สรุปผลประเมินจังหวัดสกลนคร เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร2,616.52623.0076.2 %5.0550.7331.9794.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร16,829.164,849.0071.2 %5.0191.57118.7138.0 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนคร6,460.655,882.698.9 %4.0110.0861.6344.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร3,100.55750.0075.8 %5.0466.0290.5880.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร13,098.2013,484.00-2.9 %0.02,528.40419.6683.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูพาน3,545.56251.0092.9 %5.0251.3971.0471.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสกลนคร4,447.391,244.0072.0 %5.0301.2237.4187.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างแดนดิน3,316.081,161.0065.0 %5.0454.21131.4971.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพังโคน3,919.97607.0084.5 %5.0317.1230.6390.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรรณานิคม4,120.05751.0081.8 %5.0280.6772.4574.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกศรีสุพรรณ5,468.31346.0093.7 %5.0153.1527.0982.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวานรนิวาส2,995.28679.0077.3 %5.0414.6071.0782.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนนาแก้วไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.031.8815.0552.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจิรญศิลป์ไม่ครบ369.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ19.97ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุสุมาลย์3,966.09462.0088.4 %5.0191.2257.1170.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาริชภูมิ3,912.05431.0089.0 %5.0272.2337.8786.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านม่วง3,946.91319.0091.9 %5.0420.0680.0580.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาส่องดาว3,747.22368.0090.2 %5.0417.2755.2686.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอากาศอำนวย4,341.71612.0085.9 %5.0319.2764.0180.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเต่างอย4,000.28227.0094.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำตากล้า3,564.25483.0086.4 %5.0401.0814.5696.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร3,210.434,046.55-26.0 %0.0816.94975.40-19.4 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร4,691.673,183.0032.2 %5.01,349.40751.1144.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร3,374.771,845.0045.3 %5.0816.94228.3872.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร3,291.47490.0085.1 %5.0620.93912.31-46.9 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร9,542.902,536.0073.4 %5.03,422.134,761.78-39.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร3,141.081,720.0045.2 %5.0556.17427.5023.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร5,329.474,952.007.1 %3.51,634.67423.5474.1 %5.0
ส.ป.ก. สกลนคร4,439.873,836.0213.6 %5.01,292.360.9599.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร6,335.349,836.45-55.3 %0.01,233.33285.0076.9 %5.0
ท่าอากาศยานสกลนครไม่ครบ40,401.10ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ366.45ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)10,618.9123,291.30-119.3 %0.04,006.094,565.45-14.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร3,415.172,980.0012.7 %5.0912.04451.2550.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,059.77508.0052.1 %5.063.140.9098.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร5,093.057,258.50-42.5 %0.089.2152.8540.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร3,616.07928.0074.3 %5.0765.8285.3488.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสกลนคร2,885.281,248.0056.7 %5.0389.95138.6764.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร3,400.413,146.007.5 %3.5874.00194.9577.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดสกลนคร6,189.026,770.00-9.4 %0.01,654.640.00100.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร5,355.638,362.00-56.1 %0.01,383.86484.4265.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร4,328.101,050.0075.7 %5.01,253.96320.1574.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร7,762.1511,200.00-44.3 %0.02,205.12114.5494.8 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร14,548.8219,398.93-33.3 %0.02,692.102,136.2520.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร11,189.792,671.0076.1 %5.0893.00565.3536.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร3,684.643,852.20-4.5 %0.0988.10226.6977.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร4,337.573,125.0028.0 %5.01,254.20434.8265.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร5,669.7620,514.50-261.8 %0.01,406.43261.9981.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร4,484.284,315.583.8 %1.5556.802.8599.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร11,622.874,542.6760.9 %5.01,026.13321.8868.6 %5.0
รจจ.สกลนคร 79,014.20112,829.00-42.8 %0.01,274.17456.1264.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร2,571.25ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0569.751.9099.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร5,163.042,402.9253.5 %5.01,064.15528.4950.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร10,670.841,876.0082.4 %5.0778.92179.0477.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร6,708.743,666.1945.4 %5.01,156.98149.8087.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร4,318.794,761.36-10.2 %0.01,273.34635.5050.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนคร4,748.42ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,070.41ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร46,508.004,837.8689.6 %5.01,286.77465.4463.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 133,567.3919,512.0041.9 %5.01,542.59346.1377.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 232,714.8619,356.5440.8 %5.02,623.69538.3079.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 368,112.17ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02,618.04352.0286.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร4,528.034,958.91-9.5 %0.0403.40355.4411.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร104,852.8873,959.0029.5 %5.02,047.94963.2153.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร48,624.511.00100.0 %5.0785.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม17,274.8814,640.0015.3 %5.0879.231,136.77-29.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน152,900.8623,386.9984.7 %5.01,185.44558.6652.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร9,964.4722,896.96-129.8 %0.02,219.33950.5557.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร 3,481.172,715.0022.0 %5.0950.07286.6569.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร3,054.351,162.0062.0 %5.0683.841,103.90-61.4 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร43,998.1910,484.3876.2 %5.05,823.694,204.9627.8 %5.0
รวม 857,360 514,583 39.98 % 68,956 33,825 50.95 %