สรุปผลประเมินจังหวัดสระแก้ว เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว2,514.81847.0066.3 %5.0478.09140.3770.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว9,425.715,421.0042.5 %5.066.490.9598.6 %5.0
ศูนย์บำรุงรักษาและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เขต ๗ สาขา จังหวัดสระแก้ว 970,485.19ไม่ครบประเมินไม่ได้0.023.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว3,590.951,713.0052.3 %5.0820.39202.8475.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว2,958.681,950.0034.1 %5.0649.2342.0893.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว9,718.754,258.5956.2 %5.01,676.10405.4775.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระแก้ว4,525.44964.0078.7 %5.0288.1734.9587.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหาด3,996.12849.0078.8 %5.0324.2862.6280.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาพระยา3,859.87627.0083.8 %5.0444.9374.4583.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเย็น4,009.79907.0077.4 %5.0276.3954.0680.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนานคร3,907.95643.0083.5 %5.0333.2654.2983.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอรัญประเทศ4,312.261,000.0076.8 %5.0405.9342.7589.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาฉกรรจ์1,748.46122.0093.0 %5.0239.1149.0179.5 %5.0
ด่านศุลกากรอรัญประเทศ24,148.0725,284.80-4.7 %0.01,660.27730.4256.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว4,564.472,607.0042.9 %5.01,086.60149.8886.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้วสาขาเมืองสระแก้ว2,358.421,007.0057.3 %5.0459.0783.3881.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว สาขาอรัญประเทศ6,300.272,115.2066.4 %5.0604.7466.5089.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระแก้ว4,448.592,019.0054.6 %5.01,162.66795.4431.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว3,372.431,265.0062.5 %5.0782.34392.2049.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว4,119.531,596.5061.2 %5.0514.60346.8832.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว3,989.061,000.0074.9 %5.0953.49950.000.4 %0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว2,053.01285.0086.1 %5.0522.55600.23-14.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว3,958.151.00100.0 %5.0953.490.9599.9 %5.0
ส.ป.ก. สระแก้ว4,519.434,897.22-8.4 %0.01,221.34172.3885.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว9,913.778,095.2318.3 %5.01,371.84203.2385.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว5,361.891,292.0075.9 %5.0801.36383.8052.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว4,096.451,116.0072.8 %5.0858.4162.9792.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว2,975.10694.0076.7 %5.0554.04288.8547.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว3,742.381,539.0258.9 %5.0915.46305.6166.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดสระแก้ว8,565.9534,644.93-304.4 %0.01,352.821,539.80-13.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว4,195.427,710.74-83.8 %0.01,105.62111.4389.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว10,492.291,042.0090.1 %5.0668.25421.4436.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว3,500.093,442.501.6 %0.5763.33486.5236.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว1,737.361,930.00-11.1 %0.0972.50459.4252.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว3,810.861,777.0053.4 %5.0953.49161.5083.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว3,706.021.00100.0 %5.0592.190.9599.8 %5.0
สพ. สระแก้ว1,278.192,580.00-101.8 %0.0725.30226.2068.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดสระแก้ว 29,820.9232,999.00-10.7 %0.0725.661,309.67-80.5 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว2,948.971,202.0059.2 %5.0611.7957.6690.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว3,773.071,884.0050.1 %5.0877.43658.3125.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว3,189.131,625.0049.0 %5.0706.28152.2378.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว4,094.395,541.60-35.3 %0.01,048.57402.2861.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว3,672.912,254.0038.6 %5.0782.34663.7615.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระแก้ว10,779.0414,858.50-37.8 %0.03,520.65536.3484.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว11,225.299,109.0018.9 %5.0861.48810.845.9 %2.5
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว6,747.406,360.005.7 %2.5989.79231.4176.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 16,798.7819,833.90-191.7 %0.01,749.45333.8280.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 211,688.1533,943.55-190.4 %0.01,547.99623.9259.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว30,774.923,920.5687.3 %5.0335.34174.3748.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว51,098.741.00100.0 %5.01,306.691.8599.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว24,315.0918,052.0025.8 %5.0915.011,120.00-22.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิควังนำเย็น93,388.3412,463.7586.7 %5.0870.06384.5155.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว7,057.0317,836.36-152.7 %0.01,842.601,123.6839.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว 3,608.062,534.0029.8 %5.0858.41355.9358.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว2,870.411,013.0064.7 %5.0535.14180.3866.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว76,093.639,596.1687.4 %5.035,670.326,538.1981.7 %5.0
รวม 565,720 322,271 43.03 % 83,313 25,763 69.08 %