สรุปผลประเมินจังหวัดอุบลราชธานี เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี3,356.41840.0075.0 %5.0662.4556.7291.4 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2ไม่ครบ29,755.95ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ165.89ประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ25,314.25ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ174.80ประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานีไม่ครบ16,085.12ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ334.48ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี3,340.343,000.0010.2 %5.0929.1576.0091.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี29,721.8325,632.0013.8 %5.03,267.64706.3078.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุบลราชธานี5,318.732,032.0061.8 %5.0310.1489.1971.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวารินชำราบ4,551.85830.0081.8 %5.0294.6019.0093.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดชอุดม4,076.34606.0085.1 %5.0422.140.00100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโขงเจียม3,890.19104.0097.3 %5.0344.8210.0097.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบุณฑริก3,826.86518.0086.5 %5.0449.4773.1183.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาม่วงสามสิบ3,818.98579.0084.8 %5.0266.6053.4979.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิบูลมังสาหาร4,535.91179.0096.1 %5.0354.9356.1584.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขมราฐไม่ครบ387.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ52.61ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขื่องใน4,060.33606.0085.1 %5.0305.4364.8778.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตระการพืชผล4,117.98785.0080.9 %5.0388.1262.4583.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเมืองใหม่4,007.83505.0087.4 %5.0415.1558.1886.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำยืน4,049.47489.0087.9 %5.0498.3366.5886.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดข้าวปุ้น353.89635.00-79.4 %0.0322.9241.0387.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาจะหลวย3,846.52623.0083.8 %5.0415.009.9797.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาลสุมไม่ครบ538.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ9.14ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ไทร3,751.05331.0091.2 %5.0360.151.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนมดแดง3,882.34ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0165.91ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิรินธร3,946.95541.0086.3 %5.0338.5656.7483.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรง4,009.95ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0211.15ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างวีระวงศ์372.51302.0018.9 %5.0148.4024.3483.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหล่าเสือโก้ก3,587.33422.0088.2 %5.0175.180.9099.5 %5.0
ด่านศุลกากรช่องเม็กไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ด่านศุลกากรเขมราฐไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเมืองอุบลราชธานีไม่ครบ869.03ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ63.28ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาวารินชำราบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาตระการพืชผลไม่ครบ1,380.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ218.50ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาเขมราฐไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเดชอุดมไม่ครบ1,305.30ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาพิบูลมังสาหาร2,831.301,018.0064.0 %5.0477.39157.8066.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี3,059.434,111.60-34.4 %0.01,537.191,299.6015.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี3,413.542,414.4029.3 %5.01,062.271,046.851.5 %0.5
สำนักงานชลประทานที่ 713,948.0913,000.006.8 %3.04,511.982,850.0036.8 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 44,896.491,987.5059.4 %5.01,536.49458.8570.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ1,937.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ5,352.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ994.76ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4ไม่ครบ3,990.84ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,389.96ประเมินไม่ได้0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี25,761.0127,364.40-6.2 %0.02,404.830.00100.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี2,206.595,505.68-149.5 %0.0560.99736.87-31.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ4,711.14ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,226.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ5,864.21ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ532.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 114,128.921,888.2254.3 %5.01,496.921,639.18-9.5 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ24,075.76ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ360.34ประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานอุบลราชธานีไม่ครบ133,794.25ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 9 ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,585.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)6,717.099,161.18-36.4 %0.02,380.872,092.8512.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12(จ.อุบลราชธานี)ไม่ครบ8,129.92ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ707.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)14,001.0211,326.5419.1 %5.04,954.171,634.3367.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ559.06ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ34.07ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ1,652.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ35.16ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี3,323.411,138.4065.7 %5.0895.73625.9130.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี5,983.4316,596.40-177.4 %0.01,413.11520.3063.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ2,647.65ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ337.47ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ12,573.54ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ237.85ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ1,699.92ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ381.29ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ6,082.92ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี7,135.038,417.13-18.0 %0.02,031.60323.0084.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ฝึกฯ เขต 5 จ.อุบลราชธานีไม่ครบ17,526.05ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี68,551.3320,947.0069.4 %5.0666.80295.1255.7 %5.0
เรือนจำกลางอุบลราชธานี 113,624.18111,759.781.6 %0.52,212.171,195.0546.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ51.55ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ3,447.60ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ829.69ประเมินไม่ได้0.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี21,465.7515,764.0026.6 %5.01,445.27790.2545.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ2,493.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ193.79ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี7,463.227,272.602.6 %1.01,879.48382.8579.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี9,221.530.00100.0 %5.03,362.72ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี3,447.766,694.06-94.2 %0.01,249.70700.1044.0 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่ครบ6,123.26ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ27.22ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ90.51ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี9,903.8016,895.21-70.6 %0.03,362.72472.6385.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1ไม่ครบ22,568.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ237.50ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญไม่ครบ12,372.88ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ771.22ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2ไม่ครบ16,953.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ351.50ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 334,441.9119,041.3644.7 %5.03,187.24697.7678.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 422,900.9313,693.6740.2 %5.03,072.69266.0091.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5ไม่ครบ12,144.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ202.91ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี10,262.819,894.543.6 %1.53,911.951,785.6154.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี18,187.79ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,122.29ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 (จังหวัดอุบลราชธานี)3,378.762,835.0016.1 %5.0644.00104.6283.8 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี43,037.51ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04,831.121,285.8173.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี 4,108.753,064.0025.4 %5.01,213.92378.1068.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 (จ.อุบลราชธานี) ไม่ครบ11,891.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ283.73ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ16,155.08ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4,155.00ประเมินไม่ได้0.0
รวม 495,486 371,350 0.00 % 60,783 23,265 0.00 %