สรุปผลประเมินจังหวัดนครนายก เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก2,671.91812.0069.6 %5.0351.0366.4081.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก4,199.753,882.867.5 %3.5727.42102.5485.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครนายก3,231.6060.0098.1 %5.0499.180.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครนายก13,663.3811,068.0019.0 %5.01,666.04281.9783.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนา4,572.84656.0085.7 %5.0237.4561.6774.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาองครักษ์4,521.41952.0078.9 %5.0266.0835.0586.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพลี4,263.95324.0092.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครนายกไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0250.4858.5376.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก3,535.2021,769.14-515.8 %0.0689.30302.7256.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก2,963.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0499.23ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครนายก4,128.542,285.0044.7 %5.0936.59396.6557.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก1,214.391,783.00-46.8 %0.0277.93155.0444.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก3,124.521,092.0065.1 %5.0480.21339.0329.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก3,407.412,169.0036.3 %5.0513.80809.79-57.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก3,907.994,937.80-26.4 %0.0792.5541.0394.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก4,505.173,019.2033.0 %5.0974.63340.9565.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก3,503.842,082.8440.6 %5.0632.3481.3987.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก12,106.1710,344.0014.6 %5.01,716.25153.8891.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก3,548.091,186.0066.6 %5.0651.35446.8931.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก3,334.491,011.0069.7 %5.0613.3258.9790.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก3,020.361,301.0056.9 %5.0480.21273.9942.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก3,612.032,173.0039.8 %5.0670.37221.0267.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครนายก15,550.5512,038.9922.6 %5.01,963.461,772.519.7 %4.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครนายก5,376.905,927.00-10.2 %0.01,354.95497.1963.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก3,621.331,671.0053.9 %5.0765.45448.2041.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก8,482.8212,758.67-50.4 %0.01,906.4167.4896.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก3,114.192,257.0027.5 %5.0480.21374.9321.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก3,596.692,623.0027.1 %5.0670.33284.9057.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายก4,366.07ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0651.35ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก6,722.712,263.0066.3 %5.0898.56109.1587.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก4,140.892,871.0030.7 %5.0318.4048.6484.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก10,723.561,837.0082.9 %5.0537.26107.9679.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดนครนายก14,230.3824,353.00-71.1 %0.0367.56768.34-109.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก3,028.481,481.0051.1 %5.0442.18127.2871.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก3,600.041,774.0050.7 %5.0689.39328.0852.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก2,835.641,548.0045.4 %5.0499.23230.5653.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครนายก5,002.344,228.9215.5 %5.0860.49199.2276.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายกไม่ครบ770.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ332.98ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครนายก3,415.192,145.9937.2 %5.0575.29253.5755.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก29,731.5712,006.7359.6 %5.01,199.73390.7967.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก2,652.893,786.19-42.7 %0.0281.3011.7595.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก54,987.184,628.0091.6 %5.01,106.14290.6773.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก15,791.9611,226.0028.9 %5.0454.4790.0680.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์20,365.8011,268.0044.7 %5.0465.64324.9830.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก8,624.8114,752.06-71.0 %0.01,222.47597.3651.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก 3,221.842,467.0023.4 %5.0594.31157.0973.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก2,726.61880.0067.7 %5.0366.11147.0759.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก35,554.2810,793.4469.6 %5.03,829.484,949.29-29.2 %0.0
รวม 357,172 224,493 37.15 % 35,275 16,806 52.36 %