สรุปผลประเมินจังหวัดนครศรีธรรมราช เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช2,740.991,013.0063.0 %5.0538.64119.5777.8 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.นครศรีธรรมราช22,309.7716,711.0025.1 %5.0525.83250.9352.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช10,030.556,714.9033.1 %5.062.1068.10-9.7 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช8,452.992,321.3072.5 %5.057.6898.27-70.4 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช4,135.892,060.0050.2 %5.01,109.1280.3992.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช4,009.082,030.0049.4 %5.0785.8531.3196.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช20,615.935,038.7475.6 %5.03,743.41444.6088.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอวด4,058.80844.0079.2 %5.0334.5162.9581.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าศาลา4,027.52723.0082.0 %5.0227.3531.6686.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งสง4,857.481,867.7061.6 %5.0527.7568.9486.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาบอน4,050.71156.0096.1 %5.0274.8448.1782.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งใหญ่3,689.87363.0090.2 %5.0369.0594.4974.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพนัง4,440.75590.0086.7 %5.0278.8617.1093.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร่อนพิบูลย์4,572.31620.0086.4 %5.0253.0238.2584.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิชล3,956.16456.0088.5 %5.0333.5423.7592.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขนอม3,349.92579.0082.7 %5.0388.1553.3586.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวไทร3,393.38938.0072.4 %5.0337.0243.2587.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถ้ำพรรณรา3,954.241.00100.0 %5.0296.740.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุฬาภรณ์3,882.91553.0085.8 %5.0270.1454.7179.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาช้างกลาง4,015.03490.0087.8 %5.0246.620.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ3,968.68479.0087.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพรหม3,867.81449.0088.4 %5.0192.8366.6065.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0443.3420.9095.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมคีรี4,321.77183.0095.8 %5.0204.8366.4167.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสกา3,828.31470.0087.7 %5.0178.0032.2081.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฉวาง4,130.041,005.0075.7 %5.0462.0319.8095.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิปูน3,954.67239.0094.0 %5.0273.410.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียรใหญ่4,041.50590.0085.4 %5.0246.1457.0076.8 %5.0
ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช5,718.454,851.4015.2 %5.0823.88165.2079.9 %5.0
ด่านศุลกากรสิชล5,395.641.00100.0 %5.0604.940.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช6,658.617,516.29-12.9 %0.01,812.71424.6576.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาท่าศาลา2,724.871,251.0054.1 %5.06,305.96267.9095.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง3,068.38869.0071.7 %5.0718.66162.4577.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง3,043.081,413.0053.6 %5.0484.48258.4046.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราชสาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0362.40223.2538.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0359.19267.4825.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช5,263.472,008.0061.9 %5.01,375.33744.1345.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช4,036.001,863.0053.8 %5.01,071.09336.2668.6 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1515,622.1728,497.92-82.4 %0.05,845.585,978.75-2.3 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 83,896.642,273.5041.7 %5.01,514.45451.8270.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช4,537.561,704.0062.4 %5.01,261.26394.7968.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช4,052.205,282.96-30.4 %0.01,071.092,518.62-135.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช3,143.666,564.09-108.8 %0.0677.06940.79-39.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช6,063.264,852.7320.0 %5.01,907.782,458.26-28.9 %0.0
ส.ป.ก. นครศรีธรรมราช4,105.763,184.8022.4 %5.01,120.59129.2088.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช12,439.7414,342.30-15.3 %0.01,421.900.9599.9 %5.0
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช105,997.9992,896.0012.4 %5.0769.671,709.39-122.1 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 16 9,608.0513,996.45-45.7 %0.03,471.274,569.80-31.6 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช3,992.862,581.0035.4 %5.01,052.07704.9033.0 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)3,793.531,830.0451.8 %5.0688.38288.6658.1 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช3,677.221,009.0072.6 %5.081.4672.5011.0 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช(บางจาก)1,881.24940.0050.0 %5.068.4347.5030.6 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช(ฉวาง)1,881.24308.0083.6 %5.080.9375.816.3 %3.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช4,042.371.00100.0 %5.01,070.710.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช3,128.741,507.5051.8 %5.0721.26222.3369.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช3,331.635,384.82-61.6 %0.0785.48293.1162.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช7,588.5830,940.00-307.7 %0.02,021.892,564.71-26.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช8,533.156,089.0028.6 %5.01,603.53537.9866.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช4,199.513,253.0022.5 %5.01,128.14257.1777.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช8,487.371.00100.0 %5.01,774.68190.0089.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,128.14817.9527.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช4,170.624,952.36-18.7 %0.01,090.18334.4569.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช6,241.821,679.0073.1 %5.01,717.63262.8884.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช5,363.283,554.0033.7 %5.01,447.50113.2592.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช5,602.206,860.00-22.5 %0.0937.9884.4691.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช15,117.173,468.5177.1 %5.0553.65227.2559.0 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช4,181.155,984.00-43.1 %0.0484.140.9599.8 %5.0
รจก.นครศรีธรรมราช 157,266.33134,410.0014.5 %5.02,172.33917.1557.8 %5.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช 47,447.4833,125.1130.2 %5.0951.66541.5043.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช2,993.761,293.0056.8 %5.0690.76380.0045.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช4,333.834,790.00-10.5 %0.01,337.32426.5568.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช3,340.252,346.0029.8 %5.0899.93179.3980.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช4,374.753,510.0019.8 %5.01,204.21324.9073.0 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช9,685.273,559.0063.3 %5.03,773.12453.4388.0 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช4,855.506,682.65-37.6 %0.01,101.58525.3552.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช16,416.142,288.2786.1 %5.01,479.50142.5290.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 152,520.3712,971.0375.3 %5.0918.03109.1088.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 221,207.2610,440.0050.8 %5.01,668.38371.6977.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 310,375.5110,098.002.7 %1.02,533.28820.0467.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 10,544.6911,778.96-11.7 %0.01,341.42245.1681.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช17,616.0413,596.0022.8 %5.02,445.76300.0087.7 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช17,491.817,670.9356.1 %5.0235.59467.02-98.2 %0.0
นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล19,522.0247.7499.8 %5.0511.0851.9389.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช6,219.072,510.0059.6 %5.0101.01538.20-432.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง160,386.4818,364.0088.6 %5.01,382.98554.1359.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช93,480.1934,823.0162.7 %5.01,823.81294.2183.9 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม การต่อเรือนครศรีธรรมราช42,323.314,112.1390.3 %5.01,227.58225.3081.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสิชล31,920.7216,387.0048.7 %5.01,085.85291.1873.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช169,549.0935,928.0078.8 %5.01,145.64295.2074.2 %5.0
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช31,189.1510,520.0066.3 %5.0757.41419.3644.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช458,039.4120,356.2095.6 %5.01,027.80794.6222.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช21,192.579,989.0052.9 %5.0904.33229.7274.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช41,112.6919,251.0053.2 %5.0844.57436.8648.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร42,035.8267.8099.8 %5.0957.38535.0544.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี21,190.617,186.0066.1 %5.0757.63157.5579.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช19,721.0429,663.71-50.4 %0.02,511.641,776.5029.3 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช20,902.4915,849.5824.2 %5.04,531.161,742.0961.6 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช70,598.4153,412.0024.3 %5.01,984.74551.0072.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 4,328.584,902.70-13.3 %0.01,166.17545.3253.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช5,083.231,709.0066.4 %5.0804.87217.0873.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช42,867.7052,000.00-21.3 %0.05,603.115,300.345.4 %2.5
รวม 2,135,378 916,832 57.06 % 116,258 52,155 55.14 %