สรุปผลประเมินจังหวัดลำพูน เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน2,632.951.00100.0 %5.0449.2341.1690.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน56,043.6437,035.0033.9 %5.0127.2259.4553.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน4,765.114,649.672.4 %1.0734.44105.8485.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน2,915.631,852.0036.5 %5.0639.39950.00-48.6 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน11,417.8610,206.6010.6 %5.02,217.72172.3992.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำพูน5,220.181,989.0061.9 %5.0341.3741.2587.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทา3,715.47582.0084.3 %5.0232.880.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านธิ3,731.73532.0085.7 %5.0187.1331.3283.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าซาง4,674.78707.0084.9 %5.0231.4935.4384.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโฮ่ง3,851.51501.0087.0 %5.0276.9923.8091.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลี้5,000.04448.0091.0 %5.0510.660.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงหนองล่อง3,728.84479.0087.2 %5.0180.9636.3779.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหัวช้าง4,134.86133.0096.8 %5.0394.511.8599.5 %5.0
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 24,939.164,127.0016.4 %5.0455.47102.8977.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน5,124.104,642.239.4 %4.51,114.79634.2843.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน4,164.012,995.0028.1 %5.01,038.70614.7040.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน3,443.632,033.0041.0 %5.0772.47224.7170.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน3,330.44500.0085.0 %5.0461.93144.4168.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน4,260.992,379.0044.2 %5.0715.45562.0521.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน2,557.294,233.00-65.5 %0.0538.00116.3478.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน4,421.462,440.1344.8 %5.01,114.76574.6948.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน4,288.882,093.0051.2 %5.0943.65285.1969.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน15,702.7014,556.287.3 %3.51,647.240.9099.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน3,822.362,013.5047.3 %5.0924.63580.5137.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูน1,873.253,864.00-106.3 %0.050.6634.7931.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน3,670.12885.0075.9 %5.0886.6098.8088.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน3,090.301,106.0064.2 %5.0582.34317.5045.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน3,780.244,403.00-16.5 %0.0810.53252.3268.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดลำพูน5,317.534,025.8324.3 %5.01,323.96582.0456.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน4,398.782,179.0050.5 %5.01,133.81584.9348.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน4,689.905,592.00-19.2 %0.0905.58313.9565.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน5,450.7112,706.13-133.1 %0.01,342.98119.6391.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดลำพูน4,223.781,518.0064.1 %5.0715.45129.2181.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน5,605.914,534.2019.1 %5.0867.58528.6739.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน3,680.301,657.0055.0 %5.0810.53221.2572.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน3,761.032,563.9631.8 %5.0905.61185.7079.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน4,005.683,476.5013.2 %5.0658.4031.8695.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน10,419.202,110.0079.7 %5.0420.3497.8576.7 %5.0
รจจ.ลำพูน 55,357.0355,675.00-0.6 %0.01,067.67462.8056.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน2,983.11129.0095.7 %5.0506.28153.2269.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน5,241.594,724.009.9 %4.5829.55238.5771.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน3,410.502,630.0022.9 %5.0677.42205.9169.6 %5.0
สปส.จ.ลำพูน7,675.747,240.005.7 %2.51,552.16243.6184.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน3,499.032,462.7929.6 %5.0753.4945.2494.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน3,488.612,501.0028.3 %5.0734.47291.9460.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 122,482.7113,338.6140.7 %5.01,062.75371.6865.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 244,360.9213,067.2270.5 %5.01,446.42524.8463.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน5,125.554,873.004.9 %2.0456.05187.5058.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน66,994.9637,925.0043.4 %5.01,319.15334.2574.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน65,049.5348,008.2126.2 %5.0714.84906.28-26.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง 35,035.478,226.0076.5 %5.0612.41413.5532.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง20,688.7418,591.0010.1 %5.0577.90249.0356.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน11,951.2817,575.99-47.1 %0.01,571.82280.3682.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน 4,585.233,665.6620.1 %5.0829.55278.5966.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน2,842.91970.0065.9 %5.0468.2485.8481.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน37,357.3513,693.0163.3 %5.04,019.912,954.4826.5 %5.0
รวม 629,985 407,044 35.39 % 46,866 17,068 63.58 %