สรุปผลประเมินจังหวัดเลย เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย2,493.87526.0078.9 %5.0608.39159.5773.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย20,991.2721,296.71-1.5 %0.070.4796.04-36.3 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเลย4,628.194,583.001.0 %0.5104.0024.0076.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย3,091.162,098.0032.1 %5.0817.57172.8678.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเลย3,170.931,620.0048.9 %5.0377.3377.9779.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย17,027.7810,812.0036.5 %5.02,681.14494.9581.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าลี่3,860.07604.0084.4 %5.0300.0166.5077.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคาน4,469.63549.0087.7 %5.0320.0466.5079.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากชม3,659.33473.0087.1 %5.0416.8047.5088.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเรือ3,760.61689.0081.7 %5.0321.7766.5079.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านซ้าย3,740.34331.0091.2 %5.0453.6895.0079.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแห้ว3,581.9620.0099.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสะพุง4,774.351,053.0077.9 %5.0396.6987.4078.0 %5.0
สำนักงานสรรากรพื้นที่สาขาเอราวัณ3,838.20470.0087.8 %5.0234.4923.7589.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผาขาว12,622.2994.0099.3 %5.0410.1466.5083.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูกระดึง3,522.08366.0089.6 %5.0372.390.9599.7 %5.0
ด่านศุลกากรท่าลี่6,580.015,782.5312.1 %5.01,368.51583.2557.4 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงคาน5,633.533,912.9030.5 %5.0835.02138.2283.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย4,958.745,698.00-14.9 %0.01,521.17808.2446.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย2,775.03955.0065.6 %5.0307.73229.9025.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเลย4,006.702,504.0037.5 %5.01,254.941,222.922.6 %1.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย3,035.681,032.0066.0 %5.0798.5548.7693.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเลย2,944.92284.1090.4 %5.01,643.42361.8778.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย4,343.042,130.0051.0 %5.0988.72474.8452.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย1,989.442,770.00-39.2 %0.0562.52211.5562.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย5,237.333,101.1040.8 %5.01,673.29991.9840.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย4,229.823,174.0025.0 %5.01,216.90296.4075.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย9,492.065,602.9041.0 %5.01,426.07268.3881.2 %5.0
ท่าอากาศยานเลย45,429.6125,087.8244.8 %5.0593.99503.3115.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย3,620.791,878.2348.1 %5.0969.690.9099.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย(กลุ่มงานอากาศเกษตร)2,468.041.00100.0 %5.081.270.9598.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดเลย2,474.54946.0061.8 %5.081.2771.2512.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเลย2,932.411,524.0048.0 %5.0798.0857.7092.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย2,985.41782.0073.8 %5.0779.53359.9253.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ154.92ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดเลย5,844.022,670.0054.3 %5.01,806.401.9599.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย3,868.202,769.0028.4 %5.01,102.790.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย3,449.021,210.0064.9 %5.0969.69263.1772.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย12,858.678,855.1331.1 %5.01,502.15107.6892.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย10,710.402,400.0077.6 %5.01,007.73353.9164.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย3,920.741,798.5954.1 %5.01,102.80207.7681.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย4,782.653,856.0019.4 %5.01,102.81270.6875.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย4,669.572,019.0956.8 %5.01,273.9815.6798.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย2,822.293,595.34-27.4 %0.0779.5437.6795.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย10,296.562,565.0075.1 %5.0817.57471.5742.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดเลย29,229.0434,296.74-17.3 %0.0901.09321.0764.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย2,498.54734.0070.6 %5.0646.42102.8684.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย3,531.711,146.0067.6 %5.0931.65136.8485.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย944.24629.0033.4 %5.0779.53186.8276.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลย (สปส.จ.เลย)4,462.984,430.370.7 %0.5988.72483.3051.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย4,502.143,481.5022.7 %5.01,350.02596.8355.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย7,188.031.00100.0 %5.01,958.53210.0789.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 317,042.537,243.0257.5 %5.01,621.85343.3078.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู4,338.906,574.52-51.5 %0.01,567.23430.6772.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 132,699.0516,849.9948.5 %5.02,634.93305.8288.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 25,409.119,850.50-82.1 %0.01,548.72490.0768.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย28,884.013,147.0089.1 %5.0329.2898.6570.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเลย73,469.4839,816.0045.8 %5.01,657.29512.3769.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย88,783.5823,688.8673.3 %5.0961.83383.4160.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย53,343.698,555.0084.0 %5.01,021.25307.4269.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง8,061.8410,195.00-26.5 %0.0717.3793.5187.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย21,670.1313,870.0036.0 %5.02,501.012,485.540.6 %0.5
โรงพยาบาลเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย 3,753.253,401.009.4 %4.51,083.79478.2955.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย2,744.471,358.0050.5 %5.0665.43206.3869.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเลย 34,416.117,899.0077.0 %5.04,190.134,098.002.2 %1.0
รวม 704,564 341,655 51.51 % 64,307 22,179 65.51 %