สรุปผลประเมินจังหวัดอุทัยธานี เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี2,598.651,053.0059.5 %5.0452.8394.6979.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี3,209.114,222.18-31.6 %0.0464.54137.6370.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี3,194.521,720.0046.2 %5.0700.04103.1985.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี14,688.1212,033.0018.1 %5.02,356.99685.3470.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองฉาง4,919.04600.0087.8 %5.0226.1010.9695.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยคต4,058.07382.0090.6 %5.0274.1727.3090.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุทัยธานี5,585.56878.0084.3 %5.0221.5115.4893.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพืนที่สาขาทัพทัน5,074.53330.0093.5 %5.0178.4927.7484.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างอารมณ์4,294.02568.0086.8 %5.0216.0035.9083.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองขาหย่าง3,974.41457.0088.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไร่4,071.14619.0084.8 %5.0524.0935.4793.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสัก3,779.32818.0078.4 %5.0346.9386.6275.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี4,688.136,690.26-42.7 %0.01,023.31538.7647.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุทัยธานี6,917.853,371.0051.3 %5.01,137.40812.1128.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี3,395.621,039.0069.4 %5.0738.04316.2657.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี5,804.581,422.0075.5 %5.0680.99449.5334.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี8,206.151,700.0079.3 %5.01,831.941,073.5041.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี3,455.513,730.00-7.9 %0.0539.76714.32-32.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี5,154.614,249.4817.6 %5.01,479.68213.8285.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี4,279.123,844.8910.1 %5.0840.86114.8686.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี9,301.517,209.5222.5 %5.01,664.1574.5695.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี5,768.814,107.7428.8 %5.0833.64599.3728.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี3,765.881,261.0066.5 %5.0805.9375.6290.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี3,168.361,276.0059.7 %5.0642.99212.0767.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี3,348.303,428.81-2.4 %0.0795.08158.9880.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี10,819.735,040.0053.4 %5.01,446.741,843.50-27.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี5,186.354,880.005.9 %2.51,099.37372.8966.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี5,727.432,830.0050.6 %5.0947.24135.0985.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี9,823.337,156.6727.1 %5.01,836.7648.8297.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี4,100.542,693.0034.3 %5.0833.15149.1582.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี4,493.292,299.0048.8 %5.0814.13337.0558.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี4,780.692,123.0055.6 %5.0776.09223.4271.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี4,309.792,024.4053.0 %5.0768.18180.6376.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี3,090.422,600.0015.9 %5.0547.9031.7994.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี10,785.791,380.0087.2 %5.01,036.44146.7985.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี22,796.5928,785.21-26.3 %0.0634.72537.5415.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี4,269.381,177.0072.4 %5.0828.910.9599.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี3,701.011,702.0054.0 %5.0669.16130.1980.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี16,153.321,912.0088.2 %5.05,929.4380.2198.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคม จ.อุทัยธานี5,240.454,723.879.9 %4.5871.1799.7588.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี5,960.083,104.0047.9 %5.0795.1178.5090.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษาบอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี6,078.49312.1294.9 %5.01,289.5349.8396.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 122,788.9114,806.6135.0 %5.0921.57495.0046.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 211,317.1015,320.00-35.4 %0.01,604.22502.4668.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี5,177.471.00100.0 %5.0311.470.9599.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี57,224.6135,680.0037.6 %5.01,194.45359.7269.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี32,653.8518,783.0042.5 %5.0833.772,777.42-233.1 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี17,529.7910,767.9438.6 %5.0706.77256.4663.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี9,293.2323,172.70-149.4 %0.01,800.14855.2452.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี 4,610.823,077.1033.3 %5.0940.22555.1841.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี2,870.501,159.0059.6 %5.0547.90161.6870.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี17,224.4511,868.0031.1 %5.04,377.661,667.5061.9 %5.0
รวม 434,708 276,388 36.42 % 53,338 18,692 64.96 %