สรุปผลประเมินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,810.90567.0085.1 %5.0419.60118.5771.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ประจวบคีรีขันธ์8,298.748,383.40-1.0 %0.066.0568.44-3.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์3,599.774,677.13-29.9 %0.0799.9250.4493.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,758.831,753.0036.5 %5.0552.710.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์15,538.887,249.6053.3 %5.02,454.33458.3081.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองประจวบคีรีขันธ์4,676.991,077.3077.0 %5.0326.3545.5286.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุยบุรี3,839.10372.0090.3 %5.0257.6750.9480.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับสะแก4,334.50109.0097.5 %5.0256.7954.1578.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพาน4,156.11926.0077.7 %5.0416.9585.5079.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพานน้อย3,933.43337.0091.4 %5.0464.7085.5081.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราณบุรี4,365.121,494.0065.8 %5.0445.0538.0091.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวหิน4,769.911,244.0073.9 %5.0574.6855.6690.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามร้อยยอด4,457.45392.0091.2 %5.0315.5252.2583.4 %5.0
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์5,515.907,159.50-29.8 %0.0894.76496.8444.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์5,223.115,991.00-14.7 %0.01,084.14437.2859.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน2,660.252,121.0020.3 %5.0515.21208.5159.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์สาขาบางสะพาน2,585.03749.0071.0 %5.0522.69127.2575.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,055.062,014.2034.1 %5.0590.7730.4294.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,891.852,224.0054.5 %5.01,104.18343.2268.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,450.221,320.0061.7 %5.0761.89181.5976.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,539.381,285.0071.7 %5.0685.82399.3941.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,851.153,389.7012.0 %5.0899.47787.9912.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,282.712,043.6010.5 %5.0513.820.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,478.633,690.0017.6 %5.0988.44475.9551.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,591.611,671.3053.5 %5.0856.98163.3380.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์13,141.908,798.0033.1 %5.01,446.46345.6176.1 %5.0
ท่าอากาศยานหัวหิน75,641.4727,597.4563.5 %5.0452.37440.242.7 %1.0
สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)12,512.717,156.3242.8 %5.04,254.882,982.0529.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,634.672,271.0037.5 %5.0856.971.8599.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หนองพลับ)1,386.23672.0051.5 %5.068.2281.28-19.1 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)4,978.772,270.0054.4 %5.089.9452.2941.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,349.27990.0057.9 %5.061.6764.48-4.6 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,513.75452.0087.1 %5.0876.0032.3896.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,078.921,020.0066.9 %5.0609.78104.0282.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,693.063,695.09-0.1 %0.0856.98374.9656.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,585.492,766.0022.9 %5.01,584.78789.7450.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์9,615.195,555.0042.2 %5.01,769.75564.6568.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,734.271,714.4763.8 %5.0895.23212.1676.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์6,385.2110,812.07-69.3 %0.01,484.51107.5492.8 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์13,945.6313,662.002.0 %1.02,118.651,274.9039.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์10,555.27ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0647.79296.7754.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,751.602,970.0520.8 %5.0876.01457.2547.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,411.292,092.0038.7 %5.0742.87423.0143.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,259.771,987.0039.0 %5.0761.90112.9685.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์8,158.025,508.0032.5 %5.0743.100.9599.9 %5.0
สพ.ประจวบคีรีขันธ์11,094.071,393.0087.4 %5.0802.78233.9970.9 %5.0
รจจ.ประจวบคีรีขันธ์ ไม่ครบ35,467.58ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,495.58ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,082.98816.0073.5 %5.0609.7692.7184.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์9,644.093,964.2358.9 %5.01,161.22181.3884.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,922.841,459.8062.8 %5.0761.90220.3571.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์8,811.625,499.7437.6 %5.01,655.64493.6970.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,193.231,661.4148.0 %5.0647.7923.3196.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,523.133,519.000.1 %0.5705.072.8599.6 %5.0
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์54,099.6480,760.00-49.3 %0.03,074.173,921.67-27.6 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 129,500.807,232.3375.5 %5.01,322.78410.4069.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 214,160.9810,231.8527.7 %5.01,595.84255.8184.0 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์21,979.464,499.4279.5 %5.0136.24102.1225.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,466.371,506.3938.9 %5.0346.59237.5031.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ไม่ครบ25,585.06ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ63.08ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน58,927.044,000.0093.2 %5.0874.26701.8519.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี44,007.107,188.1483.7 %5.0800.87166.6379.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลไม่ครบ11,187.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ598.49ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์12,102.4426,372.00-117.9 %0.01,693.90998.2741.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 8,474.203,797.0055.2 %5.0931.79535.5542.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,631.07833.0068.3 %5.0514.71131.6174.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์15,574.1711,112.9928.6 %5.04,187.972,653.9836.6 %5.0
รวม 602,637 340,074 43.57 % 59,790 24,900 58.35 %