สรุปผลประเมินจังหวัดมุกดาหาร เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร3,090.131,811.0041.4 %5.0439.0791.8279.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร28,402.989,011.3468.3 %5.084.6281.703.5 %1.5
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร1,109.8710,013.23-802.2 %0.034.360.9597.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร3,810.522,065.0045.8 %5.0610.210.9599.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร3,383.151,650.0051.2 %5.0648.24132.8579.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร18,936.9717,490.027.6 %3.52,968.19241.2491.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมุกดาหารไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0337.9047.2886.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมคำสร้อย3,747.65453.0087.9 %5.0226.2031.0586.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตาล3,747.65445.0088.1 %5.0251.8563.4174.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำชะอี3,932.48327.0091.7 %5.0333.7647.7985.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสูง3,607.81278.0092.3 %5.0266.5021.9191.8 %5.0
ด่านศุลกากรมุกดาหาร18,543.8145,396.39-144.8 %0.02,811.80172.7193.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร4,296.253,315.0022.8 %5.0933.44685.9826.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร2,625.012,312.2411.9 %5.0458.060.9599.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมุกดาหาร3,845.722,525.0034.3 %5.0952.500.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร3,135.821,224.2161.0 %5.0667.260.9599.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร2,989.66836.4572.0 %5.0515.13492.904.3 %2.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร3,550.922,305.2235.1 %5.0743.300.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร3,698.773,078.0016.8 %5.0864.87142.5083.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร4,889.924,223.4213.6 %5.01,296.610.9599.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร 4,051.473,274.0019.2 %5.0952.50175.6781.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร4,431.212,549.8242.5 %5.01,028.560.9599.9 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร2,962.86820.0072.3 %5.0591.170.9599.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร2,114.011,209.0042.8 %5.049.6344.6510.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร3,348.22606.0081.9 %5.0667.2357.4191.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร3,270.08857.1073.8 %5.0591.190.9599.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร3,850.573,664.004.8 %2.0838.40709.3615.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร13,161.9849,571.90-276.6 %0.01,313.801,768.80-34.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร4,751.313,215.0032.3 %5.01,218.72414.2066.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร3,248.182,872.0011.6 %5.0705.27258.6163.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร7,897.779,135.36-15.7 %0.02,017.4033.3898.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร3,136.131,937.0038.2 %5.0781.33295.4562.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร3,720.943,069.0017.5 %5.0819.36605.8526.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร3,215.772,465.0023.3 %5.0762.34128.2583.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร4,072.321,720.0057.8 %5.0933.46171.3381.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร4,632.572,379.1648.6 %5.0534.12100.5581.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร30,406.834,370.3485.6 %5.0663.83150.1077.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร42,149.6720,123.0052.3 %5.0800.42465.5041.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร3,076.811,650.0046.4 %5.0553.16104.5881.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร4,351.633,810.0012.4 %5.0914.44489.5846.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร3,102.911,299.0058.1 %5.0610.21104.2282.9 %5.0
สปส.จ.มุกดาหาร3,608.862,355.2334.7 %5.0838.41284.6566.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร4,041.68825.0079.6 %5.0952.5037.0596.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร10,308.57113,350.65-999.6 %0.03,291.44297.3591.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร11,286.1615,288.33-35.5 %0.01,349.07201.4585.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร80,633.9910,733.6486.7 %5.01,662.85418.0074.9 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร5,180.8313,878.52-167.9 %0.0466.5635.2592.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร9,184.764,080.0055.6 %5.0318.6391.4571.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร92,068.5833,241.0063.9 %5.0760.31104.5086.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย13,503.0213,280.001.7 %0.5605.61630.94-4.2 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร5,847.439,432.00-61.3 %0.01,651.77879.0946.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร 3,353.862,545.9024.1 %5.0667.23299.5355.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร3,659.05875.0076.1 %5.0439.0790.8779.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร23,532.537,342.3468.8 %5.04,937.363,305.0533.1 %5.0
รวม 542,508 456,584 15.84 % 50,731 15,015 70.40 %