สรุปผลประเมินจังหวัดอุตรดิตถ์ เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์2,710.40499.0081.6 %5.0474.1848.6589.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.อุตรดิตถ์9,607.736,608.0031.2 %5.063.1387.40-38.4 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์4,849.722,347.0051.6 %5.0911.57159.4182.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์3,406.911,749.0048.7 %5.0740.3881.1689.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์22,013.25ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,943.69ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิชัย4,148.18ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0305.830.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตรอน5,158.35632.0087.7 %5.0211.7748.4577.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลับแล3,979.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0182.4740.8577.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองแสนขัน3,897.16396.0089.8 %5.0293.7952.9282.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำปาด4,024.36265.0093.4 %5.0264.4048.1481.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าปลา4,031.85530.0086.9 %5.0323.4858.0482.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฟากท่า4,146.78461.0088.9 %5.0451.5134.9492.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโคก4,098.79303.0092.6 %5.0614.7847.1492.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์13,119.805,379.4259.0 %5.01,558.09990.8536.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด2,693.48996.0063.0 %5.0617.40108.9282.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุตรดิตถ์6,027.643,017.0049.9 %5.01,253.83621.8250.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8 3,928.853,201.0018.5 %5.01,524.96173.5088.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์3,322.512,052.0038.2 %5.0721.37161.7977.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์2,550.701,291.0049.4 %5.0455.16576.56-26.7 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์6,030.072,951.0051.1 %5.0798.76630.3321.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์3,328.823,286.001.3 %0.5657.65ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ส.ป.ก. อุตรดิตถ์4,061.203,862.134.9 %2.0818.71120.2585.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์8,719.8016,440.00-88.5 %0.01,603.08116.6092.7 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์)11,730.598,707.6025.8 %5.02,306.16520.6077.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์3,715.351,815.0051.1 %5.0911.53572.7037.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์1,726.43454.0073.7 %5.062.2254.1613.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์3,487.331,566.0055.1 %5.0939.0973.1392.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์3,056.27670.4078.1 %5.0645.32139.8678.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ไม่ครบ3,849.10ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ355.32ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์15,073.934,782.3168.3 %5.01,900.70977.4148.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์7,248.1519,750.98-172.5 %0.01,310.88ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์11,255.492,862.0074.6 %5.0892.53181.4479.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์13,301.148,833.7133.6 %5.01,558.0962.4096.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์11,713.241,656.0085.9 %5.01,101.70334.5369.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์3,536.494,711.00-33.2 %0.01,025.64364.5764.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์3,842.831,568.0059.2 %5.0930.58136.8585.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์3,597.641,120.0068.9 %5.0797.43177.1777.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์3,151.743,500.00-11.0 %0.0252.5664.0974.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์10,755.742,160.0079.9 %5.0702.37194.4772.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 35,512.0838,020.80-7.1 %0.0847.77403.0252.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,922.181,076.0063.2 %5.0607.27150.3875.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์3,859.662,862.0025.8 %5.0930.56222.0376.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์3,302.221,973.5040.2 %5.0702.37104.3985.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์5,806.334,376.3124.6 %5.01,293.17242.5581.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์4,519.852,358.0047.8 %5.0855.7428.6496.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุตรดิตถ์6,047.685,250.1513.2 %5.0987.61273.2472.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์9,538.453,145.0067.0 %5.0360.307,698.67-2,036.7 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 131,423.5620,133.9535.9 %5.01,397.20446.5068.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 222,121.539,451.4157.3 %5.01,879.86281.9985.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์8,524.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0735.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์69,343.9347,381.0031.7 %5.01,446.20579.5059.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์103,130.1417,804.0082.7 %5.0882.54131.8685.1 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ไม่ครบ19,330.16ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ474.28ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย77,619.87ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0785.08ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ไม่ครบ23,419.21ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,163.77ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ 3,971.753,395.0014.5 %5.0873.52186.5178.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์3,065.49684.0077.7 %5.0422.33101.2276.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์39,525.8713,022.0067.1 %5.04,590.714,163.889.3 %4.5
รวม 550,998 291,356 47.12 % 46,292 23,076 50.15 %