สรุปผลประเมินจังหวัดขอนแก่น เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3,371.882,680.4820.5 %5.02,089.5682.4796.1 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 16,901.239,385.63-36.0 %0.01,318.09493.3462.6 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น3,607.561,245.0065.5 %5.0576.46104.2181.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น10,577.136,684.3036.8 %5.092.4193.96-1.7 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอชุมแพ 6,313.17ไม่ครบประเมินไม่ได้0.049.05ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น 173,962.5832,368.0081.4 %5.03,215.58592.8481.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น5,156.3129,136.00-465.1 %0.01,546.28432.5672.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น3,148.022,419.0023.2 %5.0422.4237.5691.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น19,862.4022,065.00-11.1 %0.05,180.51716.4686.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 14,816.741,200.0075.1 %5.0429.8180.3781.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 24,816.381,490.0069.1 %5.0314.4770.7377.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฝาง4,384.38225.0094.9 %5.0168.199.6694.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระยืน4,633.38334.0092.8 %5.0167.609.1794.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเรือ4,461.72282.0093.7 %5.0295.980.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมแพ4,407.001,333.0069.8 %5.0490.4544.8590.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีชมพู4,328.76249.0094.2 %5.0421.259.0797.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำพอง4,654.26943.0079.7 %5.0340.3947.3086.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุบลรัตน์4,356.36728.0083.3 %5.0273.920.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระนวน4,068.78553.0086.4 %5.0300.8428.8490.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไผ่4,673.101,407.0069.9 %5.0371.8432.1691.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพล4,675.141,128.0075.9 %5.0460.3238.6291.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแวงน้อย4,352.46596.0086.3 %5.0350.469.3297.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสองห้อง4,398.36473.0089.2 %5.0411.299.1897.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเวียง4,362.66456.0089.5 %5.0330.6923.0893.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามัญจาคีรี4,037.04664.0083.6 %5.0333.7530.8690.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนบท3,952.38445.0088.7 %5.0259.569.3296.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสวนกวาง3,976.86484.0087.8 %5.0255.429.1596.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูผาม่าน4,015.44487.0087.9 %5.0402.568.8697.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแฮด4,022.34490.0087.8 %5.0180.0618.4989.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น3,905.344,966.99-27.2 %0.01,070.88745.7630.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาน้ำพอง2,626.83745.7471.6 %5.0466.1194.9179.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาบ้านไผ่2,501.34989.0060.5 %5.0448.60108.5075.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาชุมแพ2,627.55659.0074.9 %5.0471.3563.8886.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาพล2,501.34989.0060.5 %5.0569.00131.4976.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น3,739.083,591.004.0 %2.0994.81147.2585.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น4,696.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,470.211,274.6013.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 63,606.062,595.9028.0 %5.01,027.36738.1928.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น4,210.892,545.0039.6 %5.01,369.51274.2980.0 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 622,379.4653,309.00-138.2 %0.08,043.11715.8591.1 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 53,253.65ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,476.000.9599.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น3,015.03ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0747.61ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น8,637.693,000.0065.3 %5.03,029.531,699.5543.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 44,793.764,716.521.6 %0.52,409.921,129.3653.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 520,490.8420,241.901.2 %0.52,861.021,303.5054.4 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น25,799.6511,075.9857.1 %5.0972.54366.0162.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จ.ขอนแก่น 4,930.801.00100.0 %5.02,736.111.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น1,855.386,955.80-274.9 %0.0524.27502.524.1 %2.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น6,924.214,547.4434.3 %5.02,344.95929.6860.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น (ส.ป.ก.ขอนแก่น)4,466.733,723.1116.6 %5.01,318.09286.0978.3 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 43,831.391,563.0059.2 %5.01,432.772,033.89-42.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานขอนแก่นไม่ครบ284,193.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)10,989.4215,261.00-38.9 %0.03,580.992,531.6529.3 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น)15,586.717,151.9854.1 %5.02,386.96133.0094.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น11,283.033,446.0069.5 %5.01,165.960.9599.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (จ.