สรุปผลประเมินจังหวัดเพชรบุรี เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี2,616.49685.0073.8 %5.0454.02134.2170.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบุรี10,967.745,296.9751.7 %5.073.6636.2050.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี11,264.634,486.9860.2 %5.0872.35399.2254.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี 3,984.181,372.0065.6 %5.0701.200.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี15,857.9312,688.0020.0 %5.02,127.43274.3487.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาย้อย4,390.53601.0086.3 %5.0203.0729.7485.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าปล้อง3,892.11433.0088.9 %5.0377.5765.0682.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแหลม3,963.721,009.0074.5 %5.0162.6037.8976.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านลาด4,267.71480.0088.8 %5.0166.6247.4371.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ายาง4,088.62742.0081.9 %5.0324.7546.6385.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งกระจาน3,873.45451.0088.4 %5.0411.5747.8388.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอำ5,948.22911.0084.7 %5.0358.3078.0178.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบุรี4,602.291,036.0077.5 %5.0277.709.5096.6 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านแหลม2,464.41189.5092.3 %5.0370.390.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี11,656.345,743.2650.7 %5.01,138.571,017.4010.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0757.6077.4289.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี4,271.582,489.0041.7 %5.01,081.55177.2783.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี5,097.453,796.0025.5 %5.0934.56475.7749.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี3,533.011,256.6564.4 %5.0777.27365.7552.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี6,976.431,720.0075.3 %5.02,108.41759.1664.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี2,254.292,987.99-32.5 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี4,608.933,327.0027.8 %5.01,252.67628.6149.8 %5.0
ส.ป.ก. เพชรบุรี4,022.162,756.0031.5 %5.0771.41179.5576.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี13,447.2612,330.018.3 %4.01,652.00539.6067.3 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)7,569.3312,043.00-59.1 %0.02,976.151,097.2563.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี5,633.482,758.0051.0 %5.0777.27361.8553.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี3,599.10716.0080.1 %5.0853.330.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี3,255.931,743.0046.5 %5.0625.14216.1165.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี3,702.553,027.7918.2 %5.0872.34258.4870.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี7,368.799,853.51-33.7 %0.01,956.282.8599.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี5,266.933,798.6427.9 %5.01,100.56688.2837.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี3,641.201,923.0047.2 %5.0815.320.9599.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี12,123.0811,799.502.7 %1.03,173.2894.0597.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี4,319.291,566.0063.7 %5.0853.33459.1846.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี5,677.124,661.9117.9 %5.0948.41598.3836.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี6,376.023,906.0038.7 %5.0853.33332.9161.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี4,269.972,798.0034.5 %5.0910.3857.7193.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี3,725.302,798.0024.9 %5.0993.1762.0893.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี11,233.251,774.0084.2 %5.0769.15144.5981.2 %5.0
เรือนจำกลางเพชรบุรี299,967.3110,278.5596.6 %5.01,270.37601.3952.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี3,228.401,008.0068.8 %5.0587.11144.0975.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี4,280.173,532.1617.5 %5.01,043.51146.7785.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี3,487.412,100.0039.8 %5.0758.25324.9757.1 %5.0
สปส.จ.เพชรบุรี5,754.694,492.4521.9 %5.01,138.57209.4081.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี3,859.662,468.7136.0 %5.0796.2868.8191.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรี9,600.967,400.0022.9 %5.01,883.99114.0093.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 171,590.2110,307.8285.6 %5.0895.01604.9032.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 219,666.9412,489.3936.5 %5.01,655.86423.1074.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี14,486.8511,700.6219.2 %5.02,878.70167.4094.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี5,325.435,176.512.8 %1.0395.46152.0061.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี108,110.8925,515.4676.4 %5.0850.18560.2134.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี101,523.6021,808.0078.5 %5.0856.02136.8184.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี21,567.0320,105.076.8 %3.0824.47807.342.1 %1.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี40,201.7512,865.0068.0 %5.0802.91302.0062.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย19,126.318,563.0055.2 %5.0596.4436.0094.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด78,088.7519,410.9975.1 %5.0825.58380.7053.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี16,537.7312,890.0022.1 %5.01,823.441,427.4021.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี 3,606.852,566.0028.9 %5.0739.24332.5055.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี3,937.781,792.0054.5 %5.0568.09181.5568.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี42,668.3117,300.0059.5 %5.06,905.766,080.0012.0 %5.0
รวม 1,102,428 345,723 68.64 % 63,928 23,005 64.01 %