สรุปผลประเมินจังหวัดชัยภูมิ เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิไม่ครบ766.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ91.85ประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิ7,693.176,276.3218.4 %5.053.4848.409.5 %4.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิไม่ครบ4,109.72ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ101.38ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ3,445.932,220.0035.6 %5.0878.272.8599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ12,183.9712,040.001.2 %0.52,399.36175.7592.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชัยภูมิ3,863.011,580.0059.1 %5.0375.1362.7083.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจัตุรัส3,939.03572.0085.5 %5.0346.9335.9089.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบำเหน็จณรงค์3,610.52469.0087.0 %5.0319.6829.5090.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพสถิต3,769.43227.0094.0 %5.0444.200.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเขียว4,193.88597.0085.8 %5.0422.3732.2792.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งคร้อ4,233.38625.0085.2 %5.0269.510.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเขว้า3,820.00469.0087.7 %5.0223.0016.8592.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแท่น4,337.00361.0091.7 %5.0381.290.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรสมบูรณ์4,212.15490.0088.4 %5.0461.9464.1486.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวระเหว4,951.83641.0087.1 %5.0334.7625.1392.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสาร4,211.92219.0094.8 %5.0507.430.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสวรรค์3,937.63214.0094.6 %5.0260.6117.3893.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวแดง4,232.90503.0088.1 %5.0392.0054.6086.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ3,254.255,606.73-72.3 %0.0821.04871.25-6.1 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาเมืองชัยภูมิ2,793.031.00100.0 %5.0550.362.8599.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาจัตุรัส2,570.051,032.0059.8 %5.0471.74323.9531.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาภูเขียว2,757.391,477.2046.4 %5.0695.70142.5079.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยภูมิไม่ครบ45,275.55ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ746.45ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ2,878.521,900.0034.0 %5.0535.80380.0029.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ7,197.77ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02,513.47ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ2,315.286,282.12-171.3 %0.0646.60739.30-14.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิไม่ครบ3,928.06ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ536.18ประเมินไม่ได้0.0
ส.ป.ก.ชัยภูมิ4,877.995,320.32-9.1 %0.01,467.58333.3977.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ6,889.3110,937.00-58.8 %0.01,620.22226.5386.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ5,904.083,380.0842.8 %5.01,068.25137.4787.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชัยภูมิ1,583.86737.0053.5 %5.075.832.8596.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ3,520.121,674.0052.4 %5.01,068.240.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ3,090.061,063.0065.6 %5.0764.17194.5274.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดชัยภูมิไม่ครบ1,437.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิ5,560.256,211.00-11.7 %0.01,829.0776.4795.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ4,063.7115,147.50-272.8 %0.01,144.3179.8293.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ3,707.133,247.0012.4 %5.01,011.20432.2557.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ3,878.33ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,087.27ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ4,969.574,910.001.2 %0.51,524.63557.5763.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ4,344.952,678.1138.4 %5.01,068.22128.4088.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิไม่ครบ2,933.01ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ26.45ประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ4,334.393,309.0023.7 %5.0916.12260.5271.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิไม่ครบ39,614.21ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ682.10ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ2,702.521,017.0062.4 %5.0725.96112.8384.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ4,039.61ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,144.31ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ3,067.431,664.0445.8 %5.0802.03172.5578.5 %5.0
สปส.จ.ชัยภูมิ6,001.575,187.6113.6 %5.01,562.66360.2476.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ5,158.614,732.008.3 %4.01,638.73124.6092.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิไม่ครบ7,380.20ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,900.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1ไม่ครบ21,928.01ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ292.32ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2ไม่ครบ11,093.42ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ638.37ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 331,570.8811,285.2764.3 %5.01,564.59417.4473.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิไม่ครบ10,748.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ213.73ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิไม่ครบ2,835.98ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ91.24ประเมินไม่ได้0.0
โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิไม่ครบ50,184.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิไม่ครบ9,778.61ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1.85ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ83,805.521,544.1698.2 %5.0945.30453.7952.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ไม่ครบ14,678.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ76.62ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ ไม่ครบ2,005.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ352.90ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ3,449.72926.0073.2 %5.0470.19237.5049.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ6,896.17ประเมินไม่ได้0.0
รวม 281,806 128,772 0.00 % 33,059 7,339 0.00 %