สรุปผลประเมินจังหวัดสุพรรณบุรี เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี2,889.48964.1766.6 %5.0452.3745.8189.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุพรรณบุรี19,506.2912,629.3835.3 %5.086.6299.75-15.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี3,352.301,741.0048.1 %5.0661.54134.5379.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี3,129.021,377.0056.0 %5.0604.4951.7491.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี9,723.841.00100.0 %5.02,315.38298.3087.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุพรรณบุรี5,223.081,562.0070.1 %5.0287.290.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดิมบางนางบวช3,870.60484.0087.5 %5.0306.2033.2589.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาด่านช้าง4,252.30751.0082.3 %5.0336.3945.3686.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาบางปลาม้า4,717.271,145.0075.7 %5.0209.6966.5068.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาศรีประจันต์4,024.47649.0083.9 %5.0200.4676.0062.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาดอนเจดีย์4,306.39956.0077.8 %5.0231.140.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาสองพี่น้อง4,247.691,135.0073.3 %5.0384.3331.3591.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามชุก4,378.461,026.0076.6 %5.0309.050.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอู่ทอง6,881.13999.0085.5 %5.0335.5474.1077.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าไซ3,978.56837.0079.0 %5.0323.0617.7494.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี8,703.213,768.1056.7 %5.01,174.97958.8318.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี3,330.661,894.6743.1 %5.0623.51126.2579.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุพรรณบุรี3,907.932,451.0037.3 %5.0965.80698.2527.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี4,249.841,384.0067.4 %5.0833.02521.3937.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี3,329.192,502.0024.8 %5.0642.531,376.71-114.3 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี4,295.663,750.0012.7 %5.01,060.881,352.21-27.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี2,730.943,388.00-24.1 %0.0531.62673.67-26.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี5,648.384,241.0024.9 %5.01,555.29324.8879.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี (ส.ป.ก.สุพรรณบุรี)5,341.564,735.8611.3 %5.01,079.89425.0160.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี13,959.2614,704.00-5.3 %0.01,650.37142.5091.4 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) กรมทางหลวง11,310.0213,447.72-18.9 %0.03,673.407,227.95-96.8 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 18 (สุพรรณบุรี)7,084.85ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02,534.501,733.7531.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.สุพรรณบุรี3,824.191,560.0059.2 %5.0889.731,285.32-44.5 %0.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี8,009.057,872.781.7 %0.52,430.030.95100.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี3,924.091.00100.0 %5.0889.7332.7996.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี5,646.99721.0087.2 %5.0604.49372.2238.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี4,253.373,720.3012.5 %5.0870.72577.5633.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี5,538.286,609.00-19.3 %0.01,041.8695.0090.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี11,470.135,361.0053.3 %5.0870.721,310.75-50.5 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี4,542.642,227.0051.0 %5.01,003.83101.4589.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี7,279.7410,002.32-37.4 %0.01,555.2982.4294.7 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี13,738.8513,382.262.6 %1.02,101.56629.7070.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุพรรณบุรี8,029.411,755.0078.1 %5.0737.61232.0268.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี4,841.574,215.0012.9 %5.0813.67513.3036.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี4,836.814,814.000.5 %0.51,003.83362.0063.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี4,570.291,840.0059.7 %5.01,117.93259.6376.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี3,641.101.00100.0 %5.0737.610.9599.9 %5.0
สพ.สุพรรณบุรี6,850.537,427.00-8.4 %0.0402.30251.7537.4 %5.0
รจ.จ.สุพรรณบุรี 64,644.6577,530.98-19.9 %0.01,143.351.8599.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี3,107.651.00100.0 %5.0566.460.9599.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี3,838.321.00100.0 %5.0741.45270.2463.6 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี31,063.4616,488.0046.9 %5.01,996.61195.0090.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี4,233.401,070.0074.7 %5.0699.57219.8168.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี5,173.664,187.0019.1 %5.01,136.94237.6979.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี4,597.252,122.6253.8 %5.0819.22225.4972.5 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี4,529.204,198.207.3 %3.5927.77462.5150.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี4,592.314,418.003.8 %1.5536.84411.2623.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1203,774.7318,126.1191.1 %5.0989.69284.0071.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 215,575.398,746.7143.8 %5.01,111.32879.8820.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 325,815.3110,667.4858.7 %5.01,401.56346.9975.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี10,637.815,348.0049.7 %5.02,131.82180.0091.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี7,377.927,764.00-5.2 %0.0433.65861.65-98.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี80,353.5266,574.0017.1 %5.01,341.47520.5061.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี114,836.2525,048.8378.2 %5.0822.54188.0077.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี29,016.931.00100.0 %5.0946.570.9599.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส24,298.5482,160.57-238.1 %0.0747.1115,320.65-1,950.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง39,833.731.00100.0 %5.0766.160.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง75,036.791,200.0098.4 %5.0689.6347.5093.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี22,036.0327,564.00-25.1 %0.01,885.85401.8578.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 4,467.684,828.91-8.1 %0.0752.94487.3535.3 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม5,300.399,845.00-85.7 %0.02,091.81139.2493.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี3,332.931,067.0068.0 %5.0623.51238.9761.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี37,380.488,254.0077.9 %5.03,553.814,829.76-35.9 %0.0
รวม 1,077,139 541,245 49.75 % 69,298 49,400 28.71 %