สรุปผลประเมินจังหวัดนครพนม เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม2,529.08812.0067.9 %5.0454.5447.5289.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม305,793.848,844.0197.1 %5.02,190.5349.9597.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครพนม3,408.972,568.0024.7 %5.0420.34170.5359.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม3,537.742,412.0031.8 %5.0701.3165.8790.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม10,075.076,509.6035.4 %5.02,013.41453.1077.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าอุเทน6,633.63436.0093.4 %5.0238.3773.3369.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธาตุพนม4,151.04558.0086.6 %5.0285.1291.3268.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแก4,142.2788.0097.9 %5.0514.87ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหว้า4,308.85274.0093.6 %5.0313.70ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลาปาก4,464.97326.0092.7 %5.0300.640.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพง4,147.97650.0084.3 %5.0399.1395.3776.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเรณูนคร4,118.90508.0087.7 %5.0251.4647.3181.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสงคราม4,347.86425.0090.2 %5.0351.7431.6691.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนสวรรค์4,123.99321.0092.2 %5.0261.420.01100.0 %5.0
ด่านศุลกากรนครพนม9,912.1429,117.00-193.8 %0.02,013.82178.8491.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม 4,344.184,921.50-13.3 %0.01,024.58661.2035.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาเมืองนครพนม2,634.02371.0085.9 %5.0397.02182.4054.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาธาตุพนม2,869.051,512.0047.3 %5.0382.62180.5052.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาศรีสงคราม2,764.291,204.2056.4 %5.0487.18161.5066.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม4,208.111,850.0056.0 %5.01,043.59631.8639.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม4,905.071,603.0067.3 %5.0758.36132.0282.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม5,099.991,275.0075.0 %5.0323.74106.7067.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม7,318.1716,677.18-127.9 %0.02,051.45535.2173.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม3,228.893,976.00-23.1 %0.0665.00393.3540.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม5,243.204,204.4219.8 %5.01,442.91814.9543.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม4,637.011,562.0066.3 %5.0755.04222.3070.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม5,179.0216,579.22-220.1 %0.0988.00415.6657.9 %5.0
ท่าอากาศยานนครพนม61,876.5747,117.8623.9 %5.0196.88389.00-97.6 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม3,633.911,766.0051.4 %5.0853.44558.7234.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,141.7295.0091.7 %5.049.9347.484.9 %2.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครพนม2,547.331,163.0054.3 %5.062.9734.2745.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม3,235.00996.0069.2 %5.0698.1628.3695.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครพนม3,236.191,463.0054.8 %5.0644.26120.4581.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม4,236.512,781.0034.4 %5.0815.41538.6033.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครพนม5,668.734,231.9925.3 %5.01,252.771,836.33-46.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม4,266.385,455.00-27.9 %0.01,157.68348.6569.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม4,326.181,625.0062.4 %5.0967.53394.2559.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม14,002.8312,438.9011.2 %5.01,975.3891.7895.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม10,925.831,960.0082.1 %5.0701.31237.4966.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม3,721.462,950.0020.7 %5.0834.39255.5569.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม4,784.254,155.0013.2 %5.0861.86669.7522.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม4,856.402,457.6049.4 %5.0929.50151.5483.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม5,673.674,793.6715.5 %5.0625.2577.7087.6 %5.0
สพ.นครพนม29,753.249,330.0068.6 %5.0639.66274.2957.1 %5.0
รจก.นครพนม 80,613.7568,967.0014.4 %5.01,369.46904.2234.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม5,303.771,929.4063.6 %5.01,385.89121.7391.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม4,505.525,763.00-27.9 %0.01,005.57461.2154.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม3,437.062,353.0031.5 %5.0644.26254.8260.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม5,021.854,644.427.5 %3.5986.28347.8664.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม2,545.792,487.002.3 %1.01,195.36206.8482.7 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม3,864.954,368.18-13.0 %0.0680.07108.4184.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม16,373.65ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0451.52285.9636.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 146,213.5415,252.5067.0 %5.01,317.521,282.462.7 %1.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 210,062.9413,154.94-30.7 %0.01,500.30475.8068.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม29,152.203,992.6386.3 %5.0356.10263.1526.1 %5.0
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม43,585.0944,504.99-2.1 %0.01,178.16402.0865.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง27,241.7018,522.6032.0 %5.0890.97201.2877.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม42,571.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0741.56320.1756.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม11,898.4222,549.00-89.5 %0.01,852.201,198.4535.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม 4,103.573,303.0019.5 %5.0758.33323.4857.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม3,901.691,841.0052.8 %5.0549.1844,199.91-7,948.3 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม33,932.3616,298.0352.0 %5.02,906.63561.1780.7 %5.0
รวม 911,398 444,294 51.25 % 53,237 63,717 -19.68 %