สรุปผลประเมินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอยุธยา4,210.79694.0083.5 %5.0930.80115.0087.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา5,011.175,710.47-14.0 %0.0873.80317.7763.6 %5.0
สำนักงานคลังเขต 13,215.802,187.9032.0 %5.0844.950.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา11,637.262,271.0080.5 %5.03,935.2995.6097.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา119,034.6315,300.0019.6 %5.02,742.25382.5286.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา223,082.6518,946.0417.9 %5.02,326.42568.3675.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนครศรีอยุธยา4,089.651,536.0062.4 %5.0220.160.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนา4,118.69736.0082.1 %5.0351.5628.9191.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าเรือ4,792.66644.0086.6 %5.0324.2453.8383.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้อย4,916.041,591.0067.6 %5.0223.1526.0788.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาชี4,237.06493.0088.4 %5.0225.5937.6183.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผักไห่3,892.19357.0090.8 %5.0186.6525.2686.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครหลวง5,080.67775.0084.7 %5.0222.2873.2467.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดบัวหลวง3,866.44701.0081.9 %5.0298.6051.1882.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาราช3,806.33458.0088.0 %5.0146.147.0095.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพรก2,292.38357.0084.4 %5.0194.611.0099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบาล3,933.53750.0080.9 %5.0129.7165.0049.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางไทร4,212.16635.0084.9 %5.0326.750.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซ้าย3,719.20489.0086.9 %5.0193.3847.8275.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะหัน4,265.36714.0083.3 %5.0154.0028.8881.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะอิน4,648.8213,171.00-183.3 %0.0322.8561.7580.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทัย5,821.513,699.0036.5 %5.0264.8442.4584.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 14,660.727,549.17-62.0 %0.01,005.04386.4961.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 24,183.673,307.0021.0 %5.0896.30611.8031.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,074.942,235.0027.3 %5.0455.40121.5373.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,145.392,649.0036.1 %5.01,004.60706.7929.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,403.082,172.0036.2 %5.0588.48191.4367.5 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 14,020.892,039.0049.3 %5.0950.8545.5995.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,204.961,329.0058.5 %5.0512.45352.8331.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,069.941.00100.0 %5.01,327.640.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,411.732,669.00-10.7 %0.0518.30331.4236.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,459.751,350.4869.7 %5.01,265.90418.6766.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,863.512,231.0042.3 %5.0816.7161.5892.5 %5.0
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒4,328.8521.6899.5 %5.0930.790.9599.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา7,920.6218,142.00-129.0 %0.01,577.33367.8176.7 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,005.201,210.0069.8 %5.0854.73336.5160.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,563.001,306.0063.3 %5.0768.0730.4096.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,177.611,391.5056.2 %5.0600.08439.6126.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,026.083,966.001.5 %0.5873.760.9599.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,219.452,692.0048.4 %5.01,330.14156.5388.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,699.127,455.00-30.8 %0.01,082.93503.7153.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6,133.362,960.0051.7 %5.01,063.88132.0587.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา7,544.9011,448.48-51.7 %0.01,734.3976.7095.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา11,064.702,317.0079.1 %5.0626.53366.1141.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,259.977,775.00-82.5 %0.0797.68352.0655.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6,676.243,859.0042.2 %5.01,082.92216.2180.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,960.561,503.9269.7 %5.01,139.94201.2882.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,032.533,935.002.4 %1.0835.6831.9696.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา16,350.4510,942.0033.1 %5.0744.56101.0686.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา11,259.1210,238.009.1 %4.5456.81206.9554.7 %5.0
รจก.พระนครศรีอยุธยา 33,697.6250,027.00-48.5 %0.0554.40544.811.7 %0.5
รจจ.พระนครศรีอยุธยา 50,176.0494,520.00-88.4 %0.0926.77869.716.2 %3.0
ทสบ.พระนครศรีอยุธยา 42,063.9236,765.9512.6 %5.0558.19138.6675.2 %5.0
ทสว.พระนครศรีอยุธยา 145,033.131.00100.0 %5.07,874.840.95100.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,476.481,070.0069.2 %5.0338.82111.5067.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,484.963,872.0013.7 %5.0947.850.9599.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,616.203,015.0016.6 %5.0702.57234.7366.6 %5.0
สปส.จ.พระนครศรีอยุธยา5,892.3410,565.00-79.3 %0.01,615.37359.7277.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,712.962,016.0064.7 %5.01,158.98448.5161.3 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา25,495.145,944.5676.7 %5.01,347.00523.0661.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา47,936.443,819.7092.0 %5.0748.81127.7582.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา15,916.121,803.0088.7 %5.05,114.320.95100.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑16,375.0610,895.0433.5 %5.01,310.55222.3183.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 227,625.1211,580.7158.1 %5.02,603.54197.5092.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6,244.533,114.8950.1 %5.0471.9797.2579.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา70,564.8222,800.0067.7 %5.01,417.800.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์23,365.1552.8099.8 %5.0601.37215.3064.2 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา18,819.0820,122.00-6.9 %0.0447.5229.5093.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 100,682.2821,876.1978.3 %5.0589.5227.6595.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 16,600.8915,635.055.8 %2.5617.54650.97-5.4 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา143,918.531.00100.0 %5.0523.850.9599.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช 20,877.579,101.7256.4 %5.0463.181.9599.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเสนา 66,551.5218,469.0072.2 %5.0530.001.8599.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา8,511.7222,230.17-161.2 %0.01,692.711,310.0222.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 4,152.521,815.0056.3 %5.0930.80582.3537.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,465.652,198.0036.6 %5.0531.47320.6139.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา18,179.4428,581.38-57.2 %0.03,436.5743,753.49-1,173.2 %0.0
รวม 1,216,041 592,802 51.25 % 79,336 59,556 24.93 %