สรุปผลประเมินจังหวัดกระบี่ เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่2,604.431,255.0051.8 %5.0412.17109.5073.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กระบี่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.055.8085.50-53.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่3,411.211,490.0056.3 %5.0481.92111.9076.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่3,362.591,793.0046.7 %5.0659.4170.7289.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กระบี่9,250.899,005.002.7 %1.02,047.54193.3390.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกระบี่4,258.691,575.0063.0 %5.0308.61176.9742.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอ่าวลึก3,968.43388.0090.2 %5.0330.1212.9096.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหนือคลอง3,841.97442.0088.5 %5.0183.0831.2682.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองท่อม3,854.63726.0081.2 %5.0313.9381.5074.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาพนม3,892.90420.0089.2 %5.0289.3778.7572.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลายพระยา3,911.20343.0091.2 %5.0328.4352.0684.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะลันตา3,849.52520.0086.5 %5.0420.3830.1092.8 %5.0
ด่านศุลกากรกระบี่4,366.684,211.003.6 %1.5735.3544.6593.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่3,283.982,285.3430.4 %5.0526.57303.4842.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาเมืองกระบี่4,294.521,142.6773.4 %5.0343.58152.2155.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาคลองท่อม2,390.83572.0076.1 %5.0366.78307.7416.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่3,721.591,945.0047.7 %5.0925.60104.5088.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกระบี่3,345.972,001.0040.2 %5.0697.41337.5351.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่3,180.351,333.0058.1 %5.0659.38163.3075.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่3,542.761,050.0070.4 %5.0811.42340.8858.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่4,007.1015,000.00-274.3 %0.01,053.921,235.49-17.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่1,919.071,501.0021.8 %5.0472.96270.9942.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่4,670.244,060.8313.0 %5.01,267.95839.4533.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ (ส.ป.ก.กระบี่)3,831.741,687.0056.0 %5.0685.72199.8770.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่4,454.059,386.20-110.7 %0.01,096.74386.1164.8 %5.0
ท่าอากาศยานกระบี่248,959.69158,751.5036.2 %5.01,538.99821.7046.6 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 174,978.4611,255.30-126.1 %0.01,381.983,228.10-133.6 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 14 (กระบี่)6,709.13ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,644.99ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่4,735.8824.4899.5 %5.0811.50291.8064.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่ 8,227.312,105.0074.4 %5.093.12104.50-12.2 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่2,208.84805.0063.6 %5.0792.5052.3493.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่2,991.591,255.0058.0 %5.0583.21109.5081.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่3,265.292,433.0025.5 %5.0735.44584.6020.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดกระบี่4,133.812,105.0049.1 %5.01,039.70204.5080.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่4,448.021,540.0065.4 %5.01,172.81213.7581.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่5,461.122,438.0055.4 %5.0925.60247.3773.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่12,735.038,625.0032.3 %5.01,286.9283.6093.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่3,213.561,574.0051.0 %5.0754.46286.8662.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่3,789.723,233.1114.7 %5.0811.50337.5358.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่4,907.493,103.0036.8 %5.0754.46278.8763.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่3,735.351,543.0058.7 %5.0925.60209.0077.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่3,968.252,010.0049.3 %5.0602.3398.8083.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่10,632.022,350.0077.9 %5.0678.41233.2465.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดกระบี่60,029.5625,570.0057.4 %5.01,220.06290.7076.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่2,921.171,540.0047.3 %5.0564.30109.5080.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่3,756.424,081.00-8.6 %0.0887.57160.5581.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่3,583.042,777.0022.5 %5.0754.52153.9079.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่5,260.223,874.8826.3 %5.0982.66265.2573.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่3,274.671,605.0051.0 %5.0697.41213.7569.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกระบี่10,090.454,644.9354.0 %5.03,017.36531.9082.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่33,234.6210,528.4468.3 %5.01,724.47507.4870.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่5,539.672,733.6050.7 %5.0400.93257.4535.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่73,664.3542,011.0043.0 %5.01,436.17546.2562.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่20,084.9520,628.00-2.7 %0.0756.48211.5872.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่16,109.7514,255.0011.5 %5.0648.77251.3261.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม20,148.909,478.0053.0 %5.0625.84123.8580.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก29,374.1023.5099.9 %5.0669.41322.6151.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่31,253.662,255.0092.8 %5.012,319.531,002.2591.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ 3,137.152,905.157.4 %3.5618.52545.8211.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่2,666.96787.0070.5 %5.0450.20147.2167.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่12,847.86605.0095.3 %5.03,148.133,370.00-7.0 %0.0
รวม 762,584 419,585 44.98 % 61,285 22,118 63.91 %