สรุปผลประเมินจังหวัดลำปาง เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง2,560.53588.0077.0 %5.0626.474.9199.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง12,581.575,606.0055.4 %5.068.18179.18-162.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง3,795.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,025.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง3,198.101,624.0049.2 %5.0835.6487.0189.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง18,377.0016,768.008.8 %4.03,478.87662.9980.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำปาง4,974.502,967.0040.4 %5.0381.2635.6090.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่เมาะ4,827.39797.0083.5 %5.0335.0020.9293.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะคา4,192.57531.0087.3 %5.0273.0613.8294.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้างฉัตร3,914.67350.0091.1 %5.0223.1447.9978.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทะ3,812.50287.0092.5 %5.0260.460.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเถิน3,775.72412.0089.1 %5.0484.4540.8291.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบปราบ3,698.94305.0091.8 %5.0239.552.7098.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขางาว3,687.67595.0083.9 %5.0459.520.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแจ้ห่ม3,755.75257.0093.2 %5.0240.730.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่พริก3,046.64193.0093.7 %5.0449.992.8899.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังเหนือ4,029.87387.0090.4 %5.0459.7343.1290.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง7,145.437,123.790.3 %0.51,596.281,353.2515.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำปาง6,119.492,572.0058.0 %5.01,588.49684.0056.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง3,516.301,425.0059.5 %5.0930.72351.9262.2 %5.0
สำนักชลประทานที่ 221,050.8417,737.0015.7 %5.07,584.362,479.2067.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง2,829.35957.0066.2 %5.0740.56183.1675.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง5,723.833,763.0034.3 %5.01,463.15946.2035.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง6,853.044,253.0037.9 %5.0569.6776.0086.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง5,419.691,724.0068.2 %5.01,767.43533.4269.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง3,838.162,411.6237.2 %5.01,082.8546.8095.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง15,757.6210,347.0034.3 %5.02,471.02264.6589.3 %5.0
ท่าอากาศยานลำปาง59,615.0962,059.00-4.1 %0.0362.58315.1513.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง4,058.242,617.0035.5 %5.01,178.01343.9070.8 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง3,888.184,607.41-18.5 %0.01,700.87506.2370.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ลำปาง14,185.4111,385.0019.7 %5.05,917.985,439.858.1 %4.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1 ลำปาง4,559.973,839.2915.8 %5.02,180.570.95100.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง2,975.032,243.0024.6 %5.088.262.8596.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง3,987.74745.0081.3 %5.0790.0550.3593.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง3,190.821,164.0063.5 %5.0797.77324.4859.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง5,038.653,085.0038.8 %5.01,246.20382.3669.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดลำปาง6,328.3040,647.38-542.3 %0.01,748.411,873.39-7.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง6,269.642,450.0060.9 %5.02,118.33449.4678.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง3,458.032,514.0027.3 %5.0911.71358.7360.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง5,856.6310,115.50-72.7 %0.01,313.11115.3891.2 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง19,583.4416,658.0014.9 %5.01,749.47100.0094.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง11,456.061,871.0083.7 %5.01,196.95328.8272.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง3,786.381,188.0068.6 %5.01,025.80567.8144.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง3,715.173,108.0016.3 %5.01,044.82426.2559.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง5,058.002,000.0060.5 %5.01,215.96303.9875.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง4,790.153,876.0019.1 %5.01,006.7957.3094.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง32,237.746,102.0081.1 %5.0600.5899.7583.4 %5.0
รจก.ลำปาง 49,025.072,937.0094.0 %5.01,198.94551.0054.0 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง 21,723.3828,374.18-30.6 %0.0929.77448.4151.8 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดลำปาง8,232.887,740.006.0 %3.0506.70446.8111.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง3,018.81987.5467.3 %5.01,022.86156.0684.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง3,940.091,510.0061.7 %5.01,082.85217.8979.9 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง22,632.0411,399.0149.6 %5.01,713.36646.0062.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง3,924.471,576.0059.8 %5.0911.69272.5070.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง6,590.746,992.00-6.1 %0.01,748.41244.9286.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง4,495.212,858.0036.4 %5.01,311.04495.2962.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง4,000.124,182.00-4.5 %0.01,101.87527.7252.1 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ3,966.067,390.00-86.3 %0.0739.7377.5089.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง12,054.734,463.8863.0 %5.01,538.26258.7583.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูนไม่ครบ9,597.95ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ707.20ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 130,043.2915,300.0049.1 %5.01,707.27829.6951.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 252,882.109,098.7382.8 %5.0662.80618.216.7 %3.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 322,121.4316,094.0727.2 %5.01,323.69598.4654.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง477.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0303.11234.8822.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง90,043.2139,117.0156.6 %5.02,029.59705.1565.3 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง51,457.8128,623.9944.4 %5.01,052.95158.6584.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง19,863.2415,408.0022.4 %5.0911.99944.09-3.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครลำปางไม่ครบ19,640.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ504.90ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพเถิน19,493.2516,957.6613.0 %5.01,058.40360.7965.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง6,202.7515,511.00-150.1 %0.01,179.26768.5534.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 4,178.173,221.0022.9 %5.01,196.95446.5562.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง3,124.882,515.0019.5 %5.0759.58366.4151.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำปางไม่ครบ8,377.73ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ8,456.60ประเมินไม่ได้0.0
รวม 805,740 508,511 36.89 % 82,796 30,485 63.18 %