สรุปผลประเมินจังหวัดแพร่ เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่2,712.13627.0076.9 %5.0461.9850.3889.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแพร่158,827.913,240.8298.0 %5.080.9675.786.4 %3.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดแพร่ (เด่นชัย) (ระบบดิจิทัล)9,088.967,430.4018.2 %5.093.450.9599.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่3,377.871,713.0049.3 %5.0920.09ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดแพร่3,303.051,385.0058.1 %5.0748.3551.5993.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่15,805.707,980.9049.5 %5.01,907.19278.3585.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองแพร่836.341,080.00-29.1 %0.0253.803.3998.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเม่น3,884.52608.0084.3 %5.0199.4439.9080.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเด่นชัย4,011.20845.0078.9 %5.0260.370.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอง4,337.13815.0081.2 %5.0361.9561.7582.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลอง3,910.89275.0093.0 %5.0313.390.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร้องกวางไม่ครบ500.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังชิ้น3,850.57469.0087.8 %5.0323.3828.5091.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วงไข่3,921.65317.0091.9 %5.0168.3334.2079.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่11,615.28ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,070.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแพร่4,252.213,334.0021.6 %5.01,146.54557.2051.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่3,481.101,177.0066.2 %5.0853.58227.6373.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดแพร่2,996.38934.0068.8 %5.0671.14343.9048.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่8,095.263,456.3757.3 %5.01,317.681,106.1916.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ไม่ครบ3,710.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ599.94ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่111,783.132,649.0097.6 %5.04,619.90747.3983.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่11,993.836,833.2443.0 %5.01,488.8360.3096.0 %5.0
ท่าอากาศยานแพร่44,116.4520,565.7053.4 %5.0490.69304.0038.0 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่3,920.151,731.4555.8 %5.0994.42187.1681.2 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)ไม่ครบ9,546.47ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ765.40ประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่3,141.80219.0093.0 %5.070.9913.0981.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่3,465.33521.0085.0 %5.0899.3526.3797.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่2,855.83376.0086.8 %5.0614.10191.9068.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ142.14ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดแพร่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่ไม่ครบ3,798.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ไม่ครบ7,914.47ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ400.67ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่4,993.767,700.00-54.2 %0.01,275.0990.0192.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่11,456.051,467.0087.2 %5.0918.36582.4236.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่4,532.132,860.0136.9 %5.0956.38295.5469.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่4,875.11ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0809.35332.0259.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่4,394.725,440.00-23.8 %0.01,108.52345.8768.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่ไม่ครบ5,400.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ61.91ประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่10,737.573,460.0067.8 %5.0506.33116.0577.1 %5.0
รจจ.แพร่ ไม่ครบ26,606.73ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่2,975.37748.0074.9 %5.0576.07109.7081.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่3,525.531,071.0069.6 %5.0756.3765.2191.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่3,810.151,496.0060.7 %5.0671.15162.1975.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่5,084.815,326.95-4.8 %0.01,184.5854.1595.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ไม่ครบ3,721.77ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่ไม่ครบ18,464.31ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ209.94ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต1 12,559.1815,806.74-25.9 %0.01,464.91336.9277.0 %5.0
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 218,542.596,367.4565.7 %5.01,574.20649.9858.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่10,880.809,155.5215.9 %5.01,999.68321.2283.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่4,309.75ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0313.47242.7122.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแพร่93,115.0869,876.0025.0 %5.01,464.15217.4085.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่87,837.7230,905.0064.8 %5.0844.011.9099.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ไม่ครบ25,368.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ498.38ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ไม่ครบ13,438.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ427.50ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพลอง29,731.9517,017.0142.8 %5.0732.68423.2342.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสองไม่ครบ12,191.39ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ318.50ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ 3,756.052,714.2127.7 %5.0880.34147.3783.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่3,590.24989.0072.5 %5.0576.07121.8478.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่54,065.9910,000.0081.5 %5.06,252.092,966.7852.5 %5.0
รวม 783,559 260,983 0.00 % 43,204 11,974 0.00 %