สรุปผลประเมินจังหวัดปทุมธานี เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี2,840.19798.0071.9 %5.0313.7058.3881.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี4,840.566,171.51-27.5 %0.0922.05160.6182.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี3,722.521,232.0066.9 %5.0386.932.8599.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 113,538.419,051.2033.1 %5.02,595.46410.0184.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 223,957.9423,485.492.0 %1.04,185.55769.5081.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 16,289.995,665.059.9 %4.5369.1457.0084.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 24,507.032,325.0048.4 %5.0277.8438.0086.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธัญบุรี4,734.511,331.4071.9 %5.0492.4776.0084.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำลูกกา5,818.261,619.0072.2 %5.0487.34108.0077.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเสือ4,836.19696.0085.6 %5.0236.1673.1569.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปทุมธานี5,253.802,374.0054.8 %5.0484.6865.2086.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดหลุมแก้ว5,508.311,678.0069.5 %5.0313.6258.5081.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโคก4,741.481,602.0066.2 %5.0304.6486.6271.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 15,419.146,480.20-19.6 %0.01,226.31458.5262.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 25,019.737,398.40-47.4 %0.01,257.06318.2474.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี5,315.683,019.0043.2 %5.01,036.15698.0632.6 %5.0
สำนักส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 12,980.37776.0174.0 %5.0830.42303.0163.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี3,861.061,282.0066.8 %5.0541.84229.0457.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี3,427.961,112.6067.5 %5.0560.75113.1579.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี3,293.503,873.96-17.6 %0.0579.76258.4055.4 %5.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์300.921.0099.7 %5.01,726.762.8599.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 15,386.068,135.74-51.1 %0.01,723.11475.2272.4 %5.0
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 19,407.92114,664.00-490.8 %0.06,955.45131.1098.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 15,632.017,667.00-36.1 %0.06,365.232,976.7953.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี1,965.533,068.00-56.1 %0.0380.380.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี5,199.944,376.2015.8 %5.0975.41388.3560.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี3,700.772,461.0033.5 %5.0713.08147.2479.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานีไม่ครบ16,021.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ174.14ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี)7,058.887,216.50-2.2 %0.02,229.87192.8591.4 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี4,185.002,173.2148.1 %5.0845.99123.7185.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี4,063.97889.0078.1 %5.0636.7636.2094.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี3,653.661,543.4957.8 %5.0519.03374.5227.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี3,908.015,575.32-42.7 %0.0750.91294.8160.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดปทุมธานี5,300.3423,750.00-348.1 %0.01,125.8957.5994.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานี4,097.18ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0826.97ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี12,708.498,046.3436.7 %5.01,456.56323.3077.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานีไม่ครบ436.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ396.44ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี3,886.34ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0769.93ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี5,214.403,015.0042.2 %5.0788.94218.4772.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี5,660.132,379.1258.0 %5.01,074.13278.8174.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี4,726.324,503.004.7 %2.0674.8485.3387.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี11,961.8411,728.002.0 %1.0534.34241.3054.8 %5.0
รจจ.ปทุมธานี 30,067.73137.2699.5 %5.0590.27894.28-51.5 %0.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี 80,899.0083,452.00-3.2 %0.0852.70264.1069.0 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี14,544.0522,067.09-51.7 %0.0354.69134.9062.0 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง23,571.7225,185.00-6.8 %0.0670.00527.2521.3 %5.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 220,466.06111,852.0049.3 %5.01,435.31287.2580.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 110,485.5622,320.00-112.9 %0.02,414.161,560.5435.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี11,377.231,224.0089.2 %5.03,963.2692.4297.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี7,122.956,837.264.0 %2.01,397.45363.2374.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี4,601.453,222.1830.0 %5.0839.29293.8365.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี14,810.1114,688.000.8 %0.52,493.64532.0078.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี6,197.843,119.0049.7 %5.0865.01650.7524.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต23,439.7645,000.00-92.0 %0.01,570.91471.0370.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปทุมธานี3,463.951.00100.0 %5.0363.851.8599.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี6,642.7913,607.02-104.8 %0.01,766.18433.3275.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 142,284.6911,832.0072.0 %5.0709.02264.8662.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 212,451.6611,732.165.8 %2.51,069.02468.9456.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานีไม่ครบ2,678.66ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ287.00ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีไม่ครบ23,368.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ663.28ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ไม่ครบ35,272.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานีไม่ครบ63,342.43ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี3,811.0720,590.00-440.3 %0.01,326.01723.0045.5 %5.0
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี365,918.28177,630.0051.5 %5.07,391.44703.2390.5 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 (ปทุมธานี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0554.25242.9956.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี 4,856.753,478.9028.4 %5.0865.00658.0523.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี3,309.72999.0069.8 %5.0313.49159.6249.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีไม่ครบ10,000.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,120,263 872,137 22.15 % 78,684 20,419 74.05 %