ขอนแก่น)4,422.107,467.00-68.9 %0.01,590.63579.8163.5 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)12,058.561.00100.0 %5.04,644.870.95100.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 414,226.211.00100.0 %5.04,087.820.95100.0 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น7,800.799,364.18-20.0 %0.02,982.853,773.48-26.5 %0.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน.20,665.9515,941.0722.9 %5.0323.08132.8458.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,546.65734.0052.5 %5.071.0037.8046.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น4,519.681,958.0056.7 %5.01,508.2561.9195.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น3,306.451,287.0061.1 %5.0785.64668.6514.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น4,055.464,682.31-15.5 %0.01,184.97276.8476.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดขอนแก่น7,692.8432,609.98-323.9 %0.01,945.6192,189.46-4,638.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น5,801.619,561.97-64.8 %0.01,850.53324.2382.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น13,011.1220,056.00-54.1 %0.02,706.31156.5794.2 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น5,485.531.00100.0 %5.01,850.530.9599.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น2,866.081.00100.0 %5.0804.650.9599.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น3,587.191.00100.0 %5.01,051.860.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น4,519.471.00100.0 %5.01,280.051.9099.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น5,068.351.00100.0 %5.01,358.07211.5484.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น4,061.671.00100.0 %5.012,264.680.90100.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 จังหวัดขอนแก่น13,956.4113,392.004.0 %2.0762.91269.2364.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น15,979.7112,288.0023.1 %5.0539.32215.6560.0 %5.0
รจก.ขอนแก่น ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทสบ.ขอนแก่น 56,207.095,873.0089.6 %5.0960.74633.5534.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 414,614.1113,428.008.1 %4.03,222.021,688.3447.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น2,948.641,388.0052.9 %5.0728.5958.3592.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น4,356.484,897.00-12.4 %0.01,223.01198.1683.8 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น20,908.5220,696.001.0 %0.51,559.22359.3177.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น3,719.852,505.0032.7 %5.01,051.86454.0256.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น 7,481.916,990.006.6 %3.01,469.82326.2177.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น4,322.413,212.0025.7 %5.01,070.88164.4284.6 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น4,694.883,894.0017.1 %5.01,741.84463.9673.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น4,458.215,899.75-32.3 %0.01,242.021,079.9213.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น16,140.603,733.7076.9 %5.033,924.50255.5399.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น22,686.7812,362.4045.5 %5.0833.01890.13-6.9 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 125,716.0718,561.0027.8 %5.01,010.17319.2068.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 213,635.3411.3699.9 %5.0717.29303.2357.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 314,775.3010,398.3929.6 %5.01,359.22189.0586.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 454,081.7610,156.0781.2 %5.01,686.21436.5474.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 583,945.3519,139.2877.2 %5.01,623.53391.5775.9 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น6,124.521.00100.0 %5.0398.200.9099.8 %5.0
ศรีสังวาลย์ขอนแก่น39,348.231.00100.0 %5.0365.420.9599.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น120,721.8928,360.0076.5 %5.01,175.831.8599.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่47,639.2216,728.0064.9 %5.0942.201.8599.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพลไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น85,481.181.00100.0 %5.01,946.240.95100.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นไม่ครบ16,394.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น23,417.261.00100.0 %5.01,091.552,465.56-125.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพกระนวน66,048.7220,295.0069.3 %5.0989.120.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมแพไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น8,395.621.00100.0 %5.02,570.600.95100.0 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น21,041.5029,193.41-38.7 %0.03,432.791,753.3348.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น38,533.7143,760.00-13.6 %0.01,565.78413.2373.6 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 73,234.54960.0070.3 %5.01,043.4979.8492.3 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น243,160.8084,210.8965.4 %5.02,153.88521.8075.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น 3,392.943,548.00-4.6 %0.0994.81813.3118.2 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 (จ.ขอนแก่น)5,383.4411,724.00-117.8 %0.02,172.4699.7595.4 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (จังหวัดขอนแก่น)2,740.231,030.0062.4 %5.01,359.710.9099.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น3,147.772,005.0036.3 %5.0804.65411.6348.8 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 4ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,708,805 786,339 53.98 % 185,195 131,943 28.75 %