สรุปผลประเมินจังหวัดอุดรธานี เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี2,370.351,200.0049.4 %5.0573.59126.6677.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี6,798.187,110.50-4.6 %0.049.0247.992.1 %1.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.อุดรธานี6,865.60602.7091.2 %5.064.6657.0011.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี115,961.946,230.0094.6 %5.04,626.16332.5092.8 %5.0
สำนักงานคลังเขต 476,665.543,274.1995.7 %5.04,569.8859.9598.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี3,404.441,926.0043.4 %5.0858.8339.9095.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1015,343.7510,219.2033.4 %5.03,563.6492.9897.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี21,026.0721,174.92-0.7 %0.04,300.73346.5891.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุดรธานี5,693.453,880.0831.9 %5.0495.860.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดจับ3,863.14531.0086.3 %5.0231.9889.5861.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุมภวาปี5,266.101,313.0075.1 %5.0308.1256.4981.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยวาน3,766.40255.0093.2 %5.0266.0388.6966.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งฝน5,488.02429.0092.2 %5.0879.1510.0098.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายูงไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำโสม3,656.951.00100.0 %5.0480.240.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสะอาด3,780.58397.0089.5 %5.0275.5676.0072.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านดุง3,808.08631.0083.4 %5.0413.12114.0072.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านผือ3,985.54448.0088.8 %5.0343.8676.0077.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเพ็ญ3,794.21396.0089.6 %5.0307.8819.0093.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสามหมอ3,722.52526.0085.9 %5.0442.01124.0071.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีธาตุ3,853.12381.0090.1 %5.0283.7124.6691.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสร้างคอม4,238.97226.0094.7 %5.0298.763.0399.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองวัวซอ4,916.27438.0091.1 %5.0282.9976.0073.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแสง3,886.58361.0090.7 %5.0269.4066.5075.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหาน3,840.50785.0079.6 %5.0305.6576.0075.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 45,800.448,206.00-41.5 %0.02,325.341,348.0642.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี4,498.424,722.60-5.0 %0.0953.91452.1752.6 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาเมืองอุดรธานี2,142.291,588.0025.9 %5.0449.48111.5375.2 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขากุมภวาปี2,618.28641.0075.5 %5.0452.260.9599.8 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาบ้านผือ2,692.28966.0064.1 %5.0477.56148.1169.0 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาพ็ญ2,502.59970.7761.2 %5.0447.08158.9164.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี2,063.661.00100.0 %5.0875.670.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุดรธานี4,551.893,443.0024.4 %5.01,372.260.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี3,724.361,710.0054.1 %5.01,087.02429.6860.5 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 516,175.2338,400.00-137.4 %0.07,529.615,518.7526.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี3,953.861,199.3769.7 %5.0839.81239.0371.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี9,691.673,716.0061.7 %5.03,483.042,522.2427.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี2,350.942,484.37-5.7 %0.0595.49606.10-1.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี7,674.855,106.0033.5 %5.01,714.55983.9142.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี5,654.954,473.0020.9 %5.01,410.2986.5093.9 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 34,497.472,405.1646.5 %5.01,817.261,517.6916.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี20,176.9616,126.0020.1 %5.02,665.350.95100.0 %5.0
ท่าอากาศยานอุดรธานี201,264.92164,562.1118.2 %5.01,349.20664.0550.8 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี3,749.411,010.0073.1 %5.01,010.96437.0056.8 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)10,032.434,088.1659.3 %5.01,129.32744.5334.1 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)10,741.3812,477.46-16.2 %0.04,027.821,325.2567.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 311,792.879,442.9919.9 %5.03,974.393,798.504.4 %2.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานีไม่ครบ1,707.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ32.08ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี3,766.521,866.0050.5 %5.01,106.0462.7694.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี3,242.041,150.0064.5 %5.0801.79287.0764.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี4,495.43ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0956.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี4,870.778,079.00-65.9 %0.01,486.360.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี4,095.39ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0723.08ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี9,501.4013,379.27-40.8 %0.02,247.00176.2992.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี11,250.042,247.0080.0 %5.0877.84135.4084.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี4,185.264,328.28-3.4 %0.01,125.05367.4267.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี6,889.425,021.0027.1 %5.01,885.69521.3372.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี4,781.913,660.0023.5 %5.01,071.08171.4484.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี1,929.495,747.00-197.9 %0.0825.7054.1893.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี13,133.869,372.0028.6 %5.0550.43256.8053.3 %5.0
เรือนจำกลางอุดรธานี 90,220.13ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,724.93ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี3,434.441,563.0054.5 %5.0744.73350.6652.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี4,825.584,808.790.3 %0.51,220.14203.9683.3 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี13,405.3010,180.0024.1 %5.01,512.66291.9480.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี3,602.353,981.00-10.5 %0.0539.79328.3839.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี10,367.5013,908.00-34.1 %0.02,670.36507.6581.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี8,097.986,592.0018.6 %5.02,532.24949.5262.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 129,136.6914,723.7049.5 %5.01,391.16458.1567.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 236,019.6714,924.2558.6 %5.01,479.01436.5070.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 37,283.781.00100.0 %5.01,366.310.9599.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 453,223.8011,671.2578.1 %5.01,527.13189.5987.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี6,215.757,277.70-17.1 %0.02,643.18498.1581.2 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี12,567.457,398.3841.1 %5.0450.15500.24-11.1 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี4,702.824,286.538.9 %4.0324.7192.8671.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี85,971.4959,200.0031.1 %5.01,821.18220.1387.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี168,584.70461.5199.7 %5.01,227.431,181.553.7 %1.5
วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานีไม่ครบ4,820.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ144.00ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานีไม่ครบ31,002.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ966.09ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี37,412.5819,575.0047.7 %5.0962.66255.5573.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี42,420.3625,465.0040.0 %5.01,018.21236.7076.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ79,527.8111,871.5185.1 %5.01,009.04167.4783.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน101,674.9824,184.0076.2 %5.01,042.82188.6881.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี26,183.7030,755.00-17.5 %0.02,790.351.8599.9 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี8,109.879,195.50-13.4 %0.02,387.811.8599.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๘ อุดรธานี105,776.0973,948.0130.1 %5.01,402.53342.7775.6 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 83,221.721,476.0054.2 %5.01,285.36139.2289.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี 4,895.123,183.0035.0 %5.01,087.02345.1268.3 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 (จ.อุดรธานี)5,186.396,815.00-31.4 %0.01,801.581,304.8427.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 2 อุดรธานี3,290.653,165.003.8 %1.51,353.94297.9178.0 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 410,078.265,560.8644.8 %5.02,579.14530.9979.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี4,058.331.00100.0 %5.0399.800.9599.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,597,173 781,496 51.07 % 117,026 35,159 69.96 %