สรุปผลประเมินจังหวัดนนทบุรี เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี2,861.161,319.0053.9 %5.0272.570.9599.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี3,625.831.00100.0 %5.0576.83116.1979.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี3,206.362,143.0033.2 %5.0481.750.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 415,141.0016,442.00-8.6 %0.02,782.69362.2587.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 222,454.3522,266.000.8 %0.52,841.73143.2795.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 130,174.5925,776.0014.6 %5.03,399.22171.0095.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรน้อย3,953.42883.0077.7 %5.0259.7647.5081.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 16,490.012,435.0062.5 %5.0352.3833.2590.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 26,724.052,549.0062.1 %5.0367.6538.0089.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 16,023.942,833.0053.0 %5.0366.2794.8774.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 27,104.873,320.0053.3 %5.0318.8995.0070.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกรวย3,942.91778.0080.3 %5.0198.1247.5076.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบัวทอง6,440.552,627.0059.2 %5.0319.7247.5085.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางใหญ่5,427.912,065.0062.0 %5.0258.7028.5089.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 16,315.4912,000.00-90.0 %0.01,432.551,029.9128.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี3,467.385,303.00-52.9 %0.01,431.37494.0665.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนนทบุรี4,436.611,431.0067.7 %5.0900.13390.5456.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี3,112.721,378.0055.7 %5.0462.73100.6378.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี3,037.691,294.0057.4 %5.0412.78202.0451.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี3,954.831,918.0051.5 %5.0694.78503.8827.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี4,262.922,581.0039.5 %5.0836.67284.9165.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี4,568.971,638.0064.1 %5.0957.15536.9243.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี12,321.7920,615.00-67.3 %0.01,679.79114.0093.2 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี4,528.225,804.00-28.2 %0.01,107.45185.5583.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี3,578.631,835.0048.7 %5.0474.57133.4171.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี4,471.651,126.0074.8 %5.01,009.740.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนนทบุรี3,141.77601.0080.9 %5.0386.67162.9757.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี3,992.534,558.00-14.2 %0.0747.97ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดนนทบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี4,736.133,790.0020.0 %5.0748.00318.2057.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี4,469.452,377.0046.8 %5.0671.94289.6156.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี6,778.8915,925.00-134.9 %0.01,375.5097.1392.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี10,890.151,865.0082.9 %5.0418.9065.8984.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี3,532.192,380.0032.6 %5.0444.41292.5234.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี5,704.752,100.0063.2 %5.0652.8976.0088.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี5,656.203,114.0044.9 %5.01,025.54323.4668.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี6,590.8414,945.00-126.8 %0.01,432.5570.2195.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี14,046.829,000.0035.9 %5.0980.09202.2579.4 %5.0
รจก.บางขวาง ไม่ครบ233,554.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ328.71ประเมินไม่ได้0.0
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี38,412.61ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0663.63ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี3,103.191,110.0064.2 %5.0367.65123.5066.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี4,921.622,624.0046.7 %5.01,014.20358.3264.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี3,854.371,756.0054.4 %5.0652.8982.0787.4 %5.0
สปส.จ.นนทบุรี12,200.8812,757.00-4.6 %0.02,079.09256.5087.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี4,267.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0481.7573.4784.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี4,247.482,325.0045.3 %5.0525.06314.8640.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี18,536.6915,094.0018.6 %5.0661.35298.8254.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 119,083.0713,894.0027.2 %5.0361.22242.8932.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 29,883.6712,509.00-26.6 %0.0617.15177.5671.2 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี6,626.59ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0256.96ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี4,320.064,884.00-13.1 %0.0392.73173.4355.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี94,091.0424,590.0073.9 %5.0456.55225.3550.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี15,211.6619,977.00-31.3 %0.02,347.66803.6465.8 %5.0
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ227,368.73123,000.0045.9 %5.0339.42282.9816.6 %5.0
สถาบันทันตกรรม90,543.1579,000.0012.7 %5.0194.51110.9543.0 %5.0
สถาบันโรคทรวงอก718,891.25623,000.0013.3 %5.011,780.04920.3592.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี 4,023.732,846.0029.3 %5.0751.85315.8958.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี2,861.17782.0072.7 %5.0272.57127.1353.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีไม่ครบ32,734.27ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ7,499.93ประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,484,309 1,143,163 22.98 % 55,628 11,989 78.45 %