สรุปผลประเมินจังหวัดมหาสารคาม เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม2,664.10857.0067.8 %5.0467.0089.3980.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม23,296.657,598.1067.4 %5.0176.2864.6563.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม3,970.062,947.2025.8 %5.0890.57278.3968.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม3,276.911,446.0055.9 %5.0695.1999.8985.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม17,160.3213,415.0021.8 %5.03,148.23236.0392.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมหาสารคาม4,428.481,330.0070.0 %5.0286.0629.4989.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบรบือ3,963.82554.0086.0 %5.0286.3453.6581.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงยืน3,559.14821.0076.9 %5.0316.3860.1381.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาปีปทุม4,519.91687.0084.8 %5.0277.8235.4187.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาเชือก3,957.67643.0083.8 %5.0297.8812.6895.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดูน3,638.46496.0086.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรวิชัย4,126.3241.0099.0 %5.0229.1873.1568.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยัคฆภูมิพิสัย4,328.21737.0083.0 %5.0387.7889.1977.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโกสุมพิสัย4,058.55631.0084.5 %5.0321.1551.7283.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกดำ3,808.94429.0088.7 %5.0158.8210.8293.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางสีสุราช3,803.16250.0093.4 %5.0289.4012.9695.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดรัง4,004.23377.0090.6 %5.0184.7212.1093.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม3,529.614,912.32-39.2 %0.0828.30830.06-0.2 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาบรบือ2,833.041,418.4049.9 %5.0390.920.9599.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมหาสารคาม5,120.881,735.0066.1 %5.0980.43376.9661.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม3,555.622,653.0025.4 %5.0809.26291.4264.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม3,456.871,543.0055.4 %5.0733.22140.0580.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม8,064.612,147.2073.4 %5.02,615.80828.1968.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม2,351.453,926.80-67.0 %0.0490.85521.73-6.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม5,309.492,438.1754.1 %5.01,474.841,307.2511.4 %5.0
ส.ป.ก. มหาสารคาม4,082.822,738.0032.9 %5.0953.5082.6591.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม7,515.73ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,534.90ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม)11,115.8617,019.00-53.1 %0.03,363.876,667.15-98.2 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม3,804.002,654.2530.2 %5.0866.331,656.30-91.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดมหาสารคาม1,730.09493.0071.5 %5.058.1725.5556.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม3,402.38852.0075.0 %5.0597.070.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม3,076.44530.0082.8 %5.0619.12343.1844.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม3,478.374,040.30-16.2 %0.0771.25421.7145.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม6,089.4728,470.00-367.5 %0.01,798.111,050.3441.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม8,260.097,709.006.7 %3.02,009.88731.3363.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม3,926.441,543.0060.7 %5.0745.2677.8989.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม7,371.709,654.30-31.0 %0.01,796.20125.8193.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม1,419.931,324.006.8 %3.0501.67164.3567.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม4,242.744,061.004.3 %2.0851.21371.3056.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม4,664.197,899.00-69.4 %0.0942.390.9599.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม5,494.73ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,151.55ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม5,857.68950.1783.8 %5.0847.5567.7492.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม10,798.051,978.0081.7 %5.0695.19314.1354.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม 40,523.5053,493.00-32.0 %0.0876.751,083.95-23.6 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม3,791.563,191.0015.8 %5.0714.20148.2079.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม4,231.194,216.000.4 %0.5586.78320.3645.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม3,306.132,032.0038.5 %5.0657.16131.2680.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม6,492.075,691.0012.3 %5.01,189.58525.2455.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม5,358.434,605.2314.1 %5.01,379.76392.2571.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม3,556.21ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0771.23ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 328,257.9510,115.1464.2 %5.01,059.69593.3444.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 124,120.1413,273.2645.0 %5.01,322.57357.9872.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 212,977.4716,405.00-26.4 %0.018,702.76370.0098.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม15,092.5015,236.80-1.0 %0.01,812.30161.0491.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม10,494.137,007.0033.2 %5.0248.83192.5822.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามไม่ครบ21.75ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ162.66ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม26,923.2222,252.0017.4 %5.0859.85529.9338.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ166.40ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุมไม่ครบ16,573.34ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม16,160.9822,950.00-42.0 %0.01,818.251,266.4230.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม 3,657.772,696.0026.3 %5.0809.29137.2183.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม3,108.011,200.0061.4 %5.0581.09234.0859.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม40,325.1713,286.5967.1 %5.06,049.672,726.1754.9 %5.0
รวม 460,927 343,598 25.45 % 72,822 26,778 63.23 %