สรุปผลประเมินจังหวัดตาก เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก2,635.76674.0074.4 %5.0673.05121.2882.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก20,716.939,172.0155.7 %5.074.17136.64-84.2 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ จ.ตาก10,613.9110,017.505.6 %2.555.19144.16-161.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก3,465.434,559.40-31.6 %0.01,015.3541.1296.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตาก3,234.382,257.0030.2 %5.0958.3045.3095.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตาก15,228.6812,168.0020.1 %5.02,897.93471.5583.7 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สอด57,508.3726,861.0053.3 %5.02,763.38822.5070.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก5,778.516,534.57-13.1 %0.01,186.491,263.50-6.5 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตาก4,391.152,596.0140.9 %5.01,338.631,176.0612.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก3,243.701,983.0038.9 %5.0882.2435.1096.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตาก3,386.941,465.0056.7 %5.0977.32152.3784.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก3,657.143,133.0014.3 %5.01,205.50952.8521.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก2,163.213,710.91-71.5 %0.0608.4199.7583.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก4,538.816,365.54-40.2 %0.01,509.76621.8058.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก (ส.ป.ก.ตาก)11,511.503,307.8671.3 %5.01,148.47295.5474.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก12,969.247,038.6945.7 %5.01,300.6064.5295.0 %5.0
ท่าอากาศยานตาก20,830.525,569.0073.3 %5.0544.9430.9594.3 %5.0
ท่าอากาศยานแม่สอด61,290.6745,693.4125.4 %5.01,216.96371.7169.5 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่47,967.6219,204.54-141.0 %0.03,005.004,805.60-59.9 %0.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ. ตาก3,780.741,131.0070.1 %5.01,148.45370.9867.7 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)14,683.7810,667.5327.4 %5.05,314.29394.2592.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก3,518.31681.0080.6 %5.0101.5794.057.4 %3.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก(กลุ่มงานอากาศเกษตรดอยมูเซอ)1,643.24260.0084.2 %5.038.1725.7632.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก (กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกอุ้มผาง)1,643.24289.0082.4 %5.086.907.7391.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตาก3,345.661,564.0053.3 %5.01,053.39109.2589.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก2,946.57556.0081.1 %5.0844.21111.4186.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก3,876.065,183.86-33.7 %0.01,129.45182.6083.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดตาก10,127.0428,631.00-182.7 %0.01,680.922,024.58-20.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตาก14,020.497,408.0047.2 %5.02,289.42243.9789.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก3,449.232,921.0015.3 %5.01,015.34588.6042.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก104,826.318,551.1791.8 %5.04,654.3079.5998.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก8,771.443,042.0065.3 %5.01,072.39267.2775.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก5,077.863,643.0128.3 %5.0792.26228.6671.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก3,766.862,923.0022.4 %5.0560.56438.3621.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก3,056.531,214.8260.3 %5.0706.1787.8587.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก2,980.022,488.0016.5 %5.0393.220.9599.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก9,362.513,303.2264.7 %5.0476.7586.8281.8 %5.0
เรือนจำกลางตาก 23,608.0644,386.20-88.0 %0.01,005.99447.9955.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก2,937.681,059.0064.0 %5.0806.171.0099.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก6,073.543,595.5040.8 %5.02,042.18298.4985.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก3,084.121,016.0067.1 %5.0545.64136.8974.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก5,467.753,530.6335.4 %5.01,091.41153.0186.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก5,620.994,802.5614.6 %5.01,521.58444.3470.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก4,305.883,349.5022.2 %5.0456.380.9599.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 121,243.8511,797.0344.5 %5.05,680.8566.0098.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 27,531.575,673.5279.4 %5.02,763.94355.2087.1 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดตาก30,846.2833,562.19-8.8 %0.0289.16391.26-35.3 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก6,244.763,000.0052.0 %5.0414.61362.1012.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก19,584.2923,696.96-21.0 %0.01,094.781,007.398.0 %4.0
วิทยาลัยเทคนิคตาก46,816.4727,124.0042.1 %5.01,368.17684.0050.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด30,200.446,015.0080.1 %5.01,285.310.9099.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก11,304.0211,502.57-1.8 %0.02,478.762,047.3617.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก 3,785.802,991.8021.0 %5.01,148.45254.6077.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก2,773.58760.0072.6 %5.0692.08201.4070.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตาก41,454.8614,152.0065.9 %5.06,624.964,196.3636.7 %5.0
รวม 748,892 458,783 38.74 % 78,030 28,044 64.06 %