สรุปผลประเมินจังหวัดพิษณุโลก เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก3,662.43821.0077.6 %5.0160.7682.9948.4 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 48,297.375,530.8133.3 %5.03,247.36328.0689.9 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก218,406.4716,592.4292.4 %5.0286.73262.928.3 %4.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พิษณุโลก24,155.9820,474.0115.2 %5.066.05107.21-62.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก4,863.275,725.26-17.7 %0.01,050.49195.0981.4 %5.0
สำนักงานคลังเขต ๖2,984.452,138.9428.3 %5.0689.1970.3289.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก3,580.182,508.0029.9 %5.0551.49152.9972.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 715,532.1419,640.00-26.4 %0.03,049.61367.3688.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก36,325.9525,487.0029.8 %5.03,199.30330.3389.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 64,865.199,851.16-102.5 %0.02,145.06943.4456.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก5,394.969,424.84-74.7 %0.01,659.001,033.9137.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก3,196.012,382.5625.5 %5.0689.19162.2776.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก5,158.912,204.0057.3 %5.01,544.89860.7644.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก3,390.641,897.0044.1 %5.0629.59215.1165.8 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 317,804.1177,098.40-333.0 %0.06,745.456,897.65-2.3 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 64,678.122,636.0043.7 %5.01,867.39313.3783.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก3,609.291,434.0060.3 %5.0917.36552.0239.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก5,307.213,226.0039.2 %5.01,639.997,556.02-360.7 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์ 64,980.226,374.71-28.0 %0.02,204.13941.8057.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 84,958.594,860.002.0 %1.01,449.83211.6085.4 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 33,574.5423,663.2429.5 %5.02,135.77441.0079.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก2,489.645,522.45-121.8 %0.0626.80470.9624.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก5,073.315,378.00-6.0 %0.01,563.921,056.6332.4 %5.0
ส.ป.ก. พิษณุโลก4,007.712,705.0032.5 %5.01,107.54941.4515.0 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 24,483.483,354.0025.2 %5.01,868.181,646.3311.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก20,361.1221,572.14-5.9 %0.05,851.00129.3097.8 %5.0
ท่าอากาศยานพิษณุโลก132,830.2780,513.7639.4 %5.01,044.461,129.20-8.1 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 5 12,933.4211,850.008.4 %4.04,124.753,072.7525.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก4,679.393,766.8619.5 %5.01,088.53569.0547.7 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (จ.พิษณุโลก)7,904.998,125.30-2.8 %0.01,469.04168.1588.6 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)18,455.4620,346.01-10.2 %0.05,473.79941.9282.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 98,678.177,298.0015.9 %5.03,442.40995.1771.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก3,347.27173.0094.8 %5.079.5040.9548.5 %5.0
สถานีเรดาร์ตรวจอากาศพิษณุโลก696,282.631,584.0099.8 %5.0249.202.8598.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก3,777.401,410.0062.7 %5.01,031.482.8599.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก3,097.20375.0087.9 %5.0746.24236.1768.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก3,982.665,036.00-26.4 %0.0738.09294.0360.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก7,921.1546,177.23-483.0 %0.02,058.341,522.7526.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก4,940.154,459.009.7 %4.51,089.19369.4166.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก4,842.1711,468.00-136.8 %0.0616.7889.8985.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก7,349.767,868.80-7.1 %0.01,849.17141.0392.4 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก13,116.199,470.1627.8 %5.02,303.23932.9059.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก3,518.242,101.0040.3 %5.0511.85554.52-8.3 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก3,805.023,226.0015.2 %5.01,031.46612.7540.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก3,827.874,274.00-11.7 %0.01,031.46232.1877.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก5,030.872,792.6044.5 %5.01,297.70252.4080.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก4,985.254,544.008.9 %4.01,050.5080.7592.3 %5.0
สพ.พิษณุโลก94,522.347,311.0092.3 %5.01,000.7990.2591.0 %5.0
เรือนจำกลางพิษณุโลก 106,423.13168,304.02-58.1 %0.01,842.841,057.5042.6 %5.0
รจจ.พิษณุโลก 62,623.5965,856.64-5.2 %0.01,351.01617.7954.3 %5.0
ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก20,115.2623,745.12-18.0 %0.0855.66616.5727.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 614,916.1216,491.00-10.6 %0.03,180.511,114.8364.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก3,110.51640.0079.4 %5.0708.20153.3878.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก3,956.652,340.0040.9 %5.01,069.49133.5787.5 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก27,663.4418,388.0033.5 %5.02,481.21723.9070.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก3,335.201,747.0047.6 %5.0841.30201.0876.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก7,610.401,440.0081.1 %5.01,944.23148.8592.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก3,618.421,713.0052.7 %5.01,021.27123.5087.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิษณุโลก3,910.033,852.941.5 %0.5898.352.8599.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์15,354.6613,943.409.2 %4.54,268.77575.1286.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 157,841.8614,728.8174.5 %5.01,172.91246.3079.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 244,562.7713,605.7869.5 %5.02,598.00425.7983.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 337,083.778,932.7675.9 %5.02,022.14648.6067.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 776,219.636,709.9491.2 %5.0472.03380.0019.5 %5.0
พิษณุโลกปัญญานุกูล50,582.1456,247.70-11.2 %0.0382.82826.75-116.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก71,574.4864,883.009.3 %4.51,710.67583.5565.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว19,129.5114,392.0024.8 %5.0836.91306.8063.3 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก116,428.0748,695.7358.2 %5.01,009.88262.0374.1 %5.0
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก54,900.9220,602.0062.5 %5.0875.60454.9148.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก30,766.292,478.0191.9 %5.01,029.95517.9049.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย34,123.4612,438.0363.5 %5.0985.61622.6536.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก23,566.9240,581.00-72.2 %0.02,380.202,167.708.9 %4.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก17,033.2810,974.0035.6 %5.03,769.78270.2792.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก33,160.405,344.0083.9 %5.02,455.88872.7864.5 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 (จังหวัดพิษณุโลก)3,394.381.00100.0 %5.01,371.44476.6965.2 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก33,183.9323,021.0030.6 %5.02,017.43938.8553.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก 3,624.752,547.4929.7 %5.0955.41390.3859.1 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 (จ.พิษณุโลก)4,816.449,766.00-102.8 %0.01,250.562.8599.8 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก)2,469.75661.0073.2 %5.01,253.3328.4697.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก3,071.811,049.0065.9 %5.0445.5458.7586.8 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 673,766.8759,099.0019.9 %5.019,065.989,310.0351.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก56,757.1915,624.0072.5 %5.013,040.7526,178.22-100.7 %0.0
รวม 2,621,665 1,277,513 51.27 % 161,840 90,042 44.36 %