สรุปผลประเมินจังหวัดนครปฐม เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม3,777.381,029.0072.8 %5.0346.23110.7568.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม3,633.883,173.8012.7 %5.0707.89134.1081.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม3,851.872,078.0046.1 %5.0612.8164.6489.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 628,126.552,652.9090.6 %5.05,632.1593.6098.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 224,833.7615,963.1535.7 %5.02,353.52356.7884.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม122,677.9913,830.0039.0 %5.02,476.37376.8484.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน 14,902.311,468.0070.1 %5.0216.2831.7385.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน25,544.413,544.0036.1 %5.0384.2575.6780.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทธมณฑล5,506.311,140.0079.3 %5.0258.34101.5660.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครปฐม17,283.492,046.0088.2 %5.0408.9623.7594.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครชัยศรี16,833.291,083.0093.6 %5.0274.0442.7584.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเลน4,768.73648.0086.4 %5.0372.7838.3889.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากำแพงแสน5,323.381,253.0076.5 %5.0281.0558.9079.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตูม4,408.48675.0084.7 %5.0363.2330.6091.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 710,931.595,830.0646.7 %5.01,296.54595.9454.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 13,813.684,918.00-29.0 %0.0816.02384.2552.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 24,202.086,697.90-59.4 %0.0916.35267.1070.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครปฐม5,953.963,616.0039.3 %5.0993.13736.9225.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 33,524.081,097.0068.9 %5.01,425.62349.3775.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม3,064.991,392.0054.6 %5.0593.8096.5283.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม3,460.131,553.0055.1 %5.0669.85245.8363.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม11,404.639,571.4116.1 %5.01,639.682,438.97-48.7 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 75,243.343,304.0037.0 %5.02,057.18989.9051.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม1,928.683,951.28-104.9 %0.0416.52446.06-7.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม4,858.234,173.0014.1 %5.01,126.23209.2781.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม3,625.451,753.0051.6 %5.0653.4273.2788.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม16,191.9217,000.54-5.0 %0.01,791.79182.1189.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม3,806.741,563.0058.9 %5.0802.96596.9925.7 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)12,161.776,331.9747.9 %5.0690.50373.3445.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม4,185.311,007.0075.9 %5.0917.0770.6292.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม3,084.81647.2079.0 %5.0460.6970.7584.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม4,710.483,980.0015.5 %5.0745.19190.7074.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครปฐม5,616.714,003.5028.7 %5.01,339.04553.5558.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม5,904.163,202.0045.8 %5.01,493.99312.1179.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม4,596.151,192.0074.1 %5.0537.53177.6966.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม10,871.6113,123.43-20.7 %0.02,077.0569.6996.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม11,039.292,196.9880.1 %5.0688.88489.4528.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม3,726.261,800.0051.7 %5.0726.91294.5059.5 %5.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม3,869.514,863.00-25.7 %0.0730.41308.8657.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม6,993.825,241.0025.1 %5.01,486.45380.3074.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม5,754.935,295.008.0 %4.0783.96103.1486.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก22,112.7344,355.34-100.6 %0.0776.4084.6189.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา12,223.538,400.0031.3 %5.0761.9631.6495.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา18,776.4814,996.0020.1 %5.0909.90240.8373.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร44,967.1044,236.571.6 %0.52,236.95512.0277.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี19,228.7114,896.2622.5 %5.01,136.24187.3783.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม9,585.996,466.9932.5 %5.01,020.72286.2772.0 %5.0
เรือนจำกลางนครปฐม118,966.33167,732.00-41.0 %0.01,391.33904.4035.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม2,997.981,569.0047.7 %5.0479.70258.5046.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม4,545.521,825.0059.9 %5.0612.81462.9024.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม3,742.132,012.0046.2 %5.0764.94217.6571.5 %5.0
สปส.จ.นครปฐม15,891.3114,891.196.3 %3.02,495.40725.6570.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม4,542.422,430.0046.5 %5.01,050.17445.7457.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม10,089.854,434.1356.1 %5.0621.37299.4451.8 %5.0
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก(วิทยาลัยในวัง)3,568.012,960.0017.0 %5.0827.08164.0880.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 116,468.0412,646.3723.2 %5.01,135.65328.7071.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 213,570.347,820.5442.4 %5.0927.20345.7262.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 16,814.169,498.24-39.4 %0.0438.56502.07-14.5 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม69,741.8211,720.5683.2 %5.0513.31129.4074.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม155,413.2023,445.0084.9 %5.0883.87116.4786.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ498.12ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม12,285.9011,391.367.3 %3.5370.32287.8222.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม33,853.0022,247.0034.3 %5.0558.91169.2969.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)14,976.5010,490.4030.0 %5.0466.23132.2771.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล52,891.828,975.0083.0 %5.0486.45159.1167.3 %5.0
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง25,613.8724,735.003.4 %1.5622.30226.7563.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม8,774.4318,451.45-110.3 %0.01,483.19953.4635.7 %5.0
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)345,683.97402,246.00-16.4 %0.01,584.081,284.6318.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม 3,687.113,454.406.3 %3.0745.93667.6310.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม2,875.871,286.0055.3 %5.0384.61136.2564.6 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 762,902.3552,567.9816.4 %5.010,305.4711,954.83-16.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,432,787 1,122,067 21.69 % 78,556 34,763 55.75 %