สรุปผลประเมินจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน2,838.75895.0068.5 %5.0648.1576.4988.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน12,143.544,324.5064.4 %5.067.10131.84-96.5 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน12,450.362,907.0076.7 %5.081.7863.4622.4 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน2,676.921,957.0026.9 %5.052.880.9598.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน2,362.191,610.0031.8 %5.0328.3240.1887.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,365.421,681.4050.0 %5.0506.140.09100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน8,363.088,000.304.3 %2.01,285.80428.4566.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สะเรียง4,052.72587.0085.5 %5.0718.6853.2092.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปาย3,680.63229.0093.8 %5.0300.420.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนยวม3,822.42302.0092.1 %5.0394.900.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่่่่่่่่ลาน้อย3,639.80169.0095.4 %5.0552.7638.0093.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบเมย3,971.55240.0094.0 %5.0697.800.9599.9 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สะเรียง5,214.352,914.0044.1 %5.01,193.10279.8276.5 %5.0
ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน4,895.354,042.0017.4 %5.0602.00520.6013.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน5,021.335,471.08-9.0 %0.01,047.49839.8019.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาแม่สะเรียง2,596.152,022.6022.1 %5.0888.3093.1089.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่ครบ1,473.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ47.52ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน4,136.602,192.0047.0 %5.01,218.63469.7661.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,316.721,578.0052.4 %5.0838.31163.0980.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,352.021,105.0067.0 %5.0857.33100.1788.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน5,016.332,647.0047.2 %5.01,522.882,583.84-69.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,088.834,567.00-118.6 %0.0461.7872.2484.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน4,321.581,829.0057.7 %5.01,275.68619.5451.4 %5.0
ส.ป.ก. แม่ฮ่องสอน3,449.292,546.5326.2 %5.0933.39196.0779.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,104.956,365.13-55.1 %0.01,123.55742.4433.9 %5.0
ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน 50,108.3529,407.0141.3 %5.0375.7797.7074.0 %5.0
ท่าอากาศยานปาย 37,220.966,802.0081.7 %5.0438.72457.34-4.2 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,723.300.00100.0 %5.0990.4448.9395.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน3,268.454,047.40-23.8 %0.079.95151.34-89.3 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,184.09736.0076.9 %5.0952.4143.7095.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,935.13429.2085.4 %5.0762.25120.0884.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,936.963,947.00-0.3 %0.0933.3713.1798.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,793.8422,235.50-363.8 %0.01,427.812.8599.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน5,160.401.00100.0 %5.01,598.952.8599.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,129.822,177.00-92.7 %0.0641.04423.0334.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,399.015,697.06-29.5 %0.01,066.50100.7490.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน1,413.703,283.80-132.3 %0.0895.35422.7552.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,604.853,233.0010.3 %5.0990.44299.1069.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่อนสอน3,498.671,902.0045.6 %5.0876.34165.6381.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน5,261.571,827.0065.3 %5.0895.36144.5083.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,801.74930.0066.8 %5.0554.8646.3291.7 %5.0
สพ.แม่ฮ่องสอน12,795.802,485.5080.6 %5.0354.70459.80-29.6 %0.0
เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ไม่ครบ9,948.76ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ301.25ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,917.14924.0068.3 %5.0724.21254.7964.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,660.101,255.0065.7 %5.0971.42247.6774.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮองสอน3,026.37622.0079.4 %5.0724.210.9599.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,813.193,921.50-2.8 %0.01,047.4968.7693.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่ครบ1,644.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ389.62ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,498.4112,609.05-404.7 %0.0601.21ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 129,435.7014,882.1049.4 %5.02,103.06208.6390.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 222,597.3310,737.2352.5 %5.02,254.80548.8475.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน15,938.591.00100.0 %5.0245.37218.9010.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน39,028.0018,208.3753.3 %5.0826.15321.8561.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง35,652.058,691.9975.6 %5.01,187.31475.5259.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน6,558.4311,954.39-82.3 %0.02,005.191,285.2735.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 3,193.572,178.0031.8 %5.0876.34315.4564.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,781.83356.0087.2 %5.0667.16236.6364.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน41,840.9910,926.0073.9 %5.03,759.984,454.65-18.5 %0.0
รวม 489,009 261,848 46.45 % 48,971 19,226 60.74 %