สรุปผลประเมินจังหวัดหนองคาย เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย3,137.431.00100.0 %5.0509.0061.4187.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย22,377.9324,388.97-9.0 %0.070.7864.219.3 %4.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย3,663.024,586.18-25.2 %0.0699.16197.0271.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย3,566.451,069.0070.0 %5.0688.8546.6693.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองคาย17,564.509,741.6044.5 %5.02,049.29333.4583.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าบ่อ4,916.53482.0090.2 %5.0325.4563.9880.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเชียงใหม่4,447.04725.0083.7 %5.0324.4369.8278.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังคม4,406.70310.0093.0 %5.0411.6663.6784.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนพิสัย4,877.94604.0087.6 %5.0322.6355.0482.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฝ้าไร่4,245.75567.0086.6 %5.0355.0864.5481.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนวาปี4,270.01265.0093.8 %5.0442.2063.1885.7 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 26,690.155,538.6017.2 %5.02,602.990.95100.0 %5.0
ด่านศุลกากรหนองคาย47,594.1654,978.72-15.5 %0.02,011.26339.2383.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย5,471.297,465.54-36.4 %0.01,231.61564.3054.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย3,718.323,043.5118.1 %5.0604.08168.2472.2 %5.0
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย4,512.953,696.8518.1 %5.01,117.511,157.01-3.5 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย3,305.091,411.0057.3 %5.0611.83123.7379.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย5,986.92820.0086.3 %5.0642.11334.4947.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย5,202.472,890.0044.4 %5.0813.272,027.09-149.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย4,294.371,000.0076.7 %5.0953.24380.0060.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย4,089.773,234.1620.9 %5.0889.3249.7694.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย4,750.524,627.332.6 %1.0815.20296.3363.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย4,514.641.00100.0 %5.01,079.482.8599.7 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย3,546.281,578.0055.5 %5.0718.17243.7366.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดหนองคาย24,041.89768.0096.8 %5.0226.0749.8378.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองคาย3,661.621,586.0056.7 %5.0718.1443.3494.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย3,017.53903.0070.1 %5.0509.00600.69-18.0 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย4,487.161.00100.0 %5.01,079.480.9599.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดหนองคาย6,173.0152,841.81-756.0 %0.01,554.88762.8150.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย4,964.636,289.00-26.7 %0.01,269.64516.8059.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย5,605.7010,711.00-91.1 %0.01,554.88952.9038.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย5,311.994,390.0317.4 %5.01,079.4878.5992.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย4,360.313,539.0018.8 %5.0642.11250.6961.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย3,740.863,635.282.8 %1.0794.24478.6739.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย5,543.412,946.7646.8 %5.0775.22411.4146.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย6,011.462,103.0465.0 %5.0946.37227.5476.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย3,083.732,546.1017.4 %5.0509.0039.4392.3 %5.0
สถานพินิจฯหนองคาย10,844.092,296.0078.8 %5.0610.65115.1381.1 %5.0
รจจ.หนองคาย 59,640.5633,198.0944.3 %5.0704.85284.4159.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย3,081.821,637.0046.9 %5.0489.98150.4369.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย4,937.993,589.0827.3 %5.01,212.59775.9436.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย3,245.441,278.0060.6 %5.0547.03245.0155.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองคาย4,212.194,743.92-12.6 %0.0946.37441.8253.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย3,316.803,884.00-17.1 %0.0604.08198.3167.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคายไม่ครบ800.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ38.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 173,813.2916,400.6877.8 %5.01,429.08250.5882.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 242,617.5319,736.0053.7 %5.01,497.36498.2566.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย6,684.089,625.16-44.0 %0.01,373.351,960.67-42.8 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคาย5,350.494,194.2421.6 %5.0294.02420.47-43.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย81,797.2047,413.0042.0 %5.01,268.51550.1856.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย32,785.45ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0507.81ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย68,640.3986,235.73-25.6 %0.0612.89443.9827.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย12,763.6821,187.48-66.0 %0.01,692.341,016.3139.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย 3,290.881,831.0044.4 %5.0604.08299.5150.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย3,009.671.00100.0 %5.0432.930.9599.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคายไม่ครบ17,830.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4,123.00ประเมินไม่ได้0.0
รวม 648,400 482,535 25.58 % 46,267 18,836 59.29 %