สรุปผลประเมินจังหวัดเชียงใหม่ เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ3,480.113,417.511.8 %0.52,081.670.95100.0 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 357,228.5441,448.3527.6 %5.0168.38324.27-92.6 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่2,846.7941.0098.6 %5.0787.19129.3183.6 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0271.3797.1964.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่58,343.828,907.1584.7 %5.0152.5376.4949.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอฝาง เชียงใหม่8,693.756,880.6020.9 %5.063.2235.5843.7 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่14,693.6013,099.2510.9 %5.0117.65333.58-183.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่13,532.6518,856.94-39.3 %0.01,776.02319.7182.0 %5.0
สำนักงานคลังเขต 53,214.942,285.6228.9 %5.01,573.100.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่3,270.082,095.0035.9 %5.0996.36119.2588.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 835,317.8822,094.2037.4 %5.03,360.79323.9590.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 117,894.7816,109.3310.0 %5.05,419.81670.1187.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 28,394.853,926.7053.2 %5.02,625.48247.0090.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 14,352.523,900.0010.4 %5.0355.7823.7593.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 216,879.453,799.0077.5 %5.0355.7152.9085.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหางดง3,950.36489.0087.6 %5.0295.9843.9785.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสารภี4,047.691,263.0068.8 %5.0210.0755.6173.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันป่าตอง5,054.821,138.0077.5 %5.0300.35ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง4,115.28ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0350.9849.3285.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยเต่า3,808.00509.0086.6 %5.0479.8299.9879.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฮอด3,879.76478.0087.7 %5.0384.0147.5087.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอมก๋อย3,921.07105.0097.3 %5.0678.93114.0083.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยหล่อ3,927.73363.0090.8 %5.0210.3585.5059.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แจ่ม3,795.86266.0093.0 %5.0689.231.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเมิง3,927.73393.0090.0 %5.0240.841.9599.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันกำแพงไม่ครบ1,523.70ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ47.30ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันทราย3,860.60ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0251.2870.4772.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยสะเก็ด3,907.24993.0074.6 %5.0246.1921.9291.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ริม3,736.401,304.0065.1 %5.0277.1338.0186.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แตง3,986.91824.0079.3 %5.0384.8934.7091.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฝาง4,634.591,109.0076.1 %5.0702.6841.4694.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพร้าว4,302.47371.0091.4 %5.0456.5835.3092.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงดาว3,905.12434.0088.9 %5.0457.2870.9884.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแหง3,639.4690.0097.5 %5.0482.94104.5078.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยปราการ4,060.85375.0090.8 %5.0453.490.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่อาย4,004.39423.0089.4 %5.0628.5934.8794.5 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 34,560.474,918.64-7.9 %0.01,424.02162.6388.6 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่4,284.163,366.3021.4 %5.01,272.39212.3583.3 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงดาว3,575.242,518.0029.6 %5.0842.62130.5184.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 57,753.5810,182.15-31.3 %0.01,555.33843.6045.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่8,314.7813,973.50-68.1 %0.02,650.751,954.0826.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่4,631.713,643.4421.3 %5.01,053.41215.4579.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่5,321.892,050.0061.5 %5.01,737.99624.8164.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 911,514.634,052.0064.8 %5.01,915.57629.1667.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่3,708.372,071.0044.2 %5.0916.92589.2235.7 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 141,146.8860,119.21-46.1 %0.013,128.102,567.9580.4 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,782.46357.5379.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่1,850.18696.0062.4 %5.01,281.60394.9169.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่4,196.863,426.0018.4 %5.01,320.542,216.35-67.8 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 55,244.714,668.0311.0 %5.02,409.99936.2361.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 65,184.2910,946.49-111.1 %0.01,974.05467.2676.3 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 36,035.1727,438.0023.9 %5.02,236.93211.6590.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่4,941.954,935.780.1 %0.52,702.16305.9688.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ไม่ครบ6,549.93ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ557.77ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่10,198.788,231.5519.3 %5.03,430.412,797.2318.5 %5.0
