สรุปผลประเมินจังหวัดสุโขทัย เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย2,686.41858.0068.1 %5.0482.4395.2680.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุโขทัย7,796.604,992.5036.0 %5.051.0451.46-0.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย3,358.772,181.0035.1 %5.0767.68249.3767.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย3,334.892,430.0027.1 %5.0710.60122.2882.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย14,597.5010,060.6031.1 %5.01,927.65444.6476.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุโขทัย4,699.992,079.0055.8 %5.0250.2043.7082.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวรรคโลก4,448.22990.0077.7 %5.0328.140.01100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสำโรง4,255.19828.0080.5 %5.0261.6517.0593.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสัชนาลัย4,224.771,112.0073.7 %5.0430.4856.5286.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านด่านลานหอย4,193.75857.0079.6 %5.0296.000.01100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากงไกรลาศ4,212.10771.0081.7 %5.0239.6023.7590.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีมาศ4,101.95646.0084.3 %5.0224.880.01100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีนคร4,126.08732.0082.3 %5.0289.7957.0080.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งเสลี่ยม4,097.84625.0084.7 %5.0345.9440.2588.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย7,658.788,032.32-4.9 %0.01,433.241,128.7121.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย3,258.0261.0098.1 %5.0653.580.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุโขทัย4,254.511,955.0054.0 %5.01,090.27756.7930.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย3,265.231,624.0050.3 %5.0729.64507.0730.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย3,335.38647.0080.6 %5.0748.66399.4846.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย7,289.314,178.0042.7 %5.02,326.991,929.9117.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย1,862.292,782.23-49.4 %0.0473.40377.7520.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย4,088.394,062.000.6 %0.51,128.98534.4052.7 %5.0
ส.ป.ก. สุโขทัย2,594.704,750.00-83.1 %0.0463.42479.92-3.6 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย6,080.9111,827.00-94.5 %0.01,547.33343.3677.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย3,559.302,778.7021.9 %5.0843.74119.5185.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุโขทัย3,725.20618.9083.4 %5.074.5669.656.6 %3.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย3,635.831,196.0067.1 %5.0881.7728.7396.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย3,188.74790.0075.2 %5.0634.56177.4972.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย3,553.401,996.2043.8 %5.0824.72189.7277.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุโขทัย19,594.3725,510.00-30.2 %0.01,281.111,274.590.5 %0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย9,104.934,972.0045.4 %5.04,432.39410.0290.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย3,615.672,652.0026.7 %5.0805.710.9599.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย6,044.6214,482.03-139.6 %0.01,262.0932.1397.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย3,524.73571.0083.8 %5.0786.69654.5516.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย3,892.537,722.10-98.4 %0.0900.79621.2831.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย7,634.991,436.0081.2 %5.01,262.09339.7173.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย3,629.381.00100.0 %5.0646.900.9599.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย3,700.243,940.00-6.5 %0.0596.5395.8883.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย10,722.652,120.0080.2 %5.0710.63317.1355.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดสุโขทัย19,757.5228,282.00-43.1 %0.0603.54715.30-18.5 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย2,768.911,400.0049.4 %5.0615.552.9799.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย4,086.822,946.7827.9 %5.0805.71295.4163.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย2,920.921,723.5041.0 %5.0710.62125.2682.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย5,178.344,110.4020.6 %5.01,061.81145.7086.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย5,744.284,723.0017.8 %5.01,128.98184.6283.6 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย5,242.937,214.70-37.6 %0.01,693.65645.9761.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย3,398.434,220.80-24.2 %0.0729.64230.8768.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 123,404.2116,348.5630.1 %5.02,016.14553.7772.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 233,279.9512,054.0063.8 %5.02,107.030.95100.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย31,127.1510,076.7867.6 %5.04,075.73196.1695.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย15,665.743,372.0078.5 %5.0389.72447.58-14.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย58,578.9847,540.0018.8 %5.01,201.9874.5093.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย24,769.7728,512.00-15.1 %0.0799.36208.7873.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย19,262.6523,653.65-22.8 %0.0829.271.8599.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย19,986.121.00100.0 %5.0630.061.8599.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย40,818.898,544.9879.1 %5.0802.40202.3574.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง69,047.2613,984.0079.7 %5.0721.80548.0524.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย9,149.1018,881.47-106.4 %0.01,689.492.8599.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย 4,243.522,468.9641.8 %5.0843.74414.4550.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย2,818.981,233.4056.2 %5.0482.43191.9060.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย28,311.5214,022.4050.5 %5.04,400.204,666.65-6.1 %0.0
รวม 632,510 395,181 37.52 % 61,485 21,850 64.46 %