สรุปผลประเมินจังหวัดพิจิตร เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร2,705.22ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0447.4596.0478.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร3,289.39ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0675.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร23,184.2714,886.0035.8 %5.02,710.35569.0079.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพิจิตร3,448.531.00100.0 %5.0200.970.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะพานหิน4,340.63840.0080.6 %5.0235.1984.3364.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางมูลนาก4,002.83705.0082.4 %5.0406.8035.7691.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับคล้อ3,862.10645.0083.3 %5.0266.9769.4874.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพทะเล3,974.60878.0077.9 %5.0333.26106.8867.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสากเหล็ก3,862.59603.0084.4 %5.0264.2681.1769.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทรายพูน3,677.01680.0081.5 %5.0201.3480.5160.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ประทับช้าง3,950.84429.0089.1 %5.0178.6681.4854.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามง่าม4,980.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0262.39ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร4,275.763,323.0022.3 %5.01,036.94787.7524.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิจิตร4,353.972,906.0033.3 %5.01,074.97469.2856.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร3,231.662,187.0032.3 %5.0656.62243.6262.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร2,939.882,065.0029.8 %5.0542.53371.1531.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร4,981.522,237.0055.1 %5.01,374.611,951.53-42.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร2,126.584,153.00-95.3 %0.0515.23202.8660.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร4,627.652,229.0051.8 %5.01,227.10379.4569.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร (ส.ป.ก.พิจิตร)4,030.663,986.001.1 %0.5917.32202.4377.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร13,320.838,751.0034.3 %5.01,607.42378.0376.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร4,865.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0789.73ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร1,714.80791.0053.9 %5.050.6023.5853.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร3,747.291,254.0066.5 %5.0827.770.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร3,186.681,111.0065.1 %5.0580.56231.7060.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร3,826.643,328.0013.0 %5.0846.78156.6781.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิจิตรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่ครบ926.31ประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร7,094.846,263.0011.7 %5.01,493.33190.2587.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตรไม่ครบ1,988.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร6,668.1413,425.24-101.3 %0.01,512.3468.5395.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร3,215.912,527.0021.4 %5.0600.48265.2455.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร11,152.562,990.1073.2 %5.0884.81341.7561.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร3,822.755,534.00-44.8 %0.0846.78189.9177.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร4,454.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0514.32142.5072.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร2,983.43ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0580.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร2,070.392,370.00-14.5 %0.0713.67172.7175.8 %5.0
รจจ.พิจิตร 38,481.7138,827.75-0.9 %0.0741.88159.5078.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร2,853.271,177.0058.7 %5.0504.49102.4579.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร3,662.741,272.0065.3 %5.0770.7297.9087.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร3,394.77798.6076.5 %5.0555.86158.6571.5 %5.0
สปส.จ.พิจิตร6,412.784,638.0427.7 %5.0998.91263.2073.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร3,425.73ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0713.70ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิจิตร4,110.664,811.90-17.1 %0.0789.73278.1964.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 131,826.3313,591.8857.3 %5.01,197.96163.8286.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 230,327.7912,741.8458.0 %5.01,291.81192.5685.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตรไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ327.36ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร131,103.191.00100.0 %5.0887.761.8599.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร21,218.2913,840.8934.8 %5.0619.21229.7162.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรไม่ครบ100,589.93ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ849.61ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร 3,314.131,962.0040.8 %5.0751.730.9599.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 (จ.พิจิตร)12,588.217,043.9944.0 %5.01,551.57323.9579.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร2,841.16926.0067.4 %5.0568.48100.6182.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตรไม่ครบ16,476.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 436,827 192,730 0.00 % 34,300 10,049 0.00 %