สรุปผลประเมินจังหวัดสุราษฎร์ธานี เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี4,456.3812,778.00-186.7 %0.01,706.75244.2085.7 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,554.37193.0095.8 %5.0616.44179.5570.9 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี55,562.7448,656.5612.4 %5.0252.84541.50-114.2 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุราษฎร์ธานี19,902.5512,819.3635.6 %5.085.80156.75-82.7 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอเกาะสมุย6,738.632,265.6066.4 %5.070.71106.40-50.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี4,717.301.00100.0 %5.01,455.080.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังเขต 84,135.492,493.0039.7 %5.0766.9348.9193.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,926.1165.4097.8 %5.0863.670.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1113,717.636,025.4056.1 %5.04,634.88369.1292.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 213,457.207,239.2046.2 %5.01,837.32236.0187.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี20,322.5920,479.80-0.8 %0.02,968.20285.0090.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุราษฎร์ธานี4,614.531,927.0058.2 %5.0216.520.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุนพินไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0347.9364.6081.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาญจนดิษฐ์4,788.99389.0091.9 %5.0261.020.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าฉาง3,694.51256.0093.1 %5.0319.320.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระแสง5,304.86715.0086.5 %5.0378.040.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าชนะ5,328.04193.0096.4 %5.0361.880.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสระ3,948.53941.0076.2 %5.0435.6347.5089.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนสัก5,805.84386.0093.4 %5.0337.310.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยา5,751.58727.0087.4 %5.0510.690.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาสาร3,489.58562.0083.9 %5.0316.7947.5085.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเคียนซา5,724.66139.0097.6 %5.0310.2542.9386.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบุรี3,324.39226.0093.2 %5.0338.890.9099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาเดิม5,575.61547.0090.2 %5.0243.030.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านตาขุน3,574.28656.0081.6 %5.0234.710.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนม5,668.30258.0095.4 %5.0379.830.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสมุย4,360.93752.0082.8 %5.0433.260.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะพะงัน3,830.04778.0079.7 %5.0375.6338.0089.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีรัฐนิคม5,543.5210.0099.8 %5.0198.520.9599.5 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านดอน11,263.306,998.0037.9 %5.0768.3292.1588.0 %5.0
ด่านศุลกากรเกาะสมุย3,029.602,443.0019.4 %5.0601.28282.7453.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 84,141.129,556.38-130.8 %0.01,592.321,019.3536.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี25,313.579,176.6063.7 %5.09,804.97281.2097.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเมืองฯ2,755.081.00100.0 %5.0381.87114.9569.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาพุนพิน2,755.271,670.5039.4 %5.0473.72175.7562.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเวียงสระ2,778.951,042.0062.5 %5.0646.77422.7534.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุย3,397.832,619.0022.9 %5.0521.66170.0567.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,215.422,038.0036.6 %5.0386.95105.4572.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี7,212.945,032.4030.2 %5.01,453.141,175.3419.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 103,493.972,461.5229.5 %5.08,074.00285.0096.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,226.771,525.0052.7 %5.0897.36311.6065.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,435.291,164.0066.1 %5.0891.60562.1437.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,657.063,718.9220.1 %5.01,072.82787.5526.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 84,623.685,492.14-18.8 %0.02,016.76775.9061.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 114,930.365,241.49-6.3 %0.01,981.573,182.67-60.6 %0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี43,420.885,855.0186.5 %5.01,779.892,790.15-56.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,707.414,342.64-60.4 %0.0627.68177.6571.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,759.301,882.0060.5 %5.01,643.30824.1649.8 %5.0
สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี5,223.292,926.0044.0 %5.01,374.03288.4979.0 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 82,938.812,353.7519.9 %5.01,153.191,634.75-41.8 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี5,882.3019,855.00-237.5 %0.01,624.29345.8078.7 %5.0
