สรุปผลประเมินจังหวัดหนองบัวลำภู เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู2,613.101.00100.0 %5.0385.76266.0031.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู2,474.231,554.0037.2 %5.0594.9380.7586.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู3,064.321,724.0043.7 %5.0556.9062.4188.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภ�12,713.3512,704.000.1 %0.51,919.72251.0286.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองหนองบัวลำภู4,255.291.00100.0 %5.0236.6249.6479.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบุญเรือ�3,731.45470.0087.4 %5.0277.1670.6274.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสัง3,669.14351.0090.4 %5.0280.4828.1790.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานากลาง3,740.67393.0089.5 %5.0268.4984.3968.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาวั�3,806.79136.0096.4 %5.0237.2411.2695.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณคูหา3,771.38478.0087.3 %5.0344.6194.5472.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู3,992.755,553.57-39.1 %0.0956.24576.7939.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู3,054.831,365.0055.3 %5.0575.92187.6767.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู2,957.551,174.7960.3 %5.0575.92457.3820.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู4,560.332,549.0044.1 %5.01,260.492,137.25-69.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู3,334.914,053.00-21.5 %0.0804.76331.5858.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู4,308.99ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,146.40ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สปก. หนองบัวลำภู3,977.651,527.9061.6 %5.01,051.32337.5867.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู10,703.547,253.9332.2 %5.02,154.25318.6185.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู3,436.251,488.0056.7 %5.0785.0964.0391.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู1,541.62302.0080.4 %5.047.5423.7550.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู3,313.86803.0075.8 %5.0690.0146.5593.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,816.64875.0068.9 %5.0518.87401.4222.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู3,972.625,230.00-31.7 %0.01,013.29636.9737.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบ2,567.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ162.18ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู5,595.137,880.14-40.8 %0.01,185.6162.7994.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู10,333.391,963.0081.0 %5.0661.83648.002.1 %1.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู3,297.313,296.000.0 %0.5709.03316.3755.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู3,638.644,411.00-21.2 %0.0823.13529.1535.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู4,330.782,190.0049.4 %5.0747.06224.2070.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู2,777.573,198.00-15.1 %0.0480.8444.6590.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู29,134.182,070.0092.9 %5.0626.36276.0755.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู46,411.7939,457.6915.0 %5.0814.80380.4253.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,835.292,048.0027.8 %5.0480.8495.4780.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู3,842.922,022.0047.4 %5.0719.95178.2075.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู3,050.40996.5567.3 %5.0575.92128.1677.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู4,172.422,988.0028.4 %5.0804.11226.0671.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู3,392.623,043.0510.3 %5.0709.03659.257.0 %3.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 230,614.4516,592.0092.8 %5.01,032.08283.2272.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 221,198.1112,562.0040.7 %5.01,086.69193.8082.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู13,255.671,784.3786.5 %5.0136.7228.5079.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู46,137.2823,310.0049.5 %5.0998.43209.0079.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง81,541.1112,000.0085.3 %5.0639.67144.4077.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู6,714.5813,502.00-101.1 %0.01,378.37190.0086.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 3,328.912,241.0032.7 %5.0690.01362.8047.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู2,638.281.00100.0 %5.0427.04186.8756.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู17,269.198,519.9950.7 %5.04,089.623,939.873.7 %1.5
รวม 637,012 216,063 66.08 % 35,353 15,826 55.24 %