สรุปผลประเมินจังหวัดน่าน เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน438.92653.00-48.8 %0.0568.72133.0176.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน12,823.508,596.1133.0 %5.071.75170.45-137.6 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน5,274.051,853.0064.9 %5.0447.33183.9058.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดน่าน3,084.031,433.0053.5 %5.0758.8832.2195.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน16,290.226,891.3057.7 %5.01,860.84274.1085.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองน่าน4,527.29946.0079.1 %5.0318.9881.2274.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสา15,869.88913.0094.2 %5.0354.6665.6481.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาน้อย5,654.00287.0094.9 %5.0381.1493.8075.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหมื่น6,650.22260.0096.1 %5.0379.60175.5253.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จริม3,562.59528.0085.2 %5.0288.3780.5672.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหลวง4,046.79363.0091.0 %5.0195.8086.7255.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวังผา4,060.27830.0079.6 %5.0329.4952.2284.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปัว3,681.15294.0092.0 %5.0394.1345.7588.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงกลาง3,868.54400.0089.7 %5.0330.4720.4593.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งช้าง5,371.34500.0090.7 %5.0451.5194.3579.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อเกลือ3,190.73173.0094.6 %5.0422.7194.4577.7 %5.0
ด่านศุลกากรทุ่งช้างไม่ครบ3,969.50ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ441.33ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่านไม่ครบ5,816.60ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,628.72ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดน่าน5,618.762,495.0055.6 %5.01,291.31533.7858.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน3,422.001,347.0060.6 %5.0853.96353.0158.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดน่าน3,118.281,019.0067.3 %5.0776.76497.2036.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน6,144.012,951.0052.0 %5.01,448.54758.5747.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 75,123.394,278.0616.5 %5.01,348.5234.0797.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน39,886.345,155.3287.1 %5.08,762.90442.9694.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน5,673.984,438.2021.8 %5.01,638.701,174.8128.3 %5.0
ส.ป.ก. น่าน3,183.712,558.1619.6 %5.01,924.85566.1770.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน5,498.578,435.17-53.4 %0.01,103.34147.0686.7 %5.0
ท่าอากาศยานน่านนคร58,384.34147,280.27-152.3 %0.0944.82553.8541.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน4,896.561,679.0065.7 %5.01,272.31333.6173.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน1,596.911,440.009.8 %4.572.5461.7514.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน3,482.631,215.0065.1 %5.01,006.0975.1892.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน2,818.69779.0072.4 %5.0720.85168.6776.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ268.99ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดน่าน5,548.665,714.64-3.0 %0.01,576.55980.6437.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน9,025.953,739.3058.6 %5.02,907.67148.8394.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน3,747.442,257.0039.8 %5.01,082.15389.3064.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน6,490.663,074.0052.6 %5.01,386.39121.8791.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน10,744.612,644.7975.4 %5.0834.94447.7946.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน4,545.722,744.2039.6 %5.0737.88414.1543.9 %5.0
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดน่าน3,756.372,263.0039.8 %5.0968.03238.2075.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน3,485.122,984.0014.4 %5.0872.97224.2074.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน2,855.041,535.0046.2 %5.0644.8020.9096.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน10,792.721,820.0083.1 %5.01,081.07211.0880.5 %5.0
รจจ.น่าน 28,256.1625,671.239.1 %4.5886.62559.7736.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน2,881.08658.0077.2 %5.0682.82133.9080.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน3,298.522,471.2025.1 %5.0815.93289.4764.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่าน3,118.841,091.0065.0 %5.0777.90147.2281.1 %5.0
สปส.จ.น่าน5,721.455,937.01-3.8 %0.01,291.31310.3476.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน5,024.323,384.0032.6 %5.01,519.52463.1969.5 %5.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถานสาขาน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน4,824.54ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0987.07ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 134,709.8721,505.6838.0 %5.02,665.34696.8073.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2251,823.4413,305.2094.7 %5.01,800.27737.8659.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคน่าน70,488.3870,605.00-0.2 %0.01,585.86457.9071.1 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน27,685.21ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0996.5818,000.00-1,706.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคปัวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา50,203.379,024.0082.0 %5.0839.69241.3071.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านไม่ครบ21,752.31ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน 3,158.782,041.0035.4 %5.0611.98333.7345.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน2,672.312,545.004.8 %2.0682.81165.2075.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน 20,797.7111,276.0045.8 %5.04,548.811,258.3272.3 %5.0
รวม 790,388 408,281 48.34 % 62,518 34,377 45.01 %