สรุปผลประเมินจังหวัดอ่างทอง เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง3,524.66739.0079.0 %5.0259.3924.9890.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง3,195.631,803.0043.6 %5.0468.8553.5888.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง2,938.521,710.0041.8 %5.0405.3647.5088.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง12,439.9614,231.20-14.4 %0.01,647.84236.8485.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอ่างทอง4,564.712,095.0054.1 %5.0193.6442.2278.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเศษชัยชาญ4,383.761,046.0076.1 %5.0189.1295.0049.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ทอง4,052.65392.0090.3 %5.0164.260.9599.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชโย3,395.42503.0085.2 %5.0127.7045.1364.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าโมก3,729.11418.0088.8 %5.0125.6315.2087.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแสวงหา4,107.40464.0088.7 %5.0140.5047.5066.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโก้3,832.33378.0090.1 %5.0145.130.9599.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง3,492.372,894.7517.1 %5.0544.91409.0324.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอ่างทอง5,396.282,139.0060.4 %5.0944.25473.3849.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง4,514.91678.4085.0 %5.0449.850.9599.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง3,334.161,706.0048.8 %5.0468.85337.7228.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง3,818.412,404.0037.0 %5.0620.951,245.16-100.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง2,093.217,223.94-245.1 %0.0386.39140.0663.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง5,370.032,866.0046.6 %5.0906.22388.0757.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง17,786.5317,267.232.9 %1.0963.26275.0171.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง3,567.921,249.0065.0 %5.0659.01152.4576.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง3,692.66ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0620.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอ่างทอง3,012.10611.0079.7 %5.0354.7573.1579.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง3,636.973,788.00-4.2 %0.0620.98188.9069.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง12,721.0925,431.00-99.9 %0.01,134.41647,153.31-56,947.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง4,936.843,557.0027.9 %5.0849.17759.0510.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง3,541.012,163.0038.9 %5.0563.93240.8457.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง7,351.7210,034.48-36.5 %0.01,172.42104.9991.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง4,693.073,548.0024.4 %5.0525.90178.3066.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง3,433.972,360.0031.3 %5.0563.93226.7059.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง3,811.253,095.0018.8 %5.0563.93299.4046.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง4,447.851,738.0060.9 %5.0639.990.00100.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง4,107.682,691.0034.5 %5.0373.7727.5592.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง3,303.301,788.0045.9 %5.0475.70ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง 36,060.90ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0609.47ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง3,062.881,056.0065.5 %5.0373.7463.9482.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง3,352.421,305.0061.1 %5.0383.71119.7068.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง5,411.085,039.386.9 %3.0620.98157.7074.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง3,212.043,141.002.2 %1.0468.8564.6586.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง3,591.562,600.0027.6 %5.0591.88338.5542.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง14,852.0115,518.79-4.5 %0.01,025.20110.2189.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง4,388.154,647.13-5.9 %0.0310.730.9599.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง59,860.5935,640.0040.5 %5.0971.98380.8560.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง24,281.7210,306.0057.6 %5.0352.23291.1117.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ32,711.898,081.0075.3 %5.0362.8625.6592.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง6,753.1420,124.00-198.0 %0.0977.38704.9427.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง 3,538.292,282.0035.5 %5.0601.96226.9462.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง2,979.02730.0075.5 %5.0335.74115.0965.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง17,479.858,878.9049.2 %5.02,236.762,431.28-8.7 %0.0
รวม 348,442 245,400 29.57 % 26,517 658,624 -2,383.77 %