สรุปผลประเมินจังหวัดสมุทรสาคร เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร2,631.57ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0253.2373.5371.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร3,323.821,733.0047.9 %5.0538.4781.9984.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร2,665.911,621.0039.2 %5.0443.3950.7388.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 124,400.8926,863.54-10.1 %0.03,037.70296.1690.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 232,695.33ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03,309.57ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสาคร 17,521.591,714.6977.2 %5.0279.310.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร4,559.518,467.53-85.7 %0.01,013.87314.5569.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสาคร4,607.562,141.0053.5 %5.0880.76508.0842.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร3,073.841,252.0059.3 %5.0481.42157.8067.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร2,992.401,667.0044.3 %5.0443.39234.9547.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร3,267.962,606.0020.3 %5.0500.44503.29-0.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร1,826.923,288.00-80.0 %0.0351.48100.5271.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร4,523.563,802.0516.0 %5.01,013.87874.0013.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร9,523.7610,970.45-15.2 %0.01,146.98183.8584.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร3,767.861,920.0049.0 %5.0709.61282.7660.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร3,924.691,043.0073.4 %5.0785.6864.3391.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาคร2,957.461,334.0054.9 %5.0386.34238.5838.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร3,870.914,406.71-13.8 %0.0728.63285.5360.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร8,854.9640,687.64-359.5 %0.01,337.14521.9761.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร5,397.841,305.0075.8 %5.0652.58190.1270.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร3,416.102,301.0032.6 %5.0576.51209.4263.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร5,685.65ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,458.44ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร3,292.051,302.0060.5 %5.0481.43147.2569.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร3,607.631,952.0045.9 %5.0652.57221.1866.1 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร3,701.283,819.00-3.2 %0.0690.60154.1577.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร3,593.952,528.4229.6 %5.0614.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร4,263.96ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0595.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร10,783.202,014.0081.3 %5.0498.35107.0178.5 %5.0
รจจ.สมุทรสาคร 41,147.4858,475.00-42.1 %0.0668.25367.6045.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 76,819.8515,384.00-125.6 %0.01,812.541,049.9142.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร2,662.062,138.0019.7 %5.0386.34200.1448.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร11,523.6611,876.05-3.1 %0.02,154.83671.6568.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร4,427.824,471.00-1.0 %0.0975.84288.8970.4 %5.0
สปส.จ.สมุทรสาคร10,348.8218,768.00-81.4 %0.02,410.35515.8578.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร3,989.641,963.0050.8 %5.0842.730.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาคร8,591.847,306.2615.0 %5.02,215.20141.3193.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร73,271.694,025.1694.5 %5.0301.6687.7870.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร23,505.359,967.8257.6 %5.01,138.81331.0970.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร16,053.342,688.6783.3 %5.0277.92305.80-10.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร81,941.551.00100.0 %5.01,435.541.8599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้วไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร10,640.4412,458.22-17.1 %0.01,165.90791.8332.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร 5,853.113,384.0042.2 %5.0880.76545.6938.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร2,820.85986.5465.0 %5.0291.26222.8323.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร67,210.45ไม่ครบประเมินไม่ได้0.013,957.13ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 433,053 284,632 34.27 % 34,842 11,326 67.49 %