สรุปผลประเมินจังหวัดสมุทรสงคราม เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม2,735.16868.0068.3 %5.0216.1380.6462.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม7,257.0420,392.87-181.0 %0.0501.3759.6588.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม3,166.311,864.8041.1 %5.0387.281.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม29,594.0924,212.0018.2 %5.02,331.45449.9080.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสงครามไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0243.0447.5080.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอัมพวา4,071.76748.0081.6 %5.0182.3981.7755.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคนที3,970.34407.0089.7 %5.0131.130.9599.3 %5.0
ด่านศุลกากรแม่กลอง3,997.174,736.21-18.5 %0.0955.04140.1285.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม4,458.584,888.09-9.6 %0.0558.42281.9749.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสงคราม4,106.881,466.0064.3 %5.0767.60360.1353.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม3,240.24818.0074.8 %5.0425.31161.3862.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม12,660.341.00100.0 %5.04,266.540.95100.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม2,966.33998.1766.4 %5.0311.21177.9842.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม3,108.323,179.90-2.3 %0.0635.83105.9583.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม3,765.622,476.0034.2 %5.0634.48354.1444.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม12,476.546,992.5244.0 %5.0900.7164.3392.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม2,870.38282.0090.2 %5.0562.6986.8584.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม3,382.67763.0077.4 %5.0482.3632.0593.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม3,066.31255.5091.7 %5.0330.23274.2617.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม3,519.461.00100.0 %5.0520.390.9599.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม4,727.934,481.005.2 %2.51,109.88418.5062.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม5,487.252,242.0059.1 %5.01,376.111,042.9024.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม4,810.702,074.0056.9 %5.0653.50194.4770.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม4,613.704,154.0010.0 %5.0938.7453.0294.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม10,945.111,744.0084.1 %5.0539.4049.4190.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม3,702.491.00100.0 %5.0596.451.0099.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม3,840.713,045.0020.7 %5.0653.50283.4256.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม4,450.831.00100.0 %5.0520.340.9599.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม4,054.273,702.008.7 %4.0330.2357.0082.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงคราม10,679.442,146.0079.9 %5.0425.3145.6089.3 %5.0
รจก.สมุทรสงคราม 29,339.7514,681.6350.0 %5.0492.83257.4847.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม2,801.131,016.0063.7 %5.0330.2367.5679.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม4,363.844,350.400.3 %0.5748.58257.4465.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม3,141.041,094.7065.1 %5.0463.34152.2667.1 %5.0
สปส.จ.สมุทรสงคราม4,956.503,425.0030.9 %5.0843.66148.3082.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม4,225.981,337.0068.4 %5.0805.96191.9276.2 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม3,081.992,814.008.7 %4.0482.36325.8332.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม17,298.5312,851.6325.7 %5.0669.71260.4361.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม5,054.981,956.0061.3 %5.066.91162.94-143.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม68,131.3539,306.5142.3 %5.01,054.2257.0094.6 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม13,034.318,302.0136.3 %5.0322.70125.4161.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา18,263.471,500.0091.8 %5.0214.13205.254.1 %2.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม18,463.6018,509.01-0.2 %0.0824.05127.4484.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม45,489.4632,065.0029.5 %5.01,313.92511.1061.1 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 53,320.501,529.0054.0 %5.01,234.40388.9368.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 3,429.101.00100.0 %5.0539.400.9599.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม2,917.66666.0077.2 %5.0273.18169.9537.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม15,049.26100.9199.3 %5.02,678.892,636.041.6 %0.5
รวม 434,088 244,446 43.69 % 35,846 10,956 69.44 %