สรุปผลประเมินจังหวัดพังงา เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา2,584.07574.0077.8 %5.0376.7270.6881.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พังงา30,808.9018,256.1440.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา7,206.814,220.1141.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา4,771.643,308.6330.7 %5.0661.9659.6691.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพังงา4,180.651,030.0075.4 %5.0623.93134.1878.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พังงา13,297.4210,824.0018.6 %5.01,688.83231.8486.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพังงา4,487.161.00100.0 %5.0228.460.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะยาว371.46332.0010.6 %5.0456.020.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะปง4,087.34234.0094.3 %5.0256.141.0099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วทุ่ง4,140.54294.0092.9 %5.0207.0854.8373.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วป่า4,091.67317.7092.2 %5.0356.4331.6191.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับปุด3,896.55326.0091.6 %5.0209.2073.8964.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท้ายเหมือง5,465.00555.0089.8 %5.0321.5057.6682.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา4,060.053,715.008.5 %4.0833.14712.5014.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาตะกั่วป่า2,472.021,300.0047.4 %5.0494.9495.0080.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา14,687.045,983.0059.3 %5.0947.20314.8866.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพังงา4,563.201,718.6862.3 %5.0985.24572.8541.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา3,576.181,169.0067.3 %5.0662.0076.3088.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพังงา2,998.781,592.0046.9 %5.0585.93225.6361.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา3,479.012,465.0029.1 %5.0723.571,011.75-39.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา4,533.673,597.0020.7 %5.0980.56414.2057.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา4,409.632,528.7042.7 %5.01,137.36485.8457.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา3,044.831,254.0058.8 %5.0604.95132.3178.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา4,342.055,432.96-25.1 %0.0966.22255.6773.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา3,037.702,168.0028.6 %5.0558.4573.8886.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพังงา 1,613.25723.0055.2 %5.059.8936.2039.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา3,328.221,066.0068.0 %5.0738.0392.5687.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา3,001.11722.0075.9 %5.0547.87263.3551.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา3,069.742,432.0020.8 %5.0681.0193.8386.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดพังงา25,104.2444,125.61-75.8 %0.09,390.311,290.3886.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา4,166.663,576.0014.2 %5.01,080.32475.2856.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา4,640.432,193.0052.7 %5.0757.04248.6167.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา4,048.634,246.64-4.9 %0.0627.7976.7187.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา10,718.421,785.0083.3 %5.0757.04688.769.0 %4.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา4,945.274,023.0018.6 %5.01,118.38228.6179.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา7,667.763,024.0060.6 %5.0719.01299.0958.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา3,610.551,641.0054.5 %5.0719.04124.7882.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา3,909.172,440.5037.6 %5.0452.7946.9289.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพังงา10,497.041,320.0087.4 %5.0700.03126.3881.9 %5.0
รจจ.พังงา 80,426.97104,580.00-30.0 %0.0825.00318.3661.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา2,941.571,181.0059.9 %5.0509.84239.2053.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา12,040.862,782.0076.9 %5.01,194.41315.0873.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา3,663.241,017.0072.2 %5.0642.98150.1076.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา11,354.914,338.8461.8 %5.0966.22290.2770.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา3,370.181,522.0054.8 %5.0738.03118.7283.9 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดพังงา12,318.0810,910.9411.4 %5.02,715.69222.0691.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา26,211.3610,380.9360.4 %5.01,588.17278.9482.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง24,148.548,563.1064.5 %5.01,595.10249.4184.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา4,165.733,347.7019.6 %5.0280.61212.5024.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพังงา53,003.5645,591.0014.0 %5.01,068.07223.0279.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา18,484.1016,672.009.8 %4.5563.491,439.64-155.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง29,474.447,201.0075.6 %5.0653.03318.9651.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า28,991.209,726.0066.5 %5.0672.21249.7362.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา13,772.2014,701.69-6.7 %0.01,584.441,669.56-5.4 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา 3,402.011,934.0043.2 %5.0651.14449.1531.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา2,676.31648.0075.8 %5.0414.79162.2360.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา14,605.4710,944.0025.1 %5.03,907.542,885.7226.1 %5.0
รวม 579,965 402,555 30.59 % 53,785 18,972 64.73 %