สรุปผลประเมินจังหวัดสุรินทร์ เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์33,778.055,659.0083.2 %5.0116.99221.88-89.7 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์8,510.715,922.7030.4 %5.076.640.9598.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์3,797.073,611.314.9 %2.0939.08277.1670.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์2,793.181,437.0048.6 %5.0727.880.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์18,437.578,994.5651.2 %5.02,192.51564.3074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุรินทร์4,157.121,201.0071.1 %5.0274.685.7097.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราสาท4,086.39906.0077.8 %5.0307.8052.9682.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศีขรภูมิ3,936.11587.0085.1 %5.0234.690.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรงทาบ3,900.75251.0093.6 %5.0246.3811.6295.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนม3,900.7563.0098.4 %5.0223.0312.6494.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมพระ3,907.72380.0090.3 %5.0195.1812.7593.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตูม3,971.48694.0082.5 %5.0311.3248.6284.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพลบุรี3,900.75517.0086.7 %5.0364.5511.8996.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบเชิง3,910.88499.0087.2 %5.0302.0312.7395.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนบุรี3,971.48761.0080.8 %5.0350.2674.4878.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำดวน3,900.75258.0093.4 %5.0172.1212.9092.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขะ3,964.51232.0094.1 %5.0310.7432.3689.6 %5.0
ด่านศุลกากรช่องจอม6,365.005,745.819.7 %4.5903.02191.8078.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์3,757.635,166.87-37.5 %0.0937.05691.6026.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาเมืองสุรินทร์2,859.980.00100.0 %5.0482.10207.3057.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาท่าตูม3,084.78728.0076.4 %5.0602.94380.0037.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาปราสาท2,916.13862.0070.4 %5.0546.69203.3062.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุรินทร์5,007.245,278.51-5.4 %0.01,393.442,194.50-57.5 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์3,678.281.00100.0 %5.0899.020.9599.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์3,167.59616.0080.6 %5.0632.80255.3759.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์8,228.63ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02,511.91ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์2,819.003,977.41-41.1 %0.0692.59703.95-1.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์5,711.31ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,754.74ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ส.ป.ก. สุรินทร์4,716.893,003.2036.3 %5.01,355.4092.1593.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์5,504.59ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์3,811.661,377.9163.9 %5.0994.10240.3875.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอากาศเกษตร)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.063.1048.1523.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกท่าตูม)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.071.8928.5560.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.067.4562.876.8 %3.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์4,725.511.00100.0 %5.0845.8046.5594.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์3,111.87209.0093.3 %5.0727.88280.8061.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์3,558.103,177.5010.7 %5.0899.02457.1049.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุรินทร์7,704.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.07,686.46ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์3,742.954,655.00-24.4 %0.0570.48237.5058.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์11,963.07ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03,694.37172.4795.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์1,362.79ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0513.43ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์5,062.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0956.07ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์3,959.876,433.50-62.5 %0.01,070.17777.1427.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์ไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์4,563.341.00100.0 %5.0624.9932.0994.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์10,725.813,505.1767.3 %5.0822.96223.2372.9 %5.0
เรือนจำกลางสุรินทร์38,055.541.00100.0 %5.01,005.09610.6139.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์876.511,122.00-28.0 %0.0340.40403.03-18.4 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์4,113.142,478.6039.7 %5.01,013.12126.7387.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์3,579.24956.0073.3 %5.0367.82287.1821.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์6,548.725,196.3020.7 %5.0969.31181.9381.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์4,887.254,649.394.9 %2.01,412.45213.8784.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์6,061.1553,300.95-779.4 %0.01,089.18368.5366.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดสุรินทร์9,957.551.00100.0 %5.01,373.500.9599.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์21,412.099,149.0057.3 %5.02,217.85492.6077.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 120,210.8913,707.9932.2 %5.01,335.78216.6583.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 215,383.319,588.2437.7 %5.01,250.54222.3082.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 36,513.14ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,600.90ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์11,759.485.23100.0 %5.0456.7774.5483.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์6,472.672,624.8859.4 %5.0422.84214.0949.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ไม่ครบ46,313.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ249.33ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์127,155.1730,086.0176.3 %5.0970.59783.0919.3 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ไม่ครบ16,374.01ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ282.90ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม78,793.26ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0925.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท66,030.4120,970.0068.2 %5.0821.73335.6059.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพสังขะไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์14,985.5428,513.25-90.3 %0.02,271.122,287.84-0.7 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ 3,735.871,802.3451.8 %5.0918.04166.8981.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์3,015.041,023.7566.0 %5.0613.780.9599.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์32,571.336,944.5078.7 %5.09,120.415,115.3943.9 %5.0
รวม 585,348 268,833 0.00 % 54,213 20,985 61.29 %