สรุปผลประเมินจังหวัดระนอง เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง2,547.83673.2073.6 %5.0347.66188.0345.9 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ระนองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ63.10ประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ระนอง135,331.5532,840.1475.7 %5.0953.3375.7692.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนองไม่ครบ1,759.80ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดระนอง3,022.301,517.2049.8 %5.0537.8253.0390.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระนอง11,836.7311,410.803.6 %1.51,945.00463.2976.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระนอง3,865.05560.0085.5 %5.0260.7893.2064.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระบุรี4,080.68227.0094.4 %5.0337.2538.0088.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะเปอร์3,870.12314.0091.9 %5.0321.1435.1589.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละอุ่น3,792.8097.0097.4 %5.0239.550.9599.6 %5.0
ด่านศุลกากรระนอง6,733.369,037.90-34.2 %0.01,172.080.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง3,479.363,840.54-10.4 %0.0708.96291.2858.9 %5.0
สรรพสามิตพื้นที่ระนอง สาขากระบุรี2,485.02360.0085.5 %5.0439.65153.9065.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระนอง4,644.661,592.1065.7 %5.0804.06612.1923.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง3,303.341,287.2061.0 %5.0670.96220.2567.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระนอง3,213.36975.9069.6 %5.0632.91104.2983.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง3,026.27962.0068.2 %5.0594.86115.6280.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระนองไม่ครบ2,076.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ138.88ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง3,834.46774.0079.8 %5.0899.16452.5349.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง(ส.ป.ก.ระนอง)3,011.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0632.91ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระนอง11,861.464,244.8564.2 %5.01,032.23306.6970.3 %5.0
ท่าอากาศยานระนอง41,229.5231,208.6024.3 %5.0377.69638.00-68.9 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง3,419.381,529.0055.3 %5.0567.67434.0323.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง 2,740.542,523.507.9 %3.553.63108.23-101.8 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง3,395.151,239.2063.5 %5.0708.9643.6593.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระนอง2,755.76482.4082.5 %5.0480.77160.7466.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง3,457.432,396.0030.7 %5.0651.91410.4037.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดระนอง7,557.6223,408.69-209.7 %0.01,456.80827.7743.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระนอง3,984.894,642.10-16.5 %0.0937.15312.3866.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง3,567.931,436.1059.7 %5.0785.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง3,856.965,073.68-31.5 %0.0861.09115.5886.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง3,277.461,735.1047.1 %5.0651.91285.5356.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง2,987.112,875.013.8 %1.5556.83621.77-11.7 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนอง3,155.682,083.3034.0 %5.0499.69305.0339.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง4,281.931,483.0065.4 %5.0588.0640.0093.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง2,924.301,015.5065.3 %5.0461.7593.7279.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระนอง36,900.841,728.0095.3 %5.012,023.48102.7199.1 %5.0
รจจ.ระนอง 800,428.5023,957.0097.0 %5.07,819.81518.1293.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง2,752.85842.9069.4 %5.0288.68177.1838.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง6,150.182,676.0056.5 %5.01,488.62384.5674.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง3,384.90476.0085.9 %5.0747.01293.1560.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนอง3,401.662,413.1129.1 %5.0689.95159.0177.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง3,943.231,806.9054.2 %5.0755.36293.6461.1 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระนอง3,118.521,735.0044.4 %5.0575.85126.6678.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองไม่ครบ8,676.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ486.66ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง9,328.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0294.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคระนอง33,447.1711,936.0064.3 %5.0885.77252.7771.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง9,738.4112,962.77-33.1 %0.0489.53633.20-29.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี10,012.635,848.9541.6 %5.0593.67142.2376.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง8,627.6013,992.54-62.2 %0.01,465.131,159.2920.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง 3,613.511,040.0071.2 %5.0823.06402.2851.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง2,744.161,708.0037.8 %5.0423.72109.1174.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระนองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,231,784 236,968 80.76 % 49,821 12,356 75.20 %