สรุปผลประเมินจังหวัดเชียงราย เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย2,827.71860.0069.6 %5.0648.6893.2285.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย18,683.693,841.9979.4 %5.073.9693.48-26.4 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย3,623.464,342.00-19.8 %0.01,009.99ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย3,267.632,092.0036.0 %5.0876.9162.9492.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย10,875.6611,693.00-7.5 %0.03,196.83481.4684.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงราย4,575.782,284.2050.1 %5.0389.0326.8793.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จัน5,274.72516.0090.2 %5.0335.1154.5483.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สาย4,033.681,252.0069.0 %5.0380.87103.0672.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพาน3,958.201,040.0073.7 %5.0380.087.8997.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงป่าเป้า4,005.66352.0091.2 %5.0544.2547.5091.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงของ4,034.98629.0084.4 %5.0571.0249.4891.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สรวย3,927.72462.0088.2 %5.0344.980.00100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงแสน4,256.91470.0089.0 %5.0253.9249.0180.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทิง3,921.72717.0081.7 %5.0393.2552.1686.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าแดด5,423.88565.0089.6 %5.0263.4332.2887.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงชัย4,005.66458.0088.6 %5.0267.0619.0492.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาเม็งราย424.38357.0015.9 %5.0261.2752.1380.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแก่น283.92ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0414.24ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนตาล3,825.36493.0087.1 %5.0252.7117.4193.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ฟ้าหลวง3,739.80171.0095.4 %5.0306.200.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาวไม่ครบ400.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ66.50ประเมินไม่ได้0.0
ด่านศุลกากรแม่สาย14,061.7250,337.90-258.0 %0.02,627.83507.8480.7 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงแสน13,140.3912,833.002.3 %1.01,525.99470.7569.2 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงของ11,827.8922,275.00-88.3 %0.01,550.97401.9974.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย8,763.639,623.00-9.8 %0.02,055.872,239.71-8.9 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย3,139.08ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0743.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงรายไม่ครบ2,046.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,015.64ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย3,528.782,557.0027.5 %5.0933.92280.8569.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย3,145.203,249.31-3.3 %0.0819.83324.6760.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย4,302.632,060.0052.1 %5.01,257.192,776.04-120.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย2,747.584,000.00-45.6 %0.0723.73475.0034.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย5,427.662,401.7955.7 %5.01,770.63749.0757.7 %5.0
ส.ป.ก. เชียงราย4,750.83ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,485.39ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย 6,827.8213,431.05-96.7 %0.02,188.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 17 (เชียงราย)5,658.426,588.00-16.4 %0.02,213.17950.0057.1 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย3,551.043,084.5913.1 %5.0971.95894.847.9 %3.5
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)11,521.9214,455.80-25.5 %0.04,349.05901.0979.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย3,780.454,500.00-19.0 %0.090.4586.454.4 %2.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย (กลุ่มงานอากาศเกษตร)9,625.29322.0096.7 %5.0496.550.09100.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย4,178.31917.0078.1 %5.01,219.1683.3193.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย3,161.461,453.0054.0 %5.0819.83289.7564.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย4,062.064,995.55-23.0 %0.01,124.08194.3282.7 %5.0
สำน้กงานจังหวัดเชียงราย11,578.5648,819.00-321.6 %0.04,242.712,061.0251.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย5,945.916,255.00-5.2 %0.01,979.80500.3174.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย3,604.142,400.0033.4 %5.01,009.99475.0053.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย17,971.049,836.0645.3 %5.03,206.36228.1192.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงราย10,574.402,762.0073.9 %5.0743.76171.4976.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย4,353.843,461.5020.5 %5.01,200.14563.9453.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย3,926.672,687.0031.6 %5.01,143.10448.4860.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย8,609.424,439.4648.4 %5.02,626.35656.4475.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย3,535.655,000.00-41.4 %0.0914.9166.5092.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย12,607.067,040.0044.2 %5.0504.10176.2065.0 %5.0
เรือนจำกลางเชียงราย208,416.56116,099.0144.3 %5.02,112.07663.8868.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย3,665.2876.6697.9 %5.0781.96111.8985.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย8,707.44322.6596.3 %5.01,383.64232.7583.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย3,599.882,149.5040.3 %5.0857.86322.7062.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย8,398.02757.9791.0 %5.01,511.21655.4656.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย4,987.771,767.8064.6 %5.01,561.45520.2366.7 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย4,004.016,345.63-58.5 %0.01,181.13599.3149.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย8,423.012,542.5069.8 %5.01,567.68286.0381.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย48,399.119,510.0080.4 %5.03,264.04367.1488.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 145,350.5218,413.8559.4 %5.02,672.14209.4692.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 231,377.5012,551.1060.0 %5.02,694.62784.9870.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 313,094.3311,987.048.5 %4.02,712.50493.7381.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 418,251.5610,951.1340.0 %5.01,577.531,018.5535.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย17,584.745,415.2569.2 %5.0406.4466.5083.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย18,698.7264,818.00-246.6 %0.0808.91290.7064.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย36,460.5223,280.0036.2 %5.01,067.99671.6737.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายไม่ครบ49,600.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ562.75ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย22,427.962,500.0088.9 %5.0961.31475.0050.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย32,487.0018,643.0142.6 %5.0817.391,003.60-22.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเทิง53,435.4310,000.0081.3 %5.0924.16665.0028.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง98,811.365,000.0094.9 %5.0866.19950.00-9.7 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย13,878.0220,878.00-50.4 %0.02,403.902,001.8316.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย 3,631.893,410.006.1 %3.01,029.00270.7573.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย3,153.841,162.0063.2 %5.0819.83476.4541.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย 49,944.4211,596.0076.8 %5.06,059.304,246.8929.9 %5.0
รวม 1,059,887 655,818 38.12 % 91,643 35,602 61.15 %