สรุปผลประเมินจังหวัดอำนาจเจริญ เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ2,640.83364.0086.2 %5.0399.81114.6671.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอำนาจเจริญ33,146.9912,564.8862.1 %5.0197.15188.814.2 %2.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ3,261.311,418.0056.5 %5.0589.96116.1980.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ3,515.661,762.0049.9 %5.0647.0295.9685.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อำนาจเจริญ13,964.9910,441.6025.2 %5.01,940.11377.5580.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอำนาจเจริญ5,086.771.00100.0 %5.0212.8080.7162.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวตะพาน3,797.67263.0093.1 %5.0258.8959.9376.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนางคนิคม3,880.96217.0094.4 %5.0375.1653.7685.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมราชวงศา4,037.42691.0082.9 %5.0231.1038.5983.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลืออำนาจ3,911.01573.0085.3 %5.0235.0147.0780.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ5,101.312,676.5347.5 %5.0970.29850.9312.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ3,531.481,545.0056.3 %5.0742.10894.58-20.5 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ3,328.071,494.0055.1 %5.0609.02445.8026.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ3,405.41400.0088.3 %5.0647.02334.2448.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ4,800.253,232.1032.7 %5.01,217.501,108.858.9 %4.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ3,128.374,118.70-31.7 %0.0633.7088.3786.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ3,520.501,228.0065.1 %5.0742.100.9599.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ4,263.462,597.6439.1 %5.0913.2495.4589.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ12,483.667,580.0639.3 %5.0989.31157.9884.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ3,609.831,894.3547.5 %5.0685.05152.0077.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ3,492.261,578.0054.8 %5.0761.1139.7394.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ3,167.251,087.0065.7 %5.0551.94138.4574.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ3,446.722,484.0027.9 %5.0704.0785.9787.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ4,959.11220.3295.6 %5.01,369.631,153.3815.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ7,618.341,235.4283.8 %5.01,179.470.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ3,559.114,488.00-26.1 %0.0799.15614.8923.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ15,091.223,492.0076.9 %5.01,845.03124.1093.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ3,108.072,119.0031.8 %5.0608.99418.3031.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ3,742.602,944.0021.3 %5.0780.13489.0237.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ3,410.012,884.0015.4 %5.0603.93321.9146.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ3,848.181,774.9653.9 %5.0951.27222.7276.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ3,820.332,537.3533.6 %5.0723.0847.8393.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอำนาจเจริญ10,904.451,691.0084.5 %5.0665.30167.7774.8 %5.0
รจจ.อำนาจเจริญ 30,382.8243,222.95-42.3 %0.0662.74405.6738.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ3,007.331,133.0062.3 %5.0475.8752.5889.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ3,390.381.00100.0 %5.0608.99302.8550.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,985.80836.0072.0 %5.0475.87120.2574.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ5,565.514,150.1825.4 %5.0948.72234.8375.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ3,314.881,075.0067.6 %5.0608.9937.3793.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอำนาจเจริญ3,630.663,186.0012.2 %5.0577.74190.0067.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ59,268.8316,824.0071.6 %5.01,434.38447.8168.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ7,947.522,493.9068.6 %5.0321.36106.5066.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ124,448.4252,306.0058.0 %5.0759.972.8599.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน36,671.8610,392.0071.7 %5.0595.78284.7252.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ11,878.2419,198.65-61.6 %0.01,500.511,779.35-18.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ 3,059.492,763.009.7 %4.5647.01411.1936.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ2,685.171,167.0056.5 %5.0437.87436.070.4 %0.5
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ17,200.5311,697.5432.0 %5.04,521.171,837.3259.4 %5.0
รวม 510,021 254,043 50.19 % 39,356 15,777 59.91 %