สรุปผลประเมินจังหวัดภูเก็ต เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต2,539.40576.0077.3 %5.0250.75238.045.1 %2.5
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.092.91476.85-413.2 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต18,695.969,041.1051.6 %5.064.12139.99-118.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต3,638.045,480.00-50.6 %0.0593.04218.2263.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต3,384.861,160.0065.7 %5.0497.9659.4188.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต33,384.6314,300.1057.2 %5.03,065.12802.3373.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 113,124.263,600.0072.6 %5.0421.9039.9090.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 25,156.852,465.0052.2 %5.0402.8853.6986.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะทู้5,111.771,390.0072.8 %5.0348.3713.3096.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถลาง4,172.911,232.0070.5 %5.0371.2495.0074.4 %5.0
ด่านศุลกากรภูเก็ต6,223.174,798.0022.9 %5.0593.04331.3044.1 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0865.6699.1588.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต3,887.926,240.00-60.5 %0.0764.18402.8047.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต4,990.621,420.0071.5 %5.01,144.48156.2486.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดภูเก็ต4,194.242,264.0046.0 %5.0859.26344.7659.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต3,094.682,140.0030.8 %5.0459.93140.5069.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต2,609.331,464.3343.9 %5.0364.85105.7771.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต3,156.102,979.005.6 %2.5478.94445.836.9 %3.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต1,705.622,000.00-17.3 %0.0355.52157.2255.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต4,062.232,040.0049.8 %5.0745.17231.4668.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต3,305.631,765.0046.6 %5.0440.91166.2562.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต6,716.9917,815.00-165.2 %0.01,429.740.9599.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต3,798.843,673.003.3 %1.5745.17258.1465.4 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (จ.ภูเก็ต)3,991.643,750.006.1 %3.0764.18218.5071.4 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก19,855.9315,541.3021.7 %5.0242.8583.6465.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต 1,671.48343.0079.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต3,738.801,012.0072.9 %5.0688.1248.1793.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต3,201.84352.8089.0 %5.0497.96133.5973.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต4,239.573,460.0018.4 %5.0783.20247.5868.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดภูเก็ต8,287.2521,179.00-155.6 %0.01,220.571,212.210.7 %0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต5,117.822,150.0058.0 %5.01,296.631,271.781.9 %0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต4,424.721,669.0062.3 %5.01,011.392.8599.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต7,388.7710,231.62-38.5 %0.01,239.58121.7390.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต3,050.16456.0085.0 %5.0421.90114.9572.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต3,733.683,973.28-6.4 %0.0631.07123.5080.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต3,728.751,567.0058.0 %5.0726.15200.4472.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต3,306.70660.0080.0 %5.0555.0192.1583.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต3,642.844,664.00-28.0 %0.0574.0276.9386.6 %5.0
สพ.ภูเก็ต9,710.743,486.0064.1 %5.0527.29141.2473.2 %5.0
รจจ.ภูเก็ต 67,038.84105,300.00-57.1 %0.0922.67619.6732.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต3,019.59466.0084.6 %5.0373.18281.8724.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต5,895.825,604.904.9 %2.01,562.86131.8691.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต4,223.462,058.0051.3 %5.0859.26151.3982.4 %5.0
สปส.จ.ภูเก็ต5,489.935,701.18-3.8 %0.01,068.44154.9485.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต4,516.862,805.0037.9 %5.0954.3494.9990.0 %5.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถาน สาขาภูเก็ต สศก. ๑๒ นครศรีธรรมราช 2,518.60ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0298.93ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดภูเก็ต3,111.082,559.0017.7 %5.0440.91291.9233.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต44,304.2013,813.0068.8 %5.0653.43244.5362.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต13,540.951.00100.0 %5.0274.2995.9065.0 %5.0
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคถลาง43,598.4119,440.0055.4 %5.0314.55380.00-20.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต42,417.4627,480.0035.2 %5.0652.6038.0094.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต185,382.1335,910.0080.6 %5.0439.44237.6545.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต19,033.2014,801.0022.2 %5.0357.96148.4258.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต12,999.2513,524.00-4.0 %0.01,153.901,463.23-26.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต 3,321.421,177.0064.6 %5.0535.99229.5357.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต2,697.60566.0079.0 %5.0269.77127.2452.8 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 8 62,041.4043,372.0230.1 %5.08,539.303,820.4255.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
รวม 748,676 456,916 38.97 % 45,908 17,578 61.71 %