สรุปผลประเมินจังหวัดพะเยา เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา2,645.91595.0077.5 %5.0464.95126.0172.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา8,535.485,719.0033.0 %5.049.95193.21-286.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา3,276.372,223.0032.2 %5.0466.38170.3863.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา3,161.161,427.6054.8 %5.0711.6518.6597.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา11,738.1010,637.009.4 %4.51,966.71311.7884.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพะเยา4,334.251,531.0064.7 %5.0328.6960.1181.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคำ4,183.02946.0077.4 %5.0459.1279.3182.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอกคำใต้3,927.63685.0082.6 %5.0220.630.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุน3,766.14265.0093.0 %5.0295.220.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปง3,737.70425.0088.6 %5.0448.5312.3797.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ใจ4,028.97460.0088.6 %5.0226.6231.8186.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงม่วน3,795.93257.0093.2 %5.0486.3645.1390.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูซาง3,789.00348.0090.8 %5.0479.0546.9390.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเย�7,029.873,216.8854.2 %5.01,263.111,205.554.6 %2.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพะเยา4,491.271,721.0061.7 %5.01,225.08805.4334.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา3,225.231,569.0051.4 %5.0749.68165.7977.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา2,851.441,362.0052.2 %5.0598.06285.2852.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา3,614.942,199.0039.2 %5.0863.771,459.26-68.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา1,554.724,539.55-192.0 %0.0411.21570.97-38.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา8,759.2211,505.60-31.4 %0.01,434.261,411.731.6 %0.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา3,629.312,442.0032.7 %5.0958.85253.7173.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา13,889.526,317.4754.5 %5.01,434.26252.7882.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา4,332.512,158.4050.2 %5.01,107.24331.0970.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพะเยา1,556.551,100.0029.3 %5.0455.7356.4187.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา3,570.901,211.0066.1 %5.0901.8159.7693.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา2,972.461,045.0064.8 %5.0635.59273.5857.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา3,410.401,947.1542.9 %5.0863.78341.3660.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดพะเยา4,856.1017,225.64-254.7 %0.01,434.261,510.14-5.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา5,037.455,283.00-4.9 %0.01,339.18159.5488.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา3,831.81135.0096.5 %5.0996.89188.7481.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา5,966.887,458.23-25.0 %0.01,282.130.9599.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา3,278.371,629.0050.3 %5.0464.04282.6339.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา3,592.113,084.2014.1 %5.01,034.92565.8045.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา3,700.982,134.0042.3 %5.0825.75511.1938.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา4,727.495,600.00-18.5 %0.01,110.98567.1049.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา3,076.294,000.00-30.0 %0.0590.29106.3982.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา11,137.872,728.0075.5 %5.0844.84173.6979.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดพะเยา21,696.6639,891.69-83.9 %0.0774.11223.5571.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา2,898.09814.0071.9 %5.0525.29139.2273.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา3,455.463,239.016.3 %3.0787.71255.0867.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา3,158.461,047.0066.9 %5.0673.620.9599.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา5,404.354,216.0722.0 %5.01,187.05513.1056.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา3,501.422,418.0030.9 %5.0825.75113.3386.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา3,219.813,798.00-18.0 %0.0768.70286.2362.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 113,951.3711,204.8319.7 %5.01,199.59359.1270.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 219,415.2412,326.9436.5 %5.02,098.42454.5478.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา3,570.725,286.00-48.0 %0.0279.49376.77-34.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา149,346.9110,463.4793.0 %5.01,263.59229.0781.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยาไม่ครบ46,392.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำไม่ครบ17,400.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ139.67ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้22,304.8914,430.6835.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา4,209.3017,075.62-305.7 %0.01,751.44613.2165.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา 3,384.691,919.0043.3 %5.0768.70368.5252.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา2,763.091,283.0053.6 %5.0540.51229.6657.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา14,111.048,309.6641.1 %5.03,641.273,548.652.5 %1.0
รวม 451,405 254,853 43.54 % 46,515 20,347 56.26 %