สรุปผลประเมินจังหวัดบุรีรัมย์ เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์3,769.29910.8075.8 %5.0603.38188.9368.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์14,933.7314,615.512.1 %1.066.22299.86-352.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์ไม่ครบ3,356.12ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ278.05ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบ1,031.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์21,690.698,052.0062.9 %5.02,523.97338.2086.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบุรีรัมย์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0310.0553.8282.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคูเมือง3,740.76440.0088.2 %5.0228.950.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระสัง3,914.64556.0085.8 %5.0237.1872.0169.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานางรอง3,987.48913.0077.1 %5.0404.7228.3093.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกี่3,946.68520.0086.8 %5.0384.4449.1087.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละหานทราย3,930.39347.0091.2 %5.0437.8852.2488.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประโคนชัย3,952.74880.0077.7 %5.0310.3489.0371.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านกรวด3,958.08409.0089.7 %5.0342.0532.2190.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทไธสง3,966.42214.0094.6 %5.0312.5733.5189.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำปลายมาศ4,158.51679.0083.7 %5.0327.0928.8691.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสตึก3,886.38571.0085.3 %5.0350.6827.1792.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะคำ3,882.36450.0088.4 %5.0353.5238.6889.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโพธิ์3,603.81409.0088.7 %5.0306.2646.9784.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหงส์3,669.96393.0089.3 %5.0264.930.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยราช3,704.31332.0091.0 %5.0123.901.0099.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชำนิ3,654.42150.0095.9 %5.0177.670.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านใหม่ไชยพจน์3,653.16319.0091.3 %5.0295.570.9099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนดินแดง3,931.44349.0091.1 %5.0376.9046.1387.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์3,897.63335.0091.4 %5.0308.431.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ไม่ครบ2,537.96ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ725.80ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาเมืองบุรีรัมย์2,880.721,691.9841.3 %5.0447.71129.2071.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง2,999.04850.0071.7 %5.0561.98197.6064.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์สาขานางรอง2,810.401,502.0046.6 %5.0520.87180.5065.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย2,126.28906.0057.4 %5.0520.18217.5558.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดบุรีรัมย์4,404.572,895.7034.3 %5.01,268.94611.4451.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์3,982.8613,333.00-234.8 %0.0983.70972.031.2 %0.5
สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์3,422.34656.0080.8 %5.0907.61167.4181.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์4,973.943,897.8021.6 %5.01,325.962,481.51-87.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์2,561.224,242.22-65.6 %0.0680.3527.6595.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์6,132.005,181.0015.5 %5.01,885.041,531.2618.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์4,588.424,597.00-0.2 %0.01,440.08173.3988.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบ12,679.98ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ379.05ประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานบุรีรัมย์1,152,307.9038,064.0196.7 %5.08,736.562,358.6073.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์3,318.722,098.8936.8 %5.0869.58237.7872.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ (สตึก)2,544.75900.0064.6 %5.085.1147.4544.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์2,544.75545.0078.6 %5.087.6554.0538.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์4,070.761,194.4670.7 %5.01,268.9432.2097.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์2,911.17929.0068.1 %5.0698.46229.0667.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบ4,207.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ608.19ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์4,656.841,290.0072.3 %5.01,478.111,740.16-17.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบ3,118.46ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ639.26ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบ1,289.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ380.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์7,212.849,708.74-34.6 %0.01,478.09163.7388.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ645.56ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์4,302.30175.0095.9 %5.0983.70300.6069.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์7,374.787,533.10-2.1 %0.01,554.17760.0051.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์4,362.155,721.00-31.2 %0.01,192.87237.5080.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์2,940.844,012.00-36.4 %0.0774.5231.3596.0 %5.0
สพ.บุรีรัมย์38,571.1212,174.0068.4 %5.0691.67428.5838.0 %5.0
รจจ.บุรีรัมย์ 8,773.0613,515.01-54.1 %0.0576.86467.2219.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์2,574.991,013.4060.6 %5.0736.49191.0274.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์3,195.032,143.0032.9 %5.0774.52327.4257.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์8,134.567,657.355.9 %2.51,325.96339.5274.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบ9,755.72ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ437.20ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์14,216.8812,076.6515.1 %5.02,506.82382.5384.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 161,810.2514,414.0076.7 %5.01,110.72276.9075.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 219,366.8112,908.0033.3 %5.01,408.11516.5763.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 310,123.7111,436.00-13.0 %0.01,616.91233.2885.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4ไม่ครบ8,867.90ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ316.00ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์5,355.144,678.2912.6 %5.0310.42190.8038.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคคูเมืองไม่ครบ17,865.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ64.22ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ไม่ครบ75,608.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ519.41ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์25,492.494,095.3083.9 %5.0996.20ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคนางรองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพสตึก88,707.0818,456.0079.2 %5.0954.75334.5865.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์18,356.8634,809.00-89.6 %0.02,439.83ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ไม่ครบ3,303.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ413.35ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์3,001.92237.6492.1 %5.0622.39428.4031.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์18,831.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.07,542.89ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,645,721 286,756 0.00 % 49,375 16,797 0.00 %