สรุปผลประเมินจังหวัดร้อยเอ็ด เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด3,078.571.00100.0 %5.0522.6352.4490.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด13,725.912,526.9981.6 %5.0145.9287.1640.3 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ดไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด1,098.734,244.00-286.3 %0.0471.26330.6529.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด2,760.611,708.0038.1 %5.0433.230.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด23,764.921.00100.0 %5.03,222.910.95100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองร้อยเอ็ด4,605.521,823.0060.4 %5.0250.480.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรวิสัย4,072.66641.0084.3 %5.0331.3035.8589.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจตุรพักตรพิมาน3,871.54258.0093.3 %5.0234.9624.9789.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจังหาร3,956.401.00100.0 %5.0203.420.9099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธวัชบุรี3,803.89355.0090.7 %5.0123.8112.8289.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมรัตต์4,160.76537.0087.1 %5.0327.0064.1080.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมไพร470.64318.0032.4 %5.0349.7327.8392.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ชัย3,495.14405.0088.4 %5.0220.1946.7778.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทราย1,877.11214.0088.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทอง3,854.31588.0084.7 %5.0285.530.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสรวง3,723.64153.0095.9 %5.0161.0415.1990.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสมเด็จ4,387.54387.0091.2 %5.0185.6523.6187.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณภูมิ4,595.40588.0087.2 %5.0231.2841.8481.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสลภูมิ4,138.90316.0092.4 %5.0290.8731.4889.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองพอก3,837.7297.0097.5 %5.0265.6247.9781.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอาจสามารถ4,335.59556.0087.2 %5.0230.1429.8887.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมยวดี3,717.971.00100.0 %5.073.580.9598.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด4,118.131.00100.0 %5.01,036.060.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด สาขาเมืองร้อยเอ็ดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาโพนทอง2,803.061,281.3054.3 %5.0301.58266.0011.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาสุวรรณภูมิ2,553.767,299.37-185.8 %0.0524.39171.0067.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นทึ่ร้อยเอ็ดสาขาอาจสามารถ2,622.31764.0070.9 %5.0517.16256.5050.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดร้อยเอ็ด2,055.592,111.00-2.7 %0.0841.98524.4237.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด3,717.052,133.0042.6 %5.0902.96383.7057.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด4,579.971,459.0068.1 %5.0921.96179.3280.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด7,250.523,348.0053.8 %5.02,092.171,888.489.7 %4.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด2,357.845,124.17-117.3 %0.0617.59807.01-30.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด5,627.214,861.0013.6 %5.01,024.07626.0638.9 %5.0
ส.ป.ก. ร้อยเอ็ด4,157.205,229.00-25.8 %0.01,058.0134.2096.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด(รวมสาขา)20,069.1915,010.0025.2 %5.01,895.440.9599.9 %5.0
ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด67,723.9618,613.5072.5 %5.0286.57399.00-39.2 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด3,984.732,519.7036.8 %5.01,104.59312.3871.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,709.21628.0063.3 %5.043.4049.95-15.1 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด1,894.741.0099.9 %5.063.640.9598.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ดไม่ครบ791.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ52.45ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด2,953.41888.0069.9 %5.0700.41377.1546.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด3,552.641.00100.0 %5.0845.90139.5383.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด7,115.28442,587.38-6,120.2 %0.02,852.401,522.1546.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด5,199.383,450.0033.6 %5.01,226.230.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด9,303.621.00100.0 %5.03,179.5130,713.50-866.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด5,889.3813,101.63-122.5 %0.01,128.22210.3781.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด11,787.721,914.0083.8 %5.01,226.22500.6559.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด3,711.284,091.99-10.3 %0.0940.99936.580.5 %0.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด4,576.694,071.0011.0 %5.0818.16267.1167.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด4,646.572,719.0741.5 %5.01,283.24596.9753.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด3,737.101.00100.0 %5.0648.530.9599.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด75,247.73110,333.00-46.6 %0.0483.07424.3712.2 %5.0
รจจ.ร้อยเอ็ด 98,651.951.00100.0 %5.01,199.031.9599.8 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด3,039.204,108.00-35.2 %0.0389.58171.0056.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด605.30724.00-19.6 %0.0238.96162.1932.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด3,170.811,955.8538.3 %5.0788.86196.6575.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด4,288.181.00100.0 %5.0788.860.9599.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด4,787.505,821.65-21.6 %0.01,167.461.8599.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด4,405.483,765.0014.5 %5.01,188.20322.4972.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด10,038.9810,058.92-0.2 %0.0919.60236.1574.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 133,371.5217,320.0048.1 %5.01,131.68253.5977.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 214,710.3318,232.00-23.9 %0.01,170.732,327.09-98.8 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 320,770.445,979.7371.2 %5.0941.08293.7868.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด54,345.231.00100.0 %5.02,272.660.95100.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด2,394.826,300.03-163.1 %0.0291.741,828.94-526.9 %0.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด6,248.589,522.72-52.4 %0.0185.78273.52-47.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด140,077.0861,457.0056.1 %5.01,567.26358.7577.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด136,003.751.00100.0 %5.0876.940.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด40,295.181.00100.0 %5.01,133.800.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย23,765.479,816.0058.7 %5.0905.30920.56-1.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร42,575.461.00100.0 %5.0808.56401.8550.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง187,279.3616,756.0091.1 %5.0916.67450.9450.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด72,025.9896.1699.9 %5.0760.18264.6565.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด9,038.081.00100.0 %5.02,007.201.8599.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 3,625.691,582.0056.4 %5.0845.90302.6764.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด2,727.521.00100.0 %5.0465.5882.9482.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด47,293.065,001.0089.4 %5.09,272.365,000.0046.1 %5.0
รวม 1,347,814 847,765 37.10 % 69,359 56,327 18.79 %