ส.ป.ก. เชียงใหม่4,314.494,436.00-2.8 %0.01,357.67458.4066.2 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 14,364.272,726.1037.5 %5.02,120.891,668.8721.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่16,718.1251,193.00-206.2 %0.04,013.06873.7378.2 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1 15,210.7820,116.00-32.2 %0.05,682.175,095.2510.3 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)8,923.578,257.007.5 %3.53,625.99798.0078.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่3,696.98973.0073.7 %5.01,129.47215.6580.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) 11,366.263,835.0066.3 %5.01,585.91677.1157.3 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)12,056.0521,909.00-81.7 %0.03,637.4495.3597.4 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ21,824.7012,276.4743.7 %5.0405.6968.3283.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม่(กลุ่มงานอากาศเกษตร)21,600.221,961.8090.9 %5.0206.232.8598.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่4,913.601,195.0075.7 %5.01,795.0335.8098.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่3,354.142,288.0031.8 %5.01,015.38574.3843.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่5,608.697,186.00-28.1 %0.01,271.30380.0770.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่15,752.5287,113.00-453.0 %0.02,289.451,659.5327.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่6,743.081.00100.0 %5.01,833.070.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่6,830.173,410.0050.1 %5.01,338.65508.5562.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่13,253.2416,660.00-25.7 %0.03,702.5885.8097.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่12,069.423,800.0068.5 %5.01,548.73350.3977.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่5,548.065,878.39-6.0 %0.01,338.651,216.849.1 %4.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่4,719.972,520.0046.6 %5.01,556.27366.7076.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่8,298.615,713.0231.2 %5.02,157.24238.6588.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่5,502.617,580.00-37.8 %0.01,363.75141.4089.6 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่38,531.7921,952.0043.0 %5.01,136.05280.7975.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่17,462.63ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0845.37ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เรือนจำกลางเชียงใหม่ 140,889.00147,098.00-4.4 %0.02,606.661,765.5532.3 %5.0
ทัญฑสถานหญิงเชียงใหม่ 44,908.1752,620.20-17.2 %0.01,553.97411.6573.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 515,218.4619,514.40-28.2 %0.03,336.701,595.2152.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่2,967.58910.0069.3 %5.0882.2715.3898.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่4,645.391,440.0069.0 %5.01,357.67440.9267.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่3,837.78590.0084.6 %5.01,186.52188.1084.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่12,101.2832,340.00-167.2 %0.03,354.35572.8582.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่4,180.39990.0076.3 %5.01,367.03493.9463.9 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่5,003.146,231.49-24.6 %0.01,661.92766.2853.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่4,317.687,715.65-78.7 %0.0973.00ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 689,675.328,107.7891.0 %5.01,732.52707.4459.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่8,154.844,144.0049.2 %5.04,336.54174.5096.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 137,403.201,205.6896.8 %5.02,849.11209.4892.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 237,159.8216,388.8555.9 %5.0351.68924.02-162.7 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 312,760.639,644.3024.4 %5.02,183.06484.3577.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 472,617.3714,787.4579.6 %5.01,029.87375.0263.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 562,592.5112,602.1479.9 %5.02,933.651,400.7652.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โสตศึกษาอนุสารสุนทร23,395.8021,464.008.3 %4.0465.54113.2775.7 %5.0
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่32,710.3127,889.0014.7 %5.0474.95703.95-48.2 %0.0
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์11,516.7813,492.35-17.2 %0.0457.34380.3416.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่83,480.8164,068.0023.3 %5.01,965.46487.3475.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ไม่ครบ39,876.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ไม่ครบ43,763.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง55,959.4714,887.0073.4 %5.01,163.15158.6286.4 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ2,908.793,592.50-23.5 %0.0826.1221.6597.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพฝาง109,729.3110,274.1190.6 %5.01,559.75380.6775.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่35,705.8129,122.0018.4 %5.03,189.691,551.4851.4 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่7,491.417,983.03-6.6 %0.02,828.341,106.6460.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่34,399.1040,376.00-17.4 %0.01,775.25274.5084.5 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 3,695.922,330.0037.0 %5.01,611.29204.4687.3 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่83,716.099,970.7788.1 %5.04,277.401,810.0657.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 4,822.956,908.00-43.2 %0.01,357.67642.2052.7 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 (จ.เชียงใหม่)4,926.3226,756.00-443.1 %0.01,972.62104.2894.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 3 เชียงใหม่3,718.645,757.00-54.8 %0.01,864.86141.5592.4 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่)2,744.67593.0078.4 %5.01,718.290.9599.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่3,278.33990.0069.8 %5.0939.31ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรภาค 566,654.0952,726.2920.9 %5.022,235.988,429.3562.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่86,487.3328,334.0167.2 %5.018,897.5621,083.29-11.6 %0.0
รวม 1,950,074 1,321,847 32.22 % 219,097 83,238 62.01 %