สรุปผลประเมินจังหวัดกาฬสินธุ์ เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์2,759.45870.0068.5 %5.0551.56106.2680.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0372.7481.7378.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์3,822.355,579.00-46.0 %0.0890.42207.1476.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์3,326.7283.3097.5 %5.0719.3027.5496.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์12,471.8913,215.40-6.0 %0.02,430.81893.8263.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาฬสินธุ์4,931.201,139.0076.9 %5.0293.8446.4984.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสมเด็จ3,887.04691.0082.2 %5.0323.2965.4179.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางตลาด3,968.211,282.0067.7 %5.0224.2964.1471.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากมลาไสย3,811.19917.0075.9 %5.0200.8662.6168.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุฉินารายณ์4,297.01912.0078.8 %5.0387.3863.7883.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกุงศรี4,011.51607.0084.9 %5.0406.5363.4084.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำม่วง4,220.16147.0096.5 %5.0402.0965.1983.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยเม็ก3,801.56491.0087.1 %5.0318.2433.9489.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาวง4,141.78431.0089.6 %5.0377.0016.0195.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสหัสขันธ์3,804.08483.0087.3 %5.0169.6719.0088.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยผึ้ง4,030.12435.0089.2 %5.0293.6870.2476.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์5,042.555,392.80-6.9 %0.01,384.831,030.6325.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์5,484.212,529.0053.9 %5.01,232.71862.3830.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์3,714.841,843.4250.4 %5.0909.53239.4673.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์3,218.991,142.0064.5 %5.0624.19411.8534.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์5,395.552,333.3356.8 %5.01,289.851,234.084.3 %2.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์1,780.268,299.33-366.2 %0.0455.69ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์4,302.784,128.004.1 %2.01,088.44161.5685.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์5,194.849,306.00-79.1 %0.01,384.9383.4394.0 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 16 (กาฬสินธุ์)6,378.5011,844.75-85.7 %0.01,763.80560.5068.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์3,676.931,782.9751.5 %5.0871.40264.6269.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์1,560.78301.0080.7 %5.061.3678.18-27.4 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์3,800.981,324.0065.2 %5.0928.4753.7094.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์3,119.411,119.0064.1 %5.0643.23257.5660.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์3,670.633,397.207.4 %3.5890.44195.3878.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์4,978.8355,472.30-1,014.2 %0.01,194.67ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์4,847.664,993.00-3.0 %0.01,327.80181.8186.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์3,714.992,876.0522.6 %5.0890.42711.8220.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์5,957.6110,772.73-80.8 %0.01,403.95169.0088.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์3,826.162,918.4023.7 %5.0909.43326.9664.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์3,410.652,545.9225.4 %5.0890.44468.2247.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์5,302.112,043.0061.5 %5.01,181.55329.3372.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์5,138.573,752.0027.0 %5.0757.310.9599.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์32,169.823,358.0089.6 %5.0844.61269.4968.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 95,765.2165,752.8031.3 %5.01,238.061,747.52-41.2 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์3,016.531,723.0042.9 %5.0586.16145.8175.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์5,870.642,241.9061.8 %5.0871.50174.9279.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์3,194.18905.1071.7 %5.0719.30126.4582.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์6,115.455,179.5615.3 %5.01,407.28402.8071.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์4,667.802,938.0037.1 %5.01,270.76376.6870.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์7,158.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,765.15ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์8,964.447,956.0011.2 %5.02,058.641,369.1533.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 145,252.0816,405.6863.7 %5.02,078.83365.8482.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 237,393.229,681.3374.1 %5.0984.43300.4369.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 350,373.4011,330.1677.5 %5.01,311.53162.9587.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์12,223.3811,002.1110.0 %5.0426.89570.00-33.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคเขาวงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ560.50ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้งไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์16,346.9025,993.00-59.0 %0.02,111.251,105.3147.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 4,018.933,706.007.8 %3.5871.42307.7264.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์2,966.571,616.0045.5 %5.0567.15351.4838.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์47,066.2213,350.8171.6 %5.06,698.634,936.1526.3 %5.0
รวม 536,207 350,538 34.63 % 52,842 22,221 57.95 %