สรุปผลประเมินจังหวัดศรีสะเกษ เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ3,935.94931.0076.3 %5.0525.7659.0888.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ28,078.096,324.0077.5 %5.0245.87169.6431.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ4,236.004,757.28-12.3 %0.0971.88125.9387.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ3,310.282,090.0036.9 %5.0800.74132.9583.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ12,413.045,924.3052.3 %5.03,158.72609.1980.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองศรีสะเกษ4,270.461,939.0054.6 %5.0268.7844.7583.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรลักษ์4,040.64743.0081.6 %5.0397.1948.4587.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุขันธ์4,015.13445.0088.9 %5.0323.5546.0285.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนหาญ4,076.40522.0087.2 %5.0356.9026.9392.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำเกลี้ยง3,804.38201.0094.7 %5.0215.140.8199.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนคูณ3,807.63139.0096.3 %5.0264.520.8199.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงบูรพ์3,746.36251.0093.3 %5.0176.150.8199.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปรางค์กู่3,846.52274.0092.9 %5.0278.2220.3992.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยุห์3,746.36449.0088.0 %5.0152.460.8199.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไพรบึง3,782.12100.0097.4 %5.0232.370.8199.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูสิงห์3,812.17336.0091.2 %5.0252.8936.3385.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางชุมน้อย3,807.30258.0093.2 %5.0178.220.8199.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษีไศล3,843.39769.0080.0 %5.0264.000.9099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังหิน3,746.36270.0092.8 %5.0189.660.8199.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีรัตนะ3,746.36213.0094.3 %5.0194.600.8199.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยทับทัน3,836.28245.0093.6 %5.0188.786.3296.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทุมพรพิสัย3,965.021,050.0073.5 %5.0256.9174.4671.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรารมย์4,040.64476.0088.2 %5.0246.9515.0293.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ3,821.532,894.1924.3 %5.01,047.94292.6072.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขาเมืองศรีสะเกษ2,689.37964.7364.1 %5.0360.64115.9067.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์2,638.25922.0065.1 %5.0501.70188.1062.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาขุขันธ์2,633.96ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0543.98104.5080.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาอุทุมพรพิสัยไม่ครบ1,223.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ85.50ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดศรีสะเกษ6,047.255,083.6815.9 %5.01,390.23932.4032.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ4,399.901,225.0072.2 %5.0743.69294.5060.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ3,627.991,669.5054.0 %5.0838.77265.3868.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ9,243.884,795.0048.1 %5.03,177.741,076.1566.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ2,503.266,962.54-178.1 %0.0613.57290.6152.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ5,839.826,813.06-16.7 %0.01,618.451,018.8437.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษไม่ครบ3,210.56ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ303.72ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ461.05ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ3,826.532,301.0039.9 %5.0990.90608.3938.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดศรีสะเกษไม่ครบ290.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ25.64ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ4,285.611,344.0068.6 %5.01,257.120.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ3,253.791,107.9066.0 %5.0724.67339.5453.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ3,949.283,747.305.1 %2.51,009.91206.5079.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ5,714.022,030.3564.5 %5.01,609.67619.6961.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ2,007.994,535.00-125.8 %0.01,143.0528.3697.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ3,222.912,544.0021.1 %5.0952.86312.5567.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ28,537.3015,624.5545.2 %5.010,651.02163.2198.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษไม่ครบ1,652.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ619.73ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ3,616.943,191.3911.8 %5.0612.29472.9022.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ4,267.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,143.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ8,235.28ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0435.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษไม่ครบ3,630.40ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ6.12ประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ10,980.812,373.9578.4 %5.0876.80144.9183.5 %5.0
รจจ.ศรีสะเกษ 37,818.4631,856.1515.8 %5.0905.85142.9584.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ3,153.391,037.0067.1 %5.0686.6483.2087.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ3,734.95ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0910.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ3,256.741,081.0066.8 %5.0724.67295.3759.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ4,510.634,664.51-3.4 %0.01,123.99276.5675.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ5,748.295,885.00-2.4 %0.01,751.56462.8273.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ2,323.037,852.37-238.0 %0.01,219.09472.8961.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 136,345.337,776.0078.6 %5.02,290.32188.0091.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 255,965.0414,733.7073.7 %5.01,092.79334.9169.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3ไม่ครบ10,514.98ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ573.45ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 460,202.1113,528.1377.5 %5.01,475.52379.1574.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร53,422.8511,613.0078.3 %5.02,795.22357.5987.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ2,968.454,644.74-56.5 %0.0218.07380.00-74.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ112,483.1569,768.0038.0 %5.01,990.03165.1391.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ27,785.3716,121.0042.0 %5.0933.39310.4066.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ไม่ครบ25.56ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ222.07ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ48,872.5224,791.0049.3 %5.0891.75362.5959.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษไม่ครบ35,274.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ129.58ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ20,591.62ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02,360.15ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 3,556.202,717.0023.6 %5.0857.78157.5981.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ3,089.571,429.0053.7 %5.0705.660.00100.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ32,140.1711,664.0063.7 %5.010,134.313,103.0169.4 %5.0
รวม 725,755 329,997 0.00 % 69,896 16,371 0.00 %