สรุปผลประเมินจังหวัดราชบุรี เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี2,731.44320.0088.3 %5.0426.2939.9090.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ราชบุรี13,382.665,644.2057.8 %5.075.5328.4062.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี4,413.251.00100.0 %5.0730.530.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรีไม่ครบ1,576.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ47.86ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี23,353.2919,058.7018.4 %5.02,659.71572.8578.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองราชบุรี4,918.752,151.0056.3 %5.0331.5467.4579.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโป่ง3,724.001,627.0056.3 %5.0260.6557.0078.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธาราม4,530.12998.0078.0 %5.0320.260.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดำเนินสะดวก3,995.16624.0084.4 %5.0319.1423.3692.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากท่อ4,112.93248.0094.0 %5.0300.9736.5887.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแพ4,615.75643.0086.1 %5.0223.4335.1584.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนผึ้ง3,998.81405.0089.9 %5.0495.6157.0188.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมบึง4,566.67481.0089.5 %5.0265.3037.5985.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดเพลง4,153.071.00100.0 %5.0120.200.9599.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี7,794.516,200.9620.4 %5.01,377.07606.3956.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดราชบุรี4,862.201.00100.0 %5.01,072.830.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี3,558.651,004.0071.8 %5.0727.94242.2666.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี1,256.591.0099.9 %5.0730.530.9599.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี6,828.964,001.0041.4 %5.02,099.681,171.3344.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 107,588.898,795.01-15.9 %0.02,510.08394.6484.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี3,324.664,657.00-40.1 %0.0532.59381.4628.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 2 จ.ราชบุรี3,297.944,827.81-46.4 %0.0837.250.9099.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี4,727.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,320.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ส.ป.ก. ราชบุรี3,297.942,092.0036.6 %5.0730.530.9599.9 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 103,036.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02,267.24ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี 8,448.0311,047.77-30.8 %0.01,472.53128.1091.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรีไม่ครบ2,713.30ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ437.16ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 812,843.984,483.3965.1 %5.01,087.05161.3185.2 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)14,964.5711,507.6023.1 %5.05,110.23412.3991.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 714,867.6010,857.5727.0 %5.03,915.66271.7093.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี3,644.83562.0084.6 %5.0920.69113.2787.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี3,514.071,123.2068.0 %5.0692.51357.4448.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี3,297.944,451.91-35.0 %0.0730.530.9599.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดราชบุรีไม่ครบ28,977.50ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,645.04ประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี3,808.472,109.0044.6 %5.0863.66852.111.3 %0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี3,297.941,892.0042.6 %5.0730.53281.1461.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี3,312.4413,025.35-293.2 %0.0730.5354.3492.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี4,389.071,966.0055.2 %5.0730.53173.8576.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี3,735.722,180.0041.6 %5.0825.62370.5055.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี3,695.182,952.0020.1 %5.0901.69173.9480.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี5,955.443,491.0041.4 %5.01,262.99127.2389.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี3,887.343,701.704.8 %2.0825.612.8599.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จ.ราชบุรี25,522.314,661.0081.7 %5.0936.64226.6075.8 %5.0
สพ.ราชบุรี45,713.2628,526.4937.6 %5.0936.6469.7592.6 %5.0
เรือนจำกลางราชบุรี ไม่ครบ56,515.56ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,321.50ประเมินไม่ได้0.0
รจก.เขาบิน 331,491.34160,050.0051.7 %5.03,498.28395.2088.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี3,300.35917.0072.2 %5.0730.53135.8681.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรีไม่ครบ4,091.22ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ272.23ประเมินไม่ได้0.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี18,357.7361,653.70-235.8 %0.01,221.15248.3579.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี8,465.762,609.7069.2 %5.0844.6484.0590.0 %5.0
สปส.จ.ราชบุรี6,071.664,499.2325.9 %5.01,301.0195.0092.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี4,468.282,797.0037.4 %5.01,167.91343.8070.6 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี3,110.293,414.00-9.8 %0.01,032.73645.7437.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรี9,599.4914,802.61-54.2 %0.03,992.460.95100.0 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง3,300.351,102.0066.6 %5.0796.600.9599.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 157,439.8612,180.0078.8 %5.01,598.93487.4069.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 215,610.5813,206.9615.4 %5.0987.78499.9149.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี9,779.746,441.0034.1 %5.04,637.79224.0995.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี5,199.764,562.0012.3 %5.0316.510.9599.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2ไม่ครบ11,562.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ163.37ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม39,845.4724,869.0037.6 %5.01,008.36713.4829.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรีไม่ครบ4,357.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อไม่ครบ1,260.72ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ222.35ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง26,334.668,618.0067.3 %5.0110.790.9599.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี11,560.6417,660.01-52.8 %0.02,018.47837.9058.5 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี12,916.7712,566.912.7 %1.03,246.160.95100.0 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี146,132.4294,602.7235.3 %5.01,424.39220.2184.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี 4,092.882,409.0041.1 %5.01,086.05161.0485.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี2,696.70728.0073.0 %5.0502.35213.0857.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีไม่ครบ14,460.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4,254.01ประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,008,979 622,009 38.35 % 71,344 12,845 82.00 %