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี147,968.95157,025.84-6.1 %0.0996.34950.004.7 %2.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11(สุราษฎร์ธานี)7,362.359,774.32-32.8 %0.02,252.95422.7581.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,287.652,412.0026.6 %5.01,038.15326.8068.5 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (จ.สุราษฎร์ธานี)3,983.533,787.204.9 %2.01,398.690.9599.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)11,649.189,401.7819.3 %5.04,509.321,052.7676.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 108,764.506,650.9724.1 %5.02,912.423,054.25-4.9 %0.0
สำนักงานกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี6,905.234,505.0034.8 %5.0110.568.0292.7 %5.0
สำนักงานกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี(กาญจนดิษฐ์)1,827.29941.0048.5 %5.081.1631.3161.4 %5.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง1,356.20429.0068.4 %5.085.2671.2516.4 %5.0
สำนักงานกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี(เกาะสมุย)2,986.571,147.0061.6 %5.092.310.9599.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,243.601,880.0055.7 %5.01,262.970.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,127.21857.0072.6 %5.0825.61407.5550.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,957.502,841.0028.2 %5.0739.24256.5065.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี9,450.6646,910.00-396.4 %0.02,502.381,644.2034.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี9,099.641,575.0082.7 %5.01,320.03650.7250.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,028.573,644.009.5 %4.51,034.80226.1078.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี7,571.2610,355.60-36.8 %0.01,814.4689.9495.0 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี13,581.8913,923.00-2.5 %0.02,301.349,695.70-321.3 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี12,024.901,399.0088.4 %5.01,510.192,403.50-59.2 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,136.125,394.00-30.4 %0.01,148.90355.3069.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,292.553,059.0028.7 %5.01,282.00232.7581.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี5,517.204,819.0012.7 %5.01,719.39389.5077.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,909.234,833.891.5 %0.5920.72243.2073.6 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 25,105.4417,935.0028.6 %5.0836.32276.8566.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี8,232.4111,268.00-36.9 %0.0586.72207.5064.6 %5.0
เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี107,105.541.00100.0 %5.01,467.311.8599.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 813,679.7213,320.002.6 %1.02,429.03482.2080.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี7,244.204,969.0031.4 %5.0825.62212.1374.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี6,379.133,579.0043.9 %5.01,943.24378.1080.5 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี14,074.5817,414.00-23.7 %0.0833.92243.6470.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,904.112,083.0057.5 %5.0757.07222.0670.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี5,730.459,857.28-72.0 %0.01,795.43902.5049.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,619.727,825.00-116.2 %0.0958.74972.80-1.5 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,677.234,196.92-14.1 %0.0681.01180.0673.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 121,880.7810,883.4050.3 %5.01,146.90169.1085.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 229,471.3912,347.2158.1 %5.02,164.57328.0584.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 332,101.1317,624.8945.1 %5.01,703.66371.4278.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร54,790.5410,791.0980.3 %5.05,118.79319.0293.8 %5.0
สอนคนตาบอดภาคใต้11,774.425,700.6951.6 %5.0382.01165.0056.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,522.572,985.8034.0 %5.0239.02133.0044.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี224,308.4746,528.0079.3 %5.01,295.1292.5092.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์15,786.5910,584.0033.0 %5.0933.63215.1577.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี36,555.8728,944.3620.8 %5.01,111.2252.2595.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี20,228.7431,315.00-54.8 %0.01,024.961,151.50-12.3 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี19,292.2015,289.0020.8 %5.0816.4038.0095.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพไชยา18,156.9214,333.0021.1 %5.01,015.02230.1877.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ44,481.0513,116.0070.5 %5.01,000.42138.0386.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี53,563.3323,585.9656.0 %5.019,583.761,357.4093.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี23,424.4920,543.0012.3 %5.01,110.05475.5757.2 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 112,791.451.00100.0 %5.01,209.240.00100.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3,780.593,052.0019.3 %5.0877.66500.6543.0 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 (จ.สุราษฎร์ธานี)4,993.878,935.00-78.9 %0.01,899.94588.2969.0 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี)2,723.491,216.0055.4 %5.0423.460.9099.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,990.941,028.0065.6 %5.0695.860.9599.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี23,809.1921,080.0011.5 %5.07,438.683,241.6756.4 %5.0
รวม 1,519,194 909,769 40.12 % 155,980 54,391 65.